ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام پروین
نام خانوادگي ترکمنی آذر
سمت عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده تاریخ
مرتبه استاد پژوهشی
پست الکترونيک ptorkamanyazar@yahoo.com , ptorkamanyazar@gmail.com , torkamany@ihcs.ac.ir
موفقيت هاي علمي
 • انتخاب پايان نامه دوره دكتري«تحولات سياسي، اجتماعي اهل تشيع اثني عشري در ايران» به عنوان پژوهش برتر سال از طرف دبيرخانه دين پژوهان كشور و دريافت لوح تقدير با امضاي رياست جمهور وقت 1381
 • دانشجوی ممتاز دوره دکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 1380
سوابق شغلي و اجرايي
 • مدير گروه تاريخ، سازمان مطالعه و تدوين كتابهاي دانشگاهي (سمت)1374-1382
 • رئيس بخش تاريخ ايران دوره اسلامي، پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه ، آذر1382 تا كنون
 • معاون پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه، اسفند 1383 تا 1384
 • رييس پژوهشكده تاريخ از1384/9/1 تا 90/8/30
 • دبیر هیأت ممیزه تاریخ 1392/12/26 تاکنون
 • عضو هیأت ممیزه 1386 لغایت مهر 1388
 • عضو هیأت ممیزه بهمن 1392 تاکنون
 • رئیس کمیسیون علوم اجتماعی( هیأت ممیزه) اردیبهشت 93 تاکنون
سوابق پژوهشی
کتاب
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان، تهران: سمت، چاپ اول1378، چاپ پنجم1389
 • کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ ایران دوره اسلامی، تهران، سمت، چاپ اول1378، چاپ دوم 1385
 • تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران (از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه)قم، مؤسسه شیعه شناسی، 1383، چاپ چهارم (با تجدید نظر)، 1390
 • دیلمیان در گستره تاریخ ایران، تهران، سمت، چاپ اول1384، چاپ سوم1389
 • طبری، مورخ طبرستانی، حوزه هنری استان مازندران، رسانش نوین، 1391
 • چاپ دیجیتالی کتاب تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران( از آغاز دوره اسلامی تا تشکیل حکومت صفویه)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 50/49490/1-1392/4/27
 • تاریخ نگاری در ایران( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، 1392، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ترجمه
 • فراهم کردن مقدمات نهضت عباسیان، تالیف م. ا. شابان، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1386
تجدیدچاپ( همراه با تجدید نظر)
 • تاريخ سياسي شيعيان اثني عشري در ايران (از ورود مسلمانان به ايران تا تشكيل حكومت صفويه) قم، مؤسسه شيعه شناسي،چاپ چهارم (با تجديد نظر)، 1390.
طرحهای پژوهشی
 • همکاری با طرح پژوهشی اعلام تاریخی ایران (قسمت صفاریان) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1378
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی فرهنگ اعلام (شخصیتها واماکن) و اصطلاح های تاریخ ایران دوره اسلامی، مصوب جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی، مورخ 84/5/19 در دست تدوین
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی "فرهنگ اعلام و اصطلاح‌های تاریخ ایران دوره اسلامی" پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده تاریخ، شروع طرح 84/5/19
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی تاریخ نگاری در ایران دوره اسلامی (از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه، پایان یافته
 • مجري و سرپرست طرح پژوهشي« درآمدی بر تاريخ نگري در ايران دوره اسلامي( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)»، مصوب شوراي پژوهشي پژوهشگاه ،پایان یافته.
 • مجري و سرپرست طرح پژوهشي تاريخ نگاري و تاریخ نگری مورخان ایرانی ( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، فاز: یک تاریخهای عمومی» مصوب شوراي پژوهشي پژوهشگاه ،پایان یافته
 • مجري و سرپرست طرح پژوهشي تاريخ نگاري و تاریخ نگری مورخان ایرانی ( از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول)، فاز دو: تاریخهای ادواری» مصوب شوراي پژوهشي پژوهشگاه، در حال اجرا
مقالات
در مجلات ISI
 • “ Manifestation of Comprehension of Theology in Historiography of Iraians (3rd to 6th Hijri centuries)”, Jokull Journal, Volume. 63, Issue. 11 of Jokull journal (ISSN: 0449-0576).
