ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردي
نام الهام
نام خانوادگي ملك زاده
مرتبه استادیار پژوهشي
پست الکترونيک Elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir
آشنائی با زبان های خارجی: ترجمه متون تخصصی انگلیس وعربی
مدارک تحصيلي
 • دكتري، رشته تاريخ ايران دوره اسلامي، دانشگاه الزهرا، شهریور 1388 / عنوان پايان نامه: بررسی علل و عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه؛ استاد راهنما: دکتر منصوره اتحادیه، استاد مشاور: دکتر محمد امیر شیخ نوری
 • فوق ليسانس، رشته تاريخ ايران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، دی 1376 / عنوان پايان نامه: امور خیریه در دوره قاجار؛ استادراهنما: دکتر رضا شعبانی، استاد مشاور: دکتر ایرج تنهاتن ناصری
 • ليسانس، تاريخ ايران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، 1373
سوابق پژوهشي
کتب
 • زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر عبدال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وای‍ی، تهران، انتشارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول379؛ چاپ دوم 1385
 • سرگذشت صفاریان، تهران، انتشارات اهل قلم، چاپ اول1381؛ چاپ دوم 1383
 • تاریخ روابط ایران و ونیز (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، 1383
 • روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه ( تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،چاپ اول1383؛ چاپ دوم1390
 • دانشجویان ایرانی در اروپا: اس‍ن‍اد م‍رب‍وط ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ اع‍زام‌ م‍ح‍ص‍ل‌ ( از س‍ال‌ ۱۳۰۷ ت‍ا 1313 )، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران،1383
 • مجموعه مقالات در بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارت نوگل، 1384
 • سام و بهرام (تصحیح نسخه خطی) اثر فیاض لاهیجی، با همکاری دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات لوح محفوظ، 1388
 • اولین قیام مقدس ملی در جنگ بین الملل اول(خاطرات سیاسی ادیب السلطنه، حاج عزالممالک)، تصحیح و اضافات: الهام ملک زاده، تهران، انتشارات فرهنگ و دانش،1390
 • گردآوری و تنظیم کتاب جمشيدنامه: (يادبود اولين درگذشت دكتر جمشيد قائمي)، نشر دانش و فرهنگ، آذر 1390
 • مؤسسات خیریه رفاهی بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، تهران، نشر تاریخ ایران، 1391
 • Archives : Finding Women in the Sources/ Women and Endowments (vaqf) in late Qajar and early Pahlavi Era, Priston university publish, 2011
 • ویراستاری علمی کتاب راپورت میانکاله، تصحیح و گردآوری دکتر جمشید قائمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، 1390
 • معرفت تقویم (تصحیح، تحریر و مقدمه)، اثر عبدالعلی بیرجندی، با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکر بکر به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهار 1391
طرحهاي پژوهشی
 • مجری طرح «نگاهی به امور خیریه در دوره قاجار / دانشگاه ازاد اسلامی و احد شهرری، 1385-1387
 • مجری طرح « تاریخچۀ جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران»/ موسسه علمی- کاربردی هلال ایران، 1386-1387
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی" سیرتکوین و تطور حرفۀ مامائی در عصر قاجار و پهلوي اول"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390
 • مجري و سرپرست طرح پژوهشي"تشکیل بانک اطلاعات اسناد تاریخی جمعیت ایران"، مرکز پژوهشها و مطالعات جمعیتی منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، شهریور 1390
