ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردی
نام الهام
نام خانوادگی ملک زاده
مرتبه استادیار پژوهشی
پست الکترونیک Elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir

عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آشنائی با زبان های: ترجمه متون تخصصی انگلیسی و عربی
مدارک تحصیلی
 • دکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه الزهرا، شهریور 1388 / عنوان پایان نامه: بررسی علل و عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه؛ استاد راهنما: دکتر منصوره اتحادیه، استاد مشاور: دکتر محمد امیر شیخ نوری
 • فوق لیسانس، رشته تاریخ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، دی 1376 / عنوان پایان نامه: امور خیریه در دوره قاجار؛ استادراهنما: دکتر رضا شعبانی، استاد مشاور: دکتر ایرج تنهاتن ناصری
 • لیسانس، تاریخ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، 1373
سوابق پژوهشی
کتب
 • زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر عبدال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وای‍ی، تهران، انتشارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول379؛ چاپ دوم 1385
 • سرگذشت صفاریان، تهران، انتشارات اهل قلم، چاپ اول1381؛ چاپ دوم 1383
 • تاریخ روابط ایران و ونیز (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، 1383
 • روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،چاپ اول1383؛ چاپ دوم1390
 • دانشجویان ایرانی در اروپا: اس‍ن‍اد م‍رب‍وط ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ اع‍زام‌ م‍ح‍ص‍ل‌ ( از س‍ال‌ ۱۳۰۷ ت‍ا 1313)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران،1383
 • مجموعه مقالات در بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارت نوگل، 1384
 • سام و بهرام (تصحیح نسخه خطی) اثر فیاض لاهیجی، با همکاری دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات لوح محفوظ، 1388
 • اولین قیام مقدس ملی در جنگ بین الملل اول (خاطرات سیاسی ادیب السلطنه، حاج عزالممالک)، تصحیح و اضافات: الهام ملک زاده، تهران، انتشارات فرهنگ و دانش،1390
 • گردآوری و تنظیم کتاب جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر 1390
 • مؤسسات خیریه رفاهی بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، تهران، نشر تاریخ ایران، 1391
 • Archives : Finding Women in the Sources/ Women and Endowments (vaqf) in late Qajar and early Pahlavi Era, Priston university publish, 2011
 • ویراستاری علمی کتاب راپورت میانکاله، تصحیح و گردآوری دکتر جمشید قائمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، 1390
 • معرفت تقویم (تصحیح، تحریر و مقدمه)، اثر عبدالعلی بیرجندی، با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکر بکر به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهار 1391
 • تاریخ ایران دوره‌ اسلامی کارشناسی ارشد خلاصه درس، نکات مهم ...کنکورهای آزاد و سراسری۹۱-۷۵، با همکاری: رقیه آقابالازاده، سمیه محمودی، مدرسان شریف، بهار 1391
 • دائره المعارف جنبش های اسلامی، مجموعه نویسندگان، پژوهشکده علوم انسانی ومطالعات اجتماعی، 1392
 • مجموعه مقالات همایش پانصدمین سالگرد درگذشت نظام الدین عبدالعلی بیرجندی، با همکاری خدیجه سهراب زاده، تهران، انجمن ایرانی تاریخ- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تابستان 1392
 • بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد، همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکربکر، تابستان 1392
 •  Culture and Cultural Politics Under Reza Shah: The Pahlavi State, New Bourgeoisie and the Creation of a Modern Society in Iran (Iranian Studies), How to give Birth to a New Generation: Midwifery in Reza Shah’s Health Care System", Edited by: christoph werner. Bianca devos, press ROUTLEDGE .UK.2013
 •  Abd-ol Ali Birjandi’s Active Life and Scientific Achievements 500th Anniversary of/ مجموعه نویسندگان/ انتشارات علمی- فرهنگی/1392
 • جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد‮‬‏‫/ الهام ملک زاده. زهرا حامدی. زهرا علیزاده بیرجندی/ انتشارات مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1392
 • نظم و امنیت در خراسان جنوبی بر پایه گزارش های نظمیه در سده اخیر با همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، فکربکر، 1393
 • مجموعه مقالات سومین همایش ایران و استعمار انگلیس، اعتراضات مردمی در برابر نقش استعماری انگلستان در بروز قحطی ایران، 1393