 • “Reflections on theIranan conventional wisdom historiography 3-6 centuryHijri”, researcher( ISSN: 1553-9865),marssland press New York, USA,accept Sep 7, 2013
در مجلات علمی، پژوهشی
 • موقعیت اهل تشیع در دوره ایلخانان، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پائیز1380، شماره31
 • موقعیت اهل تشیع در ایران دوره اموی، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، زمستان 1380، شماره 32
 • رشید الدین فضل الله همدانی و جامع التواریخ، مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تابستان 1381، شماره34
 • مذهب دیلمیان در دوره اسلامی، مجله علمی، پژوهشی فرهنگ ویژه تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی شهریور 1384، شماره56
 • عرب تباران خراسان و نقش‌آنان در سقوط امویان، مجله علمی-پژوهشی فرهنگ (ویژه تاریخ) پژوهشگاه علوم انسانی، 1385، شماره60
 • تحلیلی بر قراردادهای مسلمانان با ایرانیان در دوره فتوحات، مجله علمی-پژوهشی فرهنگ (ویژه تاریخ، سال 21، ش4، پیاپی68، زمستان1387
 • تاملی بر آداب ملوک و قاعده ملکداری در نگاه افضل الدین کرمان، مجله علمی، پژوهشی فرهنگ (ویژه تاریخ)، شماره 70، تابستان88
 • نگاه مولف تاریخ شاهی به زن، شاه، مجله علمی، پژوهشی پژوهش زنان، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دوره1، شماره2، زمستان88
 • سلجوقیان: اختلافات مذهبی، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی (ویژه نامه تاریخ)، دانشگاه شهید بهشتی، ش51، 1385
 • تجلی فرهنگ انتظار در قیامهای دو قرن اول هجری در ایران، مجله علمی، پژوهشی شیعه شناسی، شماره 33 ، بهار 1390
 • تعامل حیات فکری و سیاسی در دوره امویان، مجله علمی، پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی، سال پنجم، شماره دهم، زمستان 1388
 • نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ایجاد امنیت و توسعه جامعه، مجله علمی، پژوهشی جستارهای تاریخی، دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389
 • جايگاه خليفه و فرمانروايان ايراني در تاريخ¬نوشتههاي ايرانيان: (از آغاز دورۀ اسلامي تا سقوط خلافت عباسي)، مجله علمی- پژوهشي جستارهاي تاريخي، سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان 1390
 • تفکر غالب بر تاریخ نگاری دوره سلجوقیان( کلام اشعری و حکمت عملی)، پژوهشنامه تمدن اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده معارف، گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش2، بهار و تابستان1390( چاپ92/7/20)
 • بازیابی فرهنگ متعارف ایرانی در تاریخ نگاری ابن بلخی: حکمت عملی و فرهنگ شعوبیه، تاریخ نگری و تاریخ نگاری، دانشگاه الزهرا، سال22، ش9، پیاپی92، بهار و تابستان1391
 • نقش موثر علمای دین در ساختار حکومت سامانی، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی،تابستان1392، سال چهارم، ش11، صص7-20 ( همراه با خانم فاطمه محمودی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد)
 • منصب وزارت( با تاکید بر گزیده ای از متون سیرالملوک و شریعت نامه)، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، زمستان1391 ، سال3، ش9، صص139-154 ( همراه با داود حقی دانالو، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد)
 • تأملی بر حضور و دوام حکومت ایلخانان در ایران( با تاکید بر مقابله سیاسی فرق اسلامی)، پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، تابستان 1392، ش10