 • مجري و سرپرست طرح پژوهشي با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، دکتر زهرا حامدی، "جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد"، مرکز پژوهش و مطالعات اسنادی مجلس شورای اسلامی، 1389-1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی"بررسی حوادث طبیعی و انسان ساخت یکصد ساله اخیر تهران و مجموعه اقدامات امدادی انجام شده"، جمعیت هلال احمر استان تهران،1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی " تاًثیر عوامل خارجی در قحطي بزرگ ايران در طی جنگ جهانی اول (1293 - 1298 هـ.ش) بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تاًکید بر انگلستان و روسيه"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391
مقالات
مجلات علمی- پژوهشی
 • نگاهی به انجمن هاي زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر، پژوهشنامه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 1386
 • وضعیت سیاسی اجتماعی زنان در دوره مغولان و ایلخانان، مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، شماره 4، تابستان1387
 • شرایط اجتماعی مؤثر بر ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، زمستان 1386و بهار 1387
 • بهداشت و اقدامات خیریه ی بهداشتی در دوره ی رضاشاه، فصلنامه علوم انسانی (تاریخ اسلام و ایران)، سال19، شماره3، پائیز 1388
 • مروری بر تاریخچه پیدایش جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران (1285 – 1357)، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (4)، تیر 1390
 • غضنفرالسلطنه و جايگاه سياسي وي در مقاومت مردم دشتستان، مجموعه مقالات همایش بین المللی فارس در جنگ جهاني اول، انتشارات بیاد فارس شناسی،1390
 • بررسی و نقد کتاب «تقویم تاریخ دفاع مقدس (جلد اول) آخرین روزهای صلح، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس« نگین ایران»، بهار 1390
 • نفت، انقلاب مشروطه و بختیاری ها، مجموعه مقالات جمشيدنامه: (يادبود اولين درگذشت دكتر جمشيد قائمي)، نشر دانش و فرهنگ، آذر 1390
 • وقف درآسیای مرکزی: چهارصد سال تاریخچه مکان های مقدس مسلمین، (با همکاری محمد بقایی شیره جینی)، مجموعه مقالات جمشيد نامه: (يادبود اولين درگذشت دكتر جمشيد قائمي)، نشر دانش و فرهنگ، آذر1390
 • تاًثیر اندیشه های جدید غرب بر تحول امور خیریه (از مشروطه تا روی کار آمدن دولت رضاشاه)، با همکاری محمد بقایی شیره جینی، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (4)، تیر1390
 • روایت شفق سرخ از مؤسسات خیریه (رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ، 1390
 • روایت جراید از بهداشت و پزشکی ایرانِ دورۀ پهلوی اول، مطبوعات بهارستان (1) فصلنامه مطالعات نشریه های ادواری، پاییز 1390
 • مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر، مجموعه مقالات همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، دی 1390
 • تحلیلی بر شغل مامایی در بهداری دورۀ رضاشاه، فصلنامه علمی – پژوهشی گنجینه اسناد، زیر چاپ
 • نگاهی به انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر، مجموعه مقالات سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر، انتشارات کویر، 1390
 • قاینات و قدرت های بزرگ در دوره قاجاریه (1344-1210ق) بررسی اوضاع سیاسی قاینات، (با همکاری علی آرامجو)، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، س5، ش3، بهار 1390
 • بررسی اسنادی سیاست های اقتصادی دولت در مورد گیاهان صنعتی و دارویی قاینات (دوره زمانی 1300- 1320)، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، س6، ش1، پاییز 1390
مجلات علمی- تخصصی
 • اقدامات خیریه و فعالیت هاي عام المنفعه زهراسلطان نظام مافی، وقف میراث جاویدان- بهار1384 ش/ 2005م
 • مدرسه عباسقلی خان مشهد و نزاع بین وارثان آن و متولیان وقت، وقف میراث جاویدان- تابستان 1385 ش/ 2005 م
 • تصاویري از ایران در سفرنامه سرهنگ کلمباري، سفرنامه اي از دوره فتحعلی شاه قاجار، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – زمستان 1383 ش/ 2004م