 • مصائب بی طرفی گزارشی از درگیری ایران در جنگ جهانی اول، شماره 18، اندیشه پویا، مرداد1393
 • مبدأ نهضت: (مجموعه مقالات قیام پانزده خرداد)/ احزاب سیاسی وابسته دولت محمد رضا پهلوی، بهار 1393
 • مروری بر تاریخ پزشکی و مامایی در ایران از دوران باستان تا عصر حاضر، آفرین ادب جشن نامه استاد ادیب برومند، شرکت سهامی انتشار، 1393
 • مجموعه مقالات همایش روابط تاریخی بوشهر، بصره و مسقط، بوشهر و قحطی جنگ جهانی اول به روایت اسناد آرشیو ملی ایران، در دست انتشار
 • سیر تکوین و تطور حرفه مامایی در عصر قاجار و پهلوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تابستان 1394
 • جستاری بر تاریخ معاصر ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، زیرچاپ
طرحهای پژوهشی
 • مجری طرح «نگاهی به امور خیریه در دوره قاجار / دانشگاه ازاد اسلامی و احد شهرری، 1385-1387
 • مجری طرح « تاریخچهٔ جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران»/ موسسه علمی- کاربردی هلال ایران، 1386-1387
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی" سیرتکوین و تطور حرفهٔ مامائی در عصر قاجار و پهلوی اول"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی"تشکیل بانک اطلاعات اسناد تاریخی جمعیت ایران"، مرکز پژوهشها و مطالعات جمعیتی منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، شهریور 1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، دکتر زهرا حامدی، "جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد"، مرکز پژوهش و مطالعات اسنادی مجلس شورای اسلامی، 1389-1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی "بررسی حوادث طبیعی و انسان ساخت یکصد ساله اخیر تهران و مجموعه اقدامات امدادی انجام شده"، جمعیت هلال احمر استان تهران،1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی "تاثیر عوامل خارجی در قحطی بزرگ ایران در طی جنگ جهانی اول (1293 - 1298 هـ.ش) بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تاًکید بر انگلستان و روسیه"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391
 • بررسی نقش عوامل خارجی در قحطی بزرگ ایران در طی جنگ جهانی اول (1293 - 1298 هـ.ش) بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تاًکید بر انگلستان و روسیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1392.
 • مجری طرح پژوهشی «بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد» با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، بنگاه خیریه آبلوله بیرجند، 1391– 1392. بیرجند
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی «جستاری بر تاریخ معاصر ایران»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مرداد 1392
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی «بررسی عوامل موثر برایجاد و تکوین مؤسسات خیریه (رفاهی- بهداشتی) دوران پهلوی دوم (1320 تا 1357 شمسی)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر 1393
 •  مجری و سرپرست طرح پژوهشی «تصحیح جغرافیای قفقازیه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1394
مقالات
مجلات علمی- پژوهشی
 • نگاهی به انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر، پژوهشنامه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 1386
 • وضعیت سیاسی اجتماعی زنان در دوره مغولان و ایلخانان، مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، شماره 4، تابستان1387
 • شرایط اجتماعی مؤثر بر ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، زمستان 1386و بهار 1387
 • بهداشت و اقدامات خیریه ی بهداشتی در دوره ی رضاشاه، فصلنامه علوم انسانی (تاریخ اسلام و ایران)، سال19، شماره3، پائیز 1388
 • مروری بر تاریخچه پیدایش جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران (1285 – 1357)، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (4)، تیر 1390
 • غضنفرالسلطنه و جایگاه سیاسی وی در مقاومت مردم دشتستان، مجموعه مقالات همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول، انتشارات بیاد فارس شناسی،1390
 • بررسی و نقد کتاب «تقویم تاریخ دفاع مقدس (جلد اول) آخرین روزهای صلح، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس« نگین ایران»، بهار 1390
 • نفت، انقلاب مشروطه و بختیاری ها، مجموعه مقالات جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر 1390