 • -« بررسی تطبیقی تاریخ نگری و تاریخ نگاری نیشابوری و راوندی»، جستارهای تاریخی، بهار و تابستان 1393، شماره9( همراه با شهناز جنگجو، دانشجوی دکتری تاریخ)
 • « بررسی تطبیقی تاریخ نگری و تاریخ نگاری نیشابوری و راوندی»، جستارهای تاریخی، بهار و تابستان 1393، شماره9( همراه با شهناز جنگجو، دانشجوی دکتری تاریخ)
 • بنیان نظری الگوی پیشرفت ایرانیان( تاملی بر تاریخ نوشته های قرن سوم تا ششم هجری)، سیاست متعالیه، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال سوم، شماره 8، بهار 1394، صص83-100
مقالات علمی ترویجی
 • فعالیت سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران، فصلنامه شیعه شناسی، قم، موسسه شیعه شناسی، سال سوم، شماره 12، زمستان 1384
 • زنان قدرتمند شیعه مذهب در ایران (سیده خاتون، ترکان خاتون، جان بیگم خاتون) فصلنامه تخصصی بانوان شیعه، قم، مؤسسه شیعه شناسی، ش6و7، 1384- 1385
 • آل بویه، عباسیان و تشیع، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، قم، موسسه باقرالعلوم، ش25، 1385
 • مراکز علمی در دوره ایلخانی، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، دانشگاه باقر العلوم، ش29، 1386
 • تحول تاریخ نگاری و تاریخ نگری در ایران اوایل عهد صفوی: مورد قاضی احمد غفاری قزوینی، فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی، دانشگاه فردوسی مشهد، ش15، 1386
 • « چگونگی تشکیل خلافت عباسیان»، پگاه حوزه، 1391، ش4
همایش ها
 • تصویر و تصور بیگانگان از حجاب (بر اساس سفرنامه ها) سمینار حجاب، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، 1374، سخنرانی، چاپ در مجموعه مقالات و تقدیر نامه
 • عزاداری، میتینگ و فریادی برای مکتب سید الشهداء، دومین سمینار بررسی ابعاد زندگانی امام حسین (ع) تهران دانشگاه امام حسین، پژوهشکده علوم انسانی، چاپ در مجموعه مقالات برگزیده، 1374
 • شیعیان گیلان و خاندان صفویه، همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین، دانشگاه تبریز، مهر 1383، سخنرانی، چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • گفتمان سیاسی، مذهبی در ایران دوره ایلخانی، کنگره طرح احیای ربع رشیدی، دانشگاه تبریز، اردبیهشت 1384، سخنرانی، چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • آل بویه و تاثیر گذاری آن بر جامعه ایران و اسلام، همایش دیلمان شناسی، رشت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مرداد 138، سخنرانی و چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • خدمات فرهنگی ترکان خاتون، همایش قبه سبز، دانشگاه با هنر کرمان، اردیبهشت  1385سخنرانی و چاپ خلاصه مقاله
 • زنان دربار عباسی (از آغاز تا خلافت هارون الرشید)، سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام، یزد، آبان 1386
 • « نشانه هایی از بازخوانی و تفضیل عنصر ایرانی در تاریخ نگاری ابن بلخی، همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان،تهران، مرکزاسناد و کتابخانه ملی، آبان 1391، سخنرانی و چاپ خلاصه مقاله
 • اخلاق ملکداری در نزد ایرانیان ، همایش بین المللی اخلاق و ادیان،،9و10 اسفند1391، قم، چاپ خلاصه مقاله و مقاله کامل
 • جان بیگم خاتون: زن شیعه مذهب عرصه سیاست و فرهنگ، همایش زن در تاریخ آذربایجان، مرند - جلفا، شهریور1393، خلاصه مقالات
 • حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان( مطالعه ای بر تاریخ نوشته های قرن3-6 هجری)، چهارمین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چاپ در خلاصه مقالات و مجموعه مقالات
 • جان بیگم خاتون : زن شیعه عرصه سیاست و فرهنگ ، همایش زن در تاریخ آذربایجان، شهریور1393، مرند- جلفا ، چاپ خلاصه مقاله
 • سخنرانی « نظریه اجتماعی ایرانیان» ، آذر 91، پژوهشگاه علوم انسانی
 • سخنرانی « بازتاب فرهنگ متعارف ایرانیان در تاریخ نوشته های قرن 3- 6 هجری»، آذر 92، پژوهشگاه علوم انسانی
 • حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان( مطالعه ای بر تاریخ نوشته های قرن3-6 هجری)، پیش همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 24آذر 1393،دانشگاه تهران،
 • زنان در قدرت: ایران قرن 4 -، 8ژانویه 2015، کانادا،
 • نمادهای ایرانی در مراسم مذهبی اهل تشیع ایران،15 ژانویه 2015، کانادا، مونترال، کانون نور
 • جایگاه زنان در عرصه سیاست( ایران قرن4-7)، 5 مارس 2015، کانادا، کینگستون، دانشگاه کوئینز
 • بازیابی فرهنگ متعارف ایرانی در تاریخ نگاری دوره سلجوقی( تورنتو)، 6 مارس 2015
 • حکمت عملی، الگوی پیشرفت ایرانیان( مطالعه ای بر تاریخ نوشته های قرن3-6 هجری)، چهارمین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 31 اردیبهشت 1394، سالن همایشهای کتابخانه ملی
 • آئینه وند و تاریخنگاری زن، بزرگداشت دکتر صادق آئینه وند، کتابخانه ملی، 1394/4/10
سایر فعالیتها
 • سردبير مجله علمي – پژوهشي جستارهاي تاريخي، پژوهشگاه علوم انساني، از سال 1389 تاکنون
 • عضو هيأت تحريريه مجله علمي- پژوهشي جستارهاي تاريخي، پژوهشگاه علوم انساني، از سال 1389
 • عضو هيأت تحريريه مجله علمي- پژوهشي پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ اسلام، 1388 تاکنون
 • عضو هيأت تحريريه مجله علمي- پژوهشي مطالعات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی، از سال1389 تاکنون
 • عضو هيئت تحريريه مجله علمي- ترويجي« بانوان شيعه» از شماره 1 تا كنون، مؤسسه شيعه شناسي
 • عضو هيئت تحريريه مجله « پژوهشگران» از شماره 2، دوره جديد پژوهشگاه علوم انساني،1383 تا كنون
 • سردبيري مجله «سخن سمت» ش 8 و 9 سازمان سمت،1381-1382
 • عضو هیأت تحریریه مجله پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی، 1389 تاکنون
 • عضو هيأت مميزه پژوهشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی، 1387/3/11 لغایت 1389/3/11 و اسفند1392 تاکنون
 • عضو كميته برنامه ريزي علوم تاريخي و باستان شناسي، وزارت علوم، تحقیقات فناوری، مرداد1390 به مدت دو سال
 • عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه علوم انسانی، آبان1382 لغایت مهر1392
 • عضو كميته جذب شاخه تاريخ، پژوهشگاه علوم انسانی، 1388/11/12 تاکنون
 • مسئول و نماينده اجرايي كميته جذب شاخه علوم اجتماعي و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انسانی، 1388/11/12 لغایت 1390/11/12
 • عضو شورای انضباطی دانشجویان، پژوهشگاه علوم انسانی، 1383/3/15 تاکنون
 • عضوکمیسیون بررسی موارد خاص( تحصیلات تکمیلی)، پژوهشگاه علوم انسانی، 1386/2/29 لغایت 1390/8/30
 • عضو هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی، پژوهشگاه علوم انسانی، 1386/2/29 لغایت 89/8/5
 • نماینده پژوهشگاه در شورای تحول علوم انسانی، رشته تاریخ، خرداد 1394 تاکنون
تدریس