 • سیماي امام علی) ع( در برخی از آثار چاپی ویژه تاریخ تشیع، کتاب ماه /تاریخ وجغرافیا – اسفند 1379 ش/ 2001م
 • معرفی کتاب رجال کتاب حبیب السیر، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – اردیبهشت 1380 ش/ 2001م
 • معرفی و نقد کتاب نایبان کاشان بر اساس اسناد، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا - شهریور 1380ش/ 2001م
 • معرفی و نقد کتاب سورم سرا بالامحله کردکوي، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – شهریور 1380ش/ 2001 م
 • کارنامه درخشان علمی دکتر عبدالحسین نوایی، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – مهر1383 ش/ 2004م
 • نقد کتاب تاریخ عضدي یا ناگفته هایی از دربار فتحعلی شاه، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا- دی 1379ش /2001م
 • تاریخ و فرهنگ و مردم ژاپن، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا-1381ش/2002 م
 • دیدار از ژاپن، ویژه نامه ژاپن، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا- 1381ش/2002 م
 • نقد و معرفی کتاب اسناد مدارس دخترانه در دوره قاجار و پهلوي، کتاب ماه/تاریخ وجغرافیا- 1381ش/2002 م
 • گزارش دومین سمینار بین المللی انجمن زنان پژوهشگرتاریخ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا-1381 ش/2002 م
 • این دولت و ملک می رود دست به دست .اشراقی نامه. چاپ اول1382، چاپ دوم 1384ش/ 2005م
 • فولکور در ایل بختیاري. ئاوینه 1376 ش/1997 م
 • تصحیح و توضیح بر نسخه تفضیل دارالفنون اثر موسی مرآت الممالک با همکاري دکتر نوائی، مجله تاریخ، دانشگاه تهران1383 ش/ 2004م
 • پنج مقاله در ویژه نامه پیام تاریخ به مناسبت سمینار بین المللی زن در تاریخ معاصر .انجمن زنان پژوهشگر تاریخ 1383 ش/ 2004 م
 • چو ایران نباشد تن من مباد. کتاب هفته، مهر1384ش/ 2005م
 • وضعیت امور خیریه تهران عصر مشروطه/گنجینه اسناد ملی ایران، ویژه نامه مشروطیت، 1385 ش/ 2006م
 • وضعیت امور خیریه اردبیل در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد، ش۵۷، بهار۱۳۸۴ش/ 2005م
 • وضعیت امور خیریه رشت در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد، ش‌ ۵۳، ب‍ه‍ار ۱۳۸3/ 2005م
 • وضعیت امور خیریه قزوین در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد
 • هیأت تفتیشی از دوره قاجار/ فصل نامه تخصصی گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد، ش‌ ۵۴، ت‍اب‍س‍ت‍ان۱۳۸۳/ 2004م
 • مادام توماسن یکی از بانوان نیکوکار فرانسوي در ایران/ فصل نامه تخصصی گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد، ش‌ ۴۹و۵۰، ب‍ه‍ار و ت‍اب‍س‍ت‍ان ۱۳۸۲/2003م
 • مقايسة تطبيقي عملكرد اقتصادي مجالس اول و سوم شوراي ملي/ فصل نامه تخصصی پیام بهارستان، ش 9، زمستان، 1389
 • ابومسلم نامه و نقش آن در تاریخ اجتماعی عصر صفوي/ مزدک نامه (3)، نشر خواهان، تیر1389
 • مروري بر نظریات اقتصادي عصر رضاشاه و تأثير آن بر امور خيريه/ مزدک نامه (3)، نشر خواهان و اساطیر، تیر 1389
کنفرانس و همايش ها
ارایه چکیده
 • حوزه علمیه نصیري و رصدخانه آن ، مهم ترین نهاد آموزشی علمی ایلخانی / کنگره فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانی و طرح احیاي ربع رشیدي- تبریز اردیبهشت 1384 ش
 • اقلیت هاي دینی شیراز در عصر زندیه /کنگره بزرگ فارسی شناسی- اردیبهشت 1384ش
 • روايت سفرنامه هاي ايتاليايي و اسپانيايي از روابط ايران و پرتغال در هرموز، همايش فرهنگي و گردشگري خليج هميشه فارس
 • جایگاه قلاع تاریخی دیلمان/ همایش دیلمان شناسی – سیاهکل 1384 ش
 • حضور اجتماعی و فعالیت هاي زنان ارمنی تهران در بحبوحه مشروطه و پس از استقرار آن / همایش بین المللی بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت – تهران اردیبهشت 1384 ش