 • وقف درآسیای مرکزی: چهارصد سال تاریخچه مکان های مقدس مسلمین، (با همکاری محمد بقایی شیره جینی)، مجموعه مقالات جمشید نامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر1390
 • تاًثیر اندیشه های جدید غرب بر تحول امور خیریه (از مشروطه تا روی کار آمدن دولت رضاشاه)، با همکاری محمد بقایی شیره جینی، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (4)، تیر1390
 • روایت شفق سرخ از مؤسسات خیریه (رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ، 1390
 • روایت جراید از بهداشت و پزشکی ایرانِ دورهٔ پهلوی اول، مطبوعات بهارستان (1) فصلنامه مطالعات نشریه های ادواری، پاییز 1390
 • مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر، مجموعه مقالات همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، دی 1390
 • تحلیلی بر شغل مامایی در بهداری دورهٔ رضاشاه، فصلنامه علمی – پژوهشی گنجینه اسناد، زیر چاپ
 • نگاهی به انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر، مجموعه مقالات سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر، انتشارات کویر، 1390
 • قاینات و قدرت های بزرگ در دوره قاجاریه (1344-1210ق) بررسی اوضاع سیاسی قاینات، (با همکاری علی آرامجو)، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، س5، ش3، بهار 1390
 • بررسی اسنادی سیاست های اقتصادی دولت در مورد گیاهان صنعتی و دارویی قاینات (دوره زمانی 1300- 1320)، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، س6، ش1، پاییز 1390
 • The Effect of the Constitutional Revolution on Charitable Deeds in Tehran/ International Research Journal of Applied & Basic Sciences/ 2013 / Vol 4 No.6/ ISC Journal
 • جستاری بر تاریخ نگاری رسمی زنان در دورهٔ پهلوی اول، دو فصلنامهٔ علمی- پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری،دانشگاه الزهرا، شماره 9، بهار و تابستان 1391
 • The Role of Hellenism in the Development and Enhancement of Urbanization in Ancient Persia/ “Journal of Novel Applied Sciences”/ J Nov.A ppl Sci., 2(11): 615-618, 2013/ / ISC Journal
 • روایت اسنادی قحطی شرق ایران در جنگ جهانی اول، فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات فرهنگی– اجتماعی خراسان، شماره 3، بهار 92
 • روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران، فصلنامهٔ علمی- پژوهشی تاریخ ایران و اسلام، دانشگاه الزهرا، (زیر چاپ)
 • آب انبارهای وقفی یزد در دوران قاجار و پهلوی، علمی – پژوهشی مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، سال هشتم، شماره 24، بهار 1392
 • زنان و موسسات خیریه رفاهی– بهداشتی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی دوم،  مجله علمی– پژوهشی پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، پذیرش انتشار
 • درآمدی اسنادی بر سیاست های فرهنگی پهلوی اول و دوم، فصلنامه علمی– پژوهشی گنجینه اسناد، پذیرش انتشار
 • عملیات جاسوسی شوروی در ایران در دوره رضاشاه بر اساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف طی سال های 1305 ـ 1307، با همکاری علی الله جانی، فصلنامه علمی– پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، پذیرش انتشار
مجلات علمی- تخصصی
 • اقدامات خیریه و فعالیت های عام المنفعه زهراسلطان نظام مافی، وقف میراث جاویدان- بهار 1384 ش/ 2005م
 • مدرسه عباسقلی خان مشهد و نزاع بین وارثان آن و متولیان وقت، وقف میراث جاویدان- تابستان 1385 ش/ 2005 م
 • تصاویری از ایران در سفرنامه سرهنگ کلمباری، سفرنامه ای از دوره فتحعلی شاه قاجار، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – زمستان 1383 ش/ 2004م
 • سیمای امام علی(ع) در برخی از آثار چاپی ویژه تاریخ تشیع، کتاب ماه /تاریخ وجغرافیا – اسفند 1379 ش/ 2001م
 • معرفی کتاب رجال کتاب حبیب السیر، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – اردیبهشت 1380 ش/ 2001م
 • معرفی و نقد کتاب نایبان کاشان بر اساس اسناد، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا - شهریور 1380ش/ 2001م
 • معرفی و نقد کتاب سورم سرا بالامحله کردکوی، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – شهریور 1380ش/ 2001 م
 • کارنامه درخشان علمی دکتر عبدالحسین نوایی، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – مهر 1383 ش/ 2004م
 • نقد کتاب تاریخ عضدی یا ناگفته هایی از دربار فتحعلی شاه، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا- دی 1379ش /2001م
 • تاریخ و فرهنگ و مردم ژاپن، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا-1381ش/2002 م