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از ساسانیان تا خلافت عباسیان، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی، ازسال تحصیلی 1382 تاکنون، ترمهای اول
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از حکومت عباسیان تا سقوط بغداد، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی، ازسال تحصیلی 1382 تاکنون، ترمهای اول
 • تاریخ نگاری در ایران، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی، ازسال تحصیلی، ترم اول، از سال 1390 تاکنون
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تمدن اسلامی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی، سال تحصیلی 1390، ترم اول
راهنمایی
 • جغرافیای تاریخی خراسان و ماورالنهر مهدی مقدم نوین، 1386/6/24
 • جایگاه اجتماعی و سیاسی جوانمردان در ایران دوره اسلامی( از آغاز تاقرن ششم) لیلا علامیر، 1387/7/15
 • گسترش انديشه شيعي در دوره شاه طهماسب صفوي، محمد رضا بابايي كهن، 1387/11/7
 • مشروعیت و حاکمیت آل بویه سارا پرمهر، 1387/11/27
 • بررسي ساختار و تحول ديوانهاي مالي در ايران دوره اسلامي تا ظهور سلجوقيان مسعود سهیلی، 1388/6/30
 • بازتاب جريانات سياسي و فكري دوره غزنوي بر نگرش تاريخ بيهقي، معصومه آقاجانپور نشلي، 1390/2/5
 • نقش و جايگاه وزير در دوره ساماني داوود حقي دانالو، 1390/12/2
 • بررسي اوضاع مذهبي قلمرو سامانيان فاطمه محموديكوهي، 1390/12/6
 • مراسم مذهبي اهل تشيع در ايران( از آغاز دوره اسلامي تا قبل از دوره مغول، سمانه مونسان،1390/12/3
 • بررسی تحول املاک سلطنتی در دوره ایلخانان، مژگان امیری، 1392
 • بررسی برقراری امنیت در دوره سامانیان، فاطمه منتی، 1392
 • تاریخ نگاری مشروعیت در دوره صفویه ( مطالعه موردی : قصص خاقانی ، دستور شهریاران) ، زهرا قراری،شهریور 1393
 • مشروعیت در تاریخ نگاری دوره صفویه( مطالعه موردی قصص خاقانی و دستور شهریاران)، زهرا قراری، شهریور 1393
مشاوره
 • اوضاع اجتماعی ری از برآمدن سلجوقیان تا هجوم مغول سید محمدحسین محمدی1386/11/17
 • کنیزان در ایران از طاهریان تا مغول فریبا کاظم نیا، 1387/10/23
 • مطالعهای در مورد ورود و جابجایی قبایل ترکان غز در جامعه ایران در دوره سلجوقیان فرهاد دشتکی نیا، 1387/11/16
 • رییس پژوهشکده تاریخ از1384 تاکنون
 • وضعيت اجتماعي صوفيان در دوره صفويه (شروع حكومت صفويه تا پايان دوره شاه عباس اول) محمد حسين يزداني راد، 1388/6/28
 • تشکیلات دیوان استیفاء و مناسبات ارضی و مالیاتی در ایران از حمله مغول تا پایان حکومت ایلخانان مختار پسرکلو، 89/8/2
 • اعتراضات مردمي عصر مغول و ايلخاني، مهرانگیز طاهری لیوانی1390/1/28
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی( احیاء العلوم دین و نصیحه الملوک غزالی و فرج بعد از شدت تنوخی، هادیان،91/7/8
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی( 11 کتاب متعلق به دوره سلجوقی)، جمشیدیان،91/7/15
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی( تواریخ کردستان)، ملک عزیزی، 1391/6/19
 • داده پردازی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی( قسمتی ازمنابع دوره ایلخانی)، مهدی محمدی91/5
 • آیین دادرسی در دوره ایلخانی ،فاطمه شمسایی، مهر 1393
 • بررسی آئین دادرسی در دوره ایلخانی، فاطمه شمسایی، مهر1393
تاسیس رشته های جدید
 • ایجاد دوره دکتری تاريخ ايران دوره اسلامي، بهمن 1390
0


loading