 • انجمن های خیریه ی ایرانیان مقیم قفقاز/ همایش تاریخ روابط ایران و قفقاز
 • مقايسة تطبيقي عملكرد اقتصادي مجالس اول و سوم شوراي ملي/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • نوسازي در دوران رضاشاه، (تعامل دولت با مجلس در جهت مشروعيت دادن به نوین سازی ايران در طي ادوار پنجم تا هشتم مجلس شوراي ملي)/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • تعليم و تربيت و نظام آموزش نوين: مروري بر قوانين و مصوبات ادوار اول تا چهارم مجلس شوراي ملي/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • بررسي فعاليت هاي عام المنفعة رفاهي- بهداشتي در دوران رضاشاه (تعامل سياستهاي دولت و مجلس در ادوار پنجم تا هشتم)/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • انحلال قرار داد دارسي در آيينه نقش آفريني نمايندگان مجلس شوراي ملي/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • همایش بین المللی نقد و بررسی منابع مطالعاتی آذربایجان و ارّان/ اردبیل،4 و 5 خرداد 1389. عنوان مقاله: جايگاه نسخه پژوهي در مطالعات تاريخ محلي مطالعه موردي: تفصيل شكارگاه هاي اردبيل، ‌مشكين و سبلان
 • همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران17و18 آذر1389. عنوان: کارآمدی اسناد در بررسی انتقادی مطالعات تاریخ معاصر
 • همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل 1390. عنوان مقاله: تغییر مذهب یا تحمیل قدرت، مروری بر گزارش های مورخان دوره صفوی از اقدامات شاه اسماعیل
 • سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20/ تهران1390. عنوان مقاله: زنان، سیاست و ایدئولوژی حاکمیت در ایران و ترکیه (مطالعه تطبیقی دوره رضاشاه و آتاتورک)
 • همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، 1390. عنوان مقاله: مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر
 • سومین همایش دوسالانۀ بین المللی خلیج فارس – تاریخ، فرهنگ و تمدن/ تهران 10 تا 12 اردیبهشت 1391. عنوان مقاله: چالش فانوس های دریایی ایران با دولت های انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
ارائه سخنرانی
 • سمینار بین المللی زن در ادوار مختلف تاریخ ایران / ایران- شیراز 1381ش/ عنوان مقاله: موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران عصر مغول و ایلخانی
 • وضعیت امور خیریه و تحولات آن پس از مشروطه/ همایش کنگره بزرگداشت مشروطه، شبستر مرداد 1382 ش
 • همایش زن و علم در عصرحاضر، دانشگاه صنعتی شریف- تهران آبان1384 ش/ عنوان مقاله: تأسیس و گسترش مدارس دختران در تاریخ معاصر
 • سمینار بین المللی زن در تاریخ معاصر ایران/ ایران- زنجان1383 ش/ عنوان مقاله: نگاهی به فعالیت هاي خیریه انجمن هاي زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر ایران در عصر قاجار
 • سمینار بین المللی یکصدمین سالگرد مشروطه / انگلستان – آکسفورد 2006 م
 • The Effect of the Constitutional Revolution on Charitable deeds in Tehran
 • ششمین دوسالانه بین المللی / Iranian study انگلستان - لندن 2006 م
 • The Progressive Role of ArmenianWomen in Twentieth Century
 • هشتمین کنفرانس بین المللی شرق شناسی آلمان/ فرایبورگ 2007 م
 • Qajar Elite Families in 20th century Iran and beyond: a case study on the Farmanfarma and Salor
 • بررسی وضعیت انجمن هاي خیریه زنان ارمنی تهران/ بنیاد ایران شناسی تبریز (دفتر انجمن زنان پژوهشگر شعبه تبریز)تبریز آبان 1387 ش
 • سمینار بین المللی ایران و قفقاز/ارمنستان/ ایروان 2008 م
 • Pioneer Role of Armenian Women of Tehran in the beginning of 20 th Century
 • هفتمین دوسالانه بین المللی/ Iranian study کانادا – تورنتو 2008 م
 • Women and Endowments ( vaqf ) in late Qajar and early Pahlavi Era
 • سمپوزیوم بین المللی سیاست و فرهنگ در دوره پهلوي اول/ آلمان- ماربورگ 2009 م