 • دیدار از ژاپن، ویژه نامه ژاپن، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا- 1381ش/2002 م
 • نقد و معرفی کتاب اسناد مدارس دخترانه در دوره قاجار و پهلوی، کتاب ماه/تاریخ وجغرافیا- 1381ش/2002 م
 • گزارش دومین سمینار بین المللی انجمن زنان پژوهشگرتاریخ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا-1381 ش/2002 م
 • این دولت و ملک می رود دست به دست .اشراقی نامه. چاپ اول1382، چاپ دوم 1384ش/ 2005م
 • فولکور در ایل بختیاری. ئاوینه 1376 ش/1997 م
 • تصحیح و توضیح بر نسخه تفضیل دارالفنون اثر موسی مرآت الممالک با همکاری دکتر نوائی، مجله تاریخ، دانشگاه تهران 1383 ش/ 2004م
 • پنج مقاله در ویژه نامه پیام تاریخ به مناسبت سمینار بین المللی زن در تاریخ معاصر .انجمن زنان پژوهشگر تاریخ 1383 ش/ 2004 م
 • چو ایران نباشد تن من مباد. کتاب هفته، مهر 1384ش/ 2005م
 • وضعیت امور خیریه تهران عصر مشروطه/گنجینه اسناد ملی ایران، ویژه نامه مشروطیت، 1385 ش/ 2006م
 • وضعیت امور خیریه اردبیل در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد، ش۵۷، بهار ۱۳۸۴ش/ 2005م
 • وضعیت امور خیریه رشت در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد، ش‌ ۵۳، ب‍ه‍ار ۱۳۸3/ 2005م
 • وضعیت امور خیریه قزوین در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد
 • هیأت تفتیشی از دوره قاجار/ فصل نامه تخصصی گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد، ش‌ ۵۴، ت‍اب‍س‍ت‍ان ۱۳۸۳/ 2004م
 • مادام توماسن یکی از بانوان نیکوکار فرانسوی در ایران/ فصل نامه تخصصی گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد، ش‌ ۴۹و۵۰، ب‍ه‍ار و ت‍اب‍س‍ت‍ان ۱۳۸۲/2003م
 • مقایسة تطبیقی عملکرد اقتصادی مجالس اول و سوم شورای ملی/ فصل نامه تخصصی پیام بهارستان، ش 9، زمستان، 1389
 • ابومسلم نامه و نقش آن در تاریخ اجتماعی عصر صفوی/ مزدک نامه (3)، نشر خواهان، تیر1389
 • مروری بر نظریات اقتصادی عصر رضاشاه و تأثیر آن بر امور خیریه/ مزدک نامه (3)، نشر خواهان و اساطیر، تیر 1389
 • روایت جراید از بهداشت و پزشکی ایرانِ دورهٔ پهلوی اول، مطبوعات بهارستان (1)، فصلنامه مطالعات نشریه های ادواری، پاییز 1390
 • اصول حکمرانی، پیام بهارستان، شماره دوم ویژه حقوق و قانون، فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، زمستان 1390
 • وضعیت علم و آموزش در دوره صفویه (با استناد به سفرنامه ها)»، همکاری الهام شیرین زبان، فصلنامه تاریخ پژوهی؛ شماره50، سال چهاردهم، بهار 1391
 • روایت سفرنامه‌های ایتالیایی و اسپانیایی از روابط ایران و پرتقال درهرموز، مجموعه مقالات مزدک نامه 5، تیر 1391
 • قانون مظفری/پیام بهارستان ویژه نامه قانون و حقوق جلد سوم، تابستان 1391
 • چالش فانوس های دریایی ایران در خلیج فارس، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 179، فروردین. بهار 1392
 • مدارس نظامی نوین ایران (ازدورهٔ صفویه تا تأسیس دارالفنون، همکاری مسعود دادبخش، فصلنامه پیام بهارستان، شماره 18، زمستان 1391
 • جستاری بر شکل گیری امور خیریه نوین در ایران عصر قاجار، هفته نامه شهروند امروز، شماره 550،  7 اردیبهشت  1394.
 • ابزاری برای خدمت به نیازمندان و دست‌گیری بیماران، هفته نامه شهروند امروز، شماره 29،  1394/4/15
 • آب لوله‌کشی نخستین‌بار در کدام شهر ایران رواج یافت، هفته نامه شهروند امروز، شماره 677، 1394/5/19
کنفرانس و همایش ها
ارایه چکیده
 • حوزه علمیه نصیری و رصدخانه آن ، مهم ترین نهاد آموزشی علمی ایلخانی / کنگره فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانی و طرح احیای ربع رشیدی- تبریز اردیبهشت 1384 ش
 • اقلیت های دینی شیراز در عصر زندیه /کنگره بزرگ فارسی شناسی- اردیبهشت 1384ش
 • روایت سفرنامه های ایتالیایی و اسپانیایی از روابط ایران و پرتغال در هرموز، همایش فرهنگی و گردشگری خلیج همیشه فارس
 • جایگاه قلاع تاریخی دیلمان/ همایش دیلمان شناسی – سیاهکل 1384 ش
 • حضور اجتماعی و فعالیت های زنان ارمنی تهران در بحبوحه مشروطه و پس از استقرار آن / همایش بین المللی بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت – تهران اردیبهشت 1384 ش
 • انجمن های خیریه ی ایرانیان مقیم قفقاز/ همایش تاریخ روابط ایران و قفقاز
 • مقایسة تطبیقی عملکرد اقتصادی مجالس اول و سوم شورای ملی/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • نوسازی در دوران رضاشاه، (تعامل دولت با مجلس در جهت مشروعیت دادن به نوین سازی ایران در طی ادوار پنجم تا هشتم مجلس شورای ملی)/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • تعلیم و تربیت و نظام آموزش نوین: مروری بر قوانین و مصوبات ادوار اول تا چهارم مجلس شورای ملی/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • بررسی فعالیت های عام المنفعة رفاهی- بهداشتی در دوران رضاشاه (تعامل سیاستهای دولت و مجلس در ادوار پنجم تا هشتم)/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • انحلال قرار داد دارسی در آیینه نقش آفرینی نمایندگان مجلس شورای ملی/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • همایش بین المللی نقد و بررسی منابع مطالعاتی آذربایجان و ارّان/ اردبیل،4 و 5 خرداد 1389. عنوان مقاله: جایگاه نسخه پژوهی در مطالعات تاریخ محلی مطالعه موردی: تفصیل شکارگاه های اردبیل، ‌مشکین و سبلان
 • همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران17و18 آذر1389. عنوان: کارآمدی اسناد در بررسی انتقادی مطالعات تاریخ معاصر
 • همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل 1390. عنوان مقاله: تغییر مذهب یا تحمیل قدرت، مروری بر گزارش های مورخان دوره صفوی از اقدامات شاه اسماعیل
 • سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20/ تهران1390. عنوان مقاله: زنان، سیاست و ایدئولوژی حاکمیت در ایران و ترکیه (مطالعه تطبیقی دوره رضاشاه و آتاتورک)
 • همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، 1390. عنوان مقاله: مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر
 • سومین همایش دوسالانهٔ بین المللی خلیج فارس – تاریخ، فرهنگ و تمدن/ تهران 10 تا 12 اردیبهشت 1391. عنوان مقاله: چالش فانوس های دریایی ایران با دولت های انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
 • Armenian Business Rules in Sabzevar Qajar Manuscript/ On The Autochthonous Peoples Of The Caucasian-Caspian Region International 2012/Yerevan, Armenia.
 • بررسی جایگاه مطالعات میان رشته ای در دانشکده ها و مراکز علمی غربی (مطالعه موردی: آکادمی آمریکائی دین) همایش روش شناسی در مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم انسانی اسفند 1391 اردبیل
 • علوم میان رشته ای و باستان شناسی ایران از آغاز تاکنون مطالعه موردی: کارآمدی اسناد تاریخی در شناخت تاریخ باستان شناسی جدید در ایران، همایش ملی باستان شناسی ایران(دستاوردها، فرصت ها، آسیب ها)، 17و18اردیبهشت1392، دانشگاه بیرجند. دانشگاه هنر. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی.
 • سمینار بین المللی ایران و بالکان در آیینه تاریخ،Historical narrative of cultural relations between Iran and Romania تاریخ، 7 و 8 خرداد 1392، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، دانشگاه صوفیه، بلغارستان.
 • Geographic area, civilization, history, culture and heritage in the Caucasus based on manuscripts Geography of the Caucasus/IRAN AND THE CAUCASUS,Arran, Shirvan and Azerbaijan/ 2013/ Yerevan, Armenia.
 • بررسی فعالیت های اجتماعی زنان زرتشتی وارمنی از1320 تا1357 ش، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام یکصد ساله اخیر،27-28 اذر 1392 تهران
 • Takieh,Hosseynieh and Women’s Shrines in Bushire during the Reza Shah Era, WOCMES,18- 22 augest, aankara,Turkey.
 • از کلاس قابلگی تا مدرسه عالی مامایی، همایش ملی زن در تاریخ آذربایجان، 19 شهریور 1393، مرند
 • آموزشگاه های مددکاری سازمان زنان تبریز، همایش ملی زن در تاریخ آذربایجان، 19 شهریور 1393، مرند
 • قحطی جنگ جهانی اول در فارس به روایت اسناد آرشیو ملی ایران، همایش وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فارس همزمان با جنگ جهانی اول، آبان 1393، داراب
 • اسناد خوی در آرشیو ملی ایران، همایش ملی خوی در گذر تاریخ، 21 شهریور 1393، خوی
 • عملکرد زنان نماینده مجلس پس از انقلاب اسلامی ایران (مطالعه موردی مجالس اول تا ششم)، سمینار ملی زن در تاریخ مجالس ایران، 17 آذر 1394، تهران
 • زیارت بدون حضور مردان، مطالعه موردی: زیارتگاه بی بی دوست در منطقه سیستان، همایش ملی زن در تاریخ محلی ایران (منطقه جنوب)، 3 دی 1394/ تهران.
 • قانون خدمات اجتماعی و نقش زنان نماینده در مجلس بیست و دوم(1346 تا1350)، ششمین همایش تخصصی مجلس،3 دی1394/ تهران
 •  Women, politics and ideology of the government in Iran and Turkey (A Comparative Study of the Reza Shah and Ataturk, The Economic and Social History of the Republic of Turkey,26-28  نوامبر 2015 ,Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ,Izmir.Turkey
 • نوروز در میان اقوام بلوچ، همایش ملی نوروز، میراث صلح، 18 اسفند 1394/ تهران.