 • How to give Birth to a New Generation: Midwifery in Reza Shah’s Health Care System
 • کنفرانس بین المللی زن در / ایران ، تهرا ن. آذر 1388. عنوان مقاله: تحلیل نگرش های جنسیتی در منظومه سام و بهرام
 • نوزدهمین کنفرانس بین المللی خلیج فارس/ تهران، 28 و 29 دی 1388. عنوان مقاله: فانوس هاي دريائي ايران درخليج فارس، معبرنماي كشتي هاي تجاري يا معبرنفوذ دولت انگلستان؟ (مجموعه اي از اسناد منتشر نشده آرشيو ملي ايران)
 • پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران/ تهران 4 و 5 اسفند 1388. عنوان مقاله: بررسی پیوند مهاجرت و سیاست در تاریخ ایران
 • کنفرانس بین المللی بزرگداشت اقبال لاهوری/ زاهدان، ایران عناصر نفی جهان شمولی تمدن غرب در گفتمان اقبال لاهوری
 • همایش ملی مطالعات ترجمه/ بیرجند، ایران طباخی ملوکانه/ ترجمه اثری فرانسوی در باب آشپزی در عصر ناصری
 • نهمین کنفرانس بین المللی شرق شناسی آلمان/ ماربورگ 2010م
 • The legal process of demographic policy during the Reza Shah period"
 • همایش بين المللي پژوهشی و فرهنگی هنر رضوی/ خراسان جنوبی(بیرجند)- مهر1389ش. عنوان مقاله: تعامل دین و هنر هفتم: راهکاری برای مقابله با کارکردهای اقتدارگرایانه ی سینمای غرب/ مطالعه موردی : فرهنگ رضوی
 • همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول/ شیراز آبان 1389ش. عنوان مقاله: غضنفرالسلطنه و جايگاه سياسي وي در مقاومت مردم دشتستان
 • همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران 17 و 18 آذر1389
 • همایش ملی حجاب، چیستی و چرائی/ اهواز بهمن 1389ش. عنوان مقاله و پوستر: حجاب در اديان الهي و تمدن‌هاي بزرگ
 • تغییر مذهب یا تحمیل قدرت، مروری بر گزارش های مورخان دوره صفوی از اقدامات شاه اسماعیل، همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل 1390
 • بررسی فعالیتهای عام المنفعه رفاهی– بهداشتی تعامل سیاست های دولت و مجلس در ادوار پنجم تا هشتم، پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آبان 1390
 • گزارش تخصصی از روند اجرایی طرح پژوهشی موظف سال 1390 با عنوان سير تكوين و تطور حرفة مامائي در عصر قاجار و پهلوي اول، تیر 1390
 • بررسی تطبیقی اقدامات عام المنفعه و موقوفات زنان در دوره قاجار و مشروطه، نشست تخصصی آثار مکتوب زنان (بررسی اسناد و آثار مکتوب زنان ایران در دوران قاجار و مشروطه، پژوهشکده ادبیات با همکاری پژوهشکده تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر1390
 • جستاری درباب منش دهقانی: عناصرتأثیرگذار در دوره رضاشاه، نشست تخصصی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان1390
 • زنان، سیاست و ایدئولوژی حاکمیت در ایران و ترکیه (مطالعه تطبیقی دوره رضاشاه و آتاتورک)، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20 / تهران1390
 • مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر، همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، 1390
 • سومین همایش دوسالانۀ بین المللی خلیج فارس – تاریخ، فرهنگ و تمدن/ تهران 10 تا 12 اردیبهشت 1391. عنوان مقاله: چالش فانوس های دریایی ایران با دولت های انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
 • AN INTRODUCTION TO THE MANUSCRIPT OF MA’RIFAT-I TAGHVIM ABDOL ALI OF BIRJANDI,500 th Anniversary of Birjandi’s active life and scientific achievements, unesco paris, 2012
فعالیت های آموزشی
تدریس در مقطع کارشناسی
 • تدریس قرائت متون تاريخي به زبان فارسي/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري. از 1379 الی 1389
 • تدریس گاهشماري و تقويم/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري 1382 الی 1388
 • تدریس تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاريان و زنديان/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري 1381 الی 1388