ارائه سخنرانی
 • سمینار بین المللی زن در ادوار مختلف تاریخ ایران / ایران- شیراز 1381ش/ عنوان مقاله: موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران عصر مغول و ایلخانی
 • وضعیت امور خیریه و تحولات آن پس از مشروطه/ همایش کنگره بزرگداشت مشروطه، شبستر مرداد 1382 ش
 • همایش زن و علم در عصرحاضر، دانشگاه صنعتی شریف- تهران آبان1384 ش/ عنوان مقاله: تأسیس و گسترش مدارس دختران در تاریخ معاصر
 • سمینار بین المللی زن در تاریخ معاصر ایران/ ایران- زنجان1383 ش/ عنوان مقاله: نگاهی به فعالیت های خیریه انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر ایران در عصر قاجار
 • سمینار بین المللی یکصدمین سالگرد مشروطه / انگلستان – آکسفورد 2006 م
 • The Effect of the Constitutional Revolution on Charitable deeds in Tehran
 • ششمین دوسالانه بین المللی / Iranian study انگلستان - لندن 2006 م
 • The Progressive Role of ArmenianWomen in Twentieth Century
 • هشتمین کنفرانس بین المللی شرق شناسی آلمان/ فرایبورگ 2007 م
 • Qajar Elite Families in 20th century Iran and beyond: a case study on the Farmanfarma and Salor
 • بررسی وضعیت انجمن های خیریه زنان ارمنی تهران/ بنیاد ایران شناسی تبریز (دفتر انجمن زنان پژوهشگر شعبه تبریز)تبریز آبان 1387 ش
 • سمینار بین المللی ایران و قفقاز/ارمنستان/ ایروان 2008 م
 • Pioneer Role of Armenian Women of Tehran in the beginning of 20 th Century
 • هفتمین دوسالانه بین المللی/ Iranian study کانادا – تورنتو 2008 م
 • Women and Endowments ( vaqf ) in late Qajar and early Pahlavi Era
 • سمپوزیوم بین المللی سیاست و فرهنگ در دوره پهلوی اول/ آلمان- ماربورگ 2009 م
 • How to give Birth to a New Generation: Midwifery in Reza Shah’s Health Care System
 • کنفرانس بین المللی زن در / ایران ، تهرا ن. آذر 1388. عنوان مقاله: تحلیل نگرش های جنسیتی در منظومه سام و بهرام
 • نوزدهمین کنفرانس بین المللی خلیج فارس/ تهران، 28 و 29 دی 1388. عنوان مقاله: فانوس های دریائی ایران درخلیج فارس، معبرنمای کشتی های تجاری یا معبرنفوذ دولت انگلستان؟ (مجموعه ای از اسناد منتشر نشده آرشیو ملی ایران)
 • پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران/ تهران 4 و 5 اسفند 1388. عنوان مقاله: بررسی پیوند مهاجرت و سیاست در تاریخ ایران
 • کنفرانس بین المللی بزرگداشت اقبال لاهوری/ زاهدان، ایران عناصر نفی جهان شمولی تمدن غرب در گفتمان اقبال لاهوری
 • همایش ملی مطالعات ترجمه/ بیرجند، ایران طباخی ملوکانه/ ترجمه اثری فرانسوی در باب آشپزی در عصر ناصری
 • نهمین کنفرانس بین المللی شرق شناسی آلمان/ ماربورگ 2010م
 • The legal process of demographic policy during the Reza Shah period"
 • همایش بین المللی پژوهشی و فرهنگی هنر رضوی/ خراسان جنوبی(بیرجند)- مهر1389ش. عنوان مقاله: تعامل دین و هنر هفتم: راهکاری برای مقابله با کارکردهای اقتدارگرایانه ی سینمای غرب/ مطالعه موردی : فرهنگ رضوی
 • همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول/ شیراز آبان 1389ش. عنوان مقاله: غضنفرالسلطنه و جایگاه سیاسی وی در مقاومت مردم دشتستان
 • همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران 17 و 18 آذر1389
 • همایش ملی حجاب، چیستی و چرائی/ اهواز بهمن 1389ش. عنوان مقاله و پوستر: حجاب در ادیان الهی و تمدن‌های بزرگ
 • تغییر مذهب یا تحمیل قدرت، مروری بر گزارش های مورخان دوره صفوی از اقدامات شاه اسماعیل، همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل 1390
 • بررسی فعالیتهای عام المنفعه رفاهی– بهداشتی تعامل سیاست های دولت و مجلس در ادوار پنجم تا هشتم، پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آبان 1390
 • گزارش تخصصی از روند اجرایی طرح پژوهشی موظف سال 1390 با عنوان سیر تکوین و تطور حرفة مامائی در عصر قاجار و پهلوی اول، تیر 1390
 • بررسی تطبیقی اقدامات عام المنفعه و موقوفات زنان در دوره قاجار و مشروطه، نشست تخصصی آثار مکتوب زنان (بررسی اسناد و آثار مکتوب زنان ایران در دوران قاجار و مشروطه، پژوهشکده ادبیات با همکاری پژوهشکده تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر1390
 • جستاری درباب منش دهقانی: عناصرتأثیرگذار در دوره رضاشاه، نشست تخصصی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان1390
 • زنان، سیاست و ایدئولوژی حاکمیت در ایران و ترکیه (مطالعه تطبیقی دوره رضاشاه و آتاتورک)، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20 / تهران1390
 • مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر، همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، 1390
 • سومین همایش دوسالانهٔ بین المللی خلیج فارس – تاریخ، فرهنگ و تمدن/ تهران 10 تا 12 اردیبهشت 1391. عنوان مقاله: چالش فانوس های دریایی ایران با دولت های انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
 • کاربرد نشانه شناسی به عنوان یک مدل تحلیلی در پژوهش تاریخی، اولین سمینار سالانه تاریخ و همکاری های میان رشته ای، تهران 16 و 17 اسفند 1390
 • Rıza Şah Devri Sosyal Refah Politikaları Üzerine Bir İnceleme, İstanbul , 29 Mayis University, 03 Ağustos 2012
 • An introduction To The Manuscript Of Ma’rifat-I Taghvim Abdol Ali Of Birjandi, paris ,France, 27 june 2012
 • مروری برتاریخ حجاب در ادیان الهی و تمدن‌های بزرگ، 3مهر1391، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ
 • نقش نسخ خطی آثار ترجمه ای دورهٔ قاجار بر ظهور شیوه های رفتاری و فرهنگ غربی در ایران (مطالعه موردی: طباخی ملوکانه) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 29/08/1391
 • برگردان کتاب یا برگردان فرهنگ روزمره، نگاهی بر تاثیرات اجتماعی متون ترجمه شده در دوره ناصری، انجمن خیریه زنان ارمنی تهران، 07/09/1391
 • تأثیرعوامل خارجی در قحطی بزرگ ایران درطی جنگ جهانی اول(1293-1298ه.ش) بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تأکید بر انگلستان و روسی، 7/12/1391
 • روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران در همایش «مروری بر تاریخ روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی» مرکز تحقیق و توسعه علوم دانشکده مطالعات جهان .13 /12/1391
 • معرفی نسخه خطی معرفت تقویم اثرعبدالعلی بیرجندی، نشست علمی نکوداشت پانصدمین سالروز درگذشت علامه عبدالعلی بیرجندی، منجم و ریاضیدان ایرانی، انجمن ایرانی تاریخ، با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17/12/1391
 • علل زمینه ای مؤثر بر شکل گیری انجمن های زنان از مشروطه تا کودتای 28 مرداد 1332/ سلسله جلسات مطالعات زنان در جهان اسلام، یکصدساله اخیر/30/1/1392/ انجمن زنان پزوهشگر تاریخ/تهران
 • گولیلمو برشه و اسناد روابط ایران و ونیز،بزرگداشت یکصدمین سال درگذشت گولیلمو برشه، 16/2/1392، سرای اهل قلم بین‌الملل نمایشگاه بین المللی کتاب
 • مروری اسنادی بر نقش دولت های انگلستان و روسیه بر قحطی ایران در جنگ جهانی اول/ نقش اسناد در تبیین وقایع تاریخی/4/2/1392/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/شهرری
 • پیامدهای جنگ جهانی اول و قحطی در ایران/نشست تخصصی پیامدهای جنگ جهانی اول و قحطی در ایران/ 17/ 2/1392 ، انجمن ایرانی تاریخ. پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ تهران.
 • وضعیت مؤسسات خیریه رفاهی، بهداشتی ایران در طی جنگ جهانی دوم (1320- 1324)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 27 آبان 1392
 • بررسی فعالیت های اجتماعی زنان زرتشتی و ارمنی از1320 تا 1357 ش، ششمین سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصدساله اخیر، 1392/9/27، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ، دانشگاه مفید، پژوهشکده امام خمینی (ره)...، تهران
 •   The First NGOs of Iranian Women, WOMEN’S POLITICS AND RELIGION INTHE MUSLIM MIDDLE EAST, February 20.2014,University of Santa Barbara. USA.