 • تدریس تاریخ ديپلماسي ایران/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري. 1379 الی 1389
 • تدریس تاریخ ايران از انقراض قاجارتا كودتاي 28مرداد32 / دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري. 1385 الی 1389
 • تدریس تاريخ خليج فارس و كشورهاي همجوار/ دانشگاه الزهرا. نیمسال اول 1385 و نیمسال اول 1389 - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري . نیمسال دوم 1386
 • تدریس تاريخ نفت در ايران و كشورهاي خاورميانه / دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري. از 1380 الی 1389
 • تدریس تاريخ ملل مشرق / دانشگاه الزهرا .نیمسال دوم 1390- 1389
 • تدریس تاريخ انقلاب مشروطه/ 1383 الی 1386
تدریس در مقطع کارشناسی ارشد
 • تدریس تاريخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطه / دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز . از 1388 الی 1388
تدریس در کارگاه های آموزشی ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش
 • برگزاری دوره و تدریس تاریخ معاصر ایران در مناطق 1- 3- 7 آموزش و پرورش استان تهران. زمستان 1387
 • برگزاری کارگاه اموزشی روش تحقيق با گرايش شناسايي و بهره گيري از منايع اطلاعاتي/ تهران /سازمان زندان ها. 24 و 25 آذر 1386
 • برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نسخ خطی و اسناد در مطالعات تاریخی/ بیرجند/ دانشگاه بیرجند. 14 اردیبهشت 1391
پایان نامه های دانشجوئی
 • مشاور: پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي جنگ جهاني اول در كرمانشاه با تكيه بر اسناد/ دانشگاه بیرجند. در حال انجام
 • راهنما: تصحيح نسخه خطي تحفه المظفريه/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع شهریور 1389
 • مشاور: تاريخ تحولات ايران در طي جنگ اول و دوم ايران و روس/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع آبان 1389
 • راهنما: بررسی حیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع بهمن 1389
 • مشاور: زندگي سياسي ميرزا ابوالحسن خان شيرازي ايلچي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع آذر 1389
 • مشاور: بررسی مطبوعات ایران در دوران استبداد صغیر/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع بهمن 1389
 • راهنما: مدارس نظامی در ایران بر پایه نسخه خطی حسنعلی افشار( قانون نظامیه)/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. شهریور 1390
 • راهنما: تاریخ تحولات شهرکرد در دوران پهلوی با تکیه بر اسناد / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. در حال انجام
 • راهنما: تأثیر جنگ روسیه و ژاپن بر تحولات سیاسی- اجتماعی ایران بر اساس نسخه خطی مجیرالدوله/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. در حال انجام
 • مشاور: بررسی تاریخ اشکانیان در عراق و سوریه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/ شهریور 1390
 • مشاور: تربیت بدنی از 1299 تا انقلاب اسلامی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ در حال انجام
 • راهنما: بنیادهای تاریخی تشکیلات نظامی ایران از آغاز صفویه تا پایان عصر ناصری/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب/ در حال انجام
 • راهنما: رقابت های ساسی اجتماعی رجال حکومتی عصر قاجار و تأثیرآن بر مناسبات اجتماعی این دوره/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب/ در حال انجام
 • راهنما: بررسی اوضاع اقتصادی عباسیان در ایران از ابوالعباس تا المعتصم/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب/ در حال انجام
موفقيتهاي علمي و افتخارات
 • رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال و دریافت لوح تقدیر پژوهشی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و 1 سکه بهار آزادی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آذر1390