 • The social and charitable activities of the first women-led NGO in Iran, the February women's meeting, February 22. 2014, Women's Association of Northern California Program Room Los Altos Library
 •  Russian and Soviet Occupation of Iran in the First World War,Ucla University of California,13 A pril 2014, USA.
 • Takieh,Hosseynieh and Women’s Shrines in Bushire during the Reza Shah Era. Middle East Technical University (WOCMES).18-22 augest 2014.Ankara .Turkey
 • بررسی روند نقش آفرینی دول روس و انگلیس در ماجرای قحطی ایران طی دوران جنگ جهانی اول، جنگ جهانی اول و جامعه ایران، پژوهشکده اسناد و اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی،20/5 /1393
 • از کلاس قابلگی تا مدرسه عالی مامایی تبریز، زن در تاریخ آذربایجان، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ. انجمن ایرانی تاریخ. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند. دانشگاه پیام نور مرند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ...، 1393/6/18، مرند
 • اسنادخوی در آرشیو ملی ایران، خوی درگذر تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ.فرمانداری خوی، 1393/6/20، خوی
 • روایت اسنادی روابط فرهنگی ایران و چین در دوره پهلوی، ایران و چین: مناسبات فرهنگی و تمدنی، 93/12/6، انجمن ایرانی تاریخ، دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران
 • بررسی ونقدکتاب تمامیت ارضی ایران دردوران پهلوی، تمامیت ارضی ایران دردوران پهلوی ابوموسی،تنب بزرگ و کوچک، 93/10/22، خانه نقد، خانه کتاب، سرای اهل قلم
 • جستاری بر نقش دولت های انگلیس، روس و عثمانی بر خسارات وارده به ایران در طی جنگ جهانی اول، همایش ملی به شهادت سکوت اشغال ایران وکشتار مردم در جنگ جهانی اول، 94/2/15، دانشگاه تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران، مرکز اسناد ،کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی و ... /تالار فردوسی دانشگاه تهران
 • روابط فرهنگی ایران و قفقاز/سمپوزیوم تبادلات فرهنگی ایران و قفقاز در دوران معاصر، 94/6/9 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکزاسناد فرهنگی آسیا، مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور، تهران، مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور
 • عوامل موثر بر تصویب متمم قانون اساسی کنفرانس علمی مشروطیت و تاسیس نهاد قانون، سازمان اسناد ملی ایران،94/4/14، سازمان اسناد ملی ایران. تهران
 • نقد وبررسی کتاب تاریخ اندیشه سیاسی،رونمایی ازکتاب تاریخ اندیشه سیاسی اصغرمعتمد دزفولی، نشرشیرازه، 94/5/14، سالن اندیشگاه کتابخانه ملی. تهران
 • بررسی تطبیقی فعالیت های خیریه زنان پیش از مشروطه تا دوره پهلوی، سالگرد صدور فرمان مشروطیت و روز حقوق بشر، 94/4/15، دفتر زنان و دفتر سیاسی حزب ندای ایرانیان
 • عوامل موثر بر عملکرد و فعالیت موسسه های خیریه رفاهی در دولت مصدق تا مقطع کودتا، بررسی کودتای 28 مرداد 1332 از منظر آسیب شناسی ساختار اجتماعی_سیاسی ایران ،94/4/31، کمیسیون بانوان بنیاد باران
 • سوگ زنانه عاشورایی در بوشهر در دوره معاصر، سلسله نشست های تخصصی سمینار بین المللی تاریخ محلی زنان با تکیه بر منطقه جنوب، 94/6/4، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سالن اندیشگاه کتابخانه ملی. تهران
 • The women and welfare-sanitary charity institutions since constitutional revolution up to the end of Rezashah reign, Eighth European Conference of Iranian Studies,27/6/1394, Societas Iranologica Europaea. State Hermitage Museum.Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences , Sant Petersburg/ Russia
 • فعالیت های اجتماعی، فرهنگی میان ایران و قفقاز از مشروطه تا پایان حکومت رضاشاه،نشست تخصصی روابط اجتماعی– فرهنگی ایران و قفقاز، 94/9/16، پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
 • روندایجاد وگسترش امورخیریه نوین در ایران (1)،سلسله نشست های تخصصی خیرماندگار،94/7/21،دانشگاه فرهنگیان، بنیاد خیریه راهبری آلاء
 • قوم از یادرفته، مروری بر تاریخ و فرهنگ مندائیان ایران از دیروز تا امروز،سلسله سخنرانی های بخش ایرانشناسی  کتابخانه ملی ایران،94/7/22 ، تالار ایرانشناسی
 • مطالعه بر نقش و حضور زنان بوشهری