 • برنده جایزه Barbara " Penny " Kanner Prize از بنیاد تحقیقاتی وآکادمیک Western Association of Women Historians برای مشارکت در نگارش کتاب Contesting Archives : Finding Women in the Sources از دانشگاه سنت باربارا کالیفرنیا/ آمریکا 2011
 • تقديرنامه ارائه مقاله به صورت پوستر/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز و بسیج اساتید خوزستان. 8/12/1389
 • رتبه اول پژوهشگربرگزیده سال و دریافت لوح تقدیر پژوهشی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و3 سکه بهار آزادی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. 5/10/1389
 • دريافت جايزه (3 سكه بهار آزادي) و تقديرنامه براي كسب رتبه دوم مقاله پژوهشي تعامل دین و هنر هفتم: راهکاری برای مقابله با کارکردهای اقتدار گرایانه ی سینمای غرب مطالعه موردی: فرهنگ رضوی/ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان جنوبي14/7/1389
 • دریافت تقدیرنامه وجایزه دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه الزهرا/سال های 1384 الی 1388
 • دریافت تقدیرنامه وجایزه پژوهشگر برتر واستعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا/ سال های 1385 الی1388
 • پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و دریافت جایزه و لوح تقدیر/ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/سال های 1378 الی 1389
 • احراز رتبه اول در آزمون ورودی دکتری (1383)
 • دریافت تقدیرنامه پژوهشی و جایزه برای طرح پژوهشی« نگاهی به امورخیریه دردوره قاجاریه »، از طرف دبيرخانه انتخاب پژوهش های فرهنگی سال وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی 1383
فعالیت های اجرائی
 • پژوهشگر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1375- 1378
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 1377- 1389
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده تاریخ 1389 تاکنون
 • عضو پیوسته انجمن زنان پژوهشگر تاریخ 1380 تا کنون
 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ 1387 تا کنون
 • عضو بنیاد مطالعات بین المللی Iranian Studies از 2006 تا کنون
 • عضو پيوسته و مسئول كارگروه آموزش انجمن ايراني تاريخ/ 1387 تا کنون
 • مسئول کمیته علمی سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر/ زنجان مهر تا اسفند 1383
 • مسئول برگزاري نمايشگاه تخصصي اسناد وكتاب هاي تاريخي سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام از قرن 7 تا 13 / تهران آذر 1388
 • عضو هیأت علمي و کمیته داوران همايش بين المللي فارس درجنگ جهاني اول / شیراز آبان 1389
 • مسئول برگزاري نمايشگاه تخصصي اسناد و كتاب هاي تاريخي همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران آذر 1389
 • عضو هیأت علمي و کمیته داوران همايش بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20 / تهران 1390
 • مسؤل کمیته بین الملل سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20 / تهران 1390
 • عضو هیاًت علمی و کمیته داوران همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل 1390
 • عضو هیأت علمي و کمیته داوران همايش ایران و جنگ جهانی دوم / تهران 1390
 • عضو کمیته داوران فصلنامه فرهنگ خراسان جنوبی/ 1386 تا کنون
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ انجمن ایرانی تاریخ/ 1389 تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا / 1388 تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی گنجینه اسناد/ 1386 تا کنون
 • عضو وابسته International union for the scientific study of population (Iussp) از 2012
 • عضو هیات علمی نکوداشت علامه نظام الدین عبدالعلی بیرجندی/ بیرجند 1391
1


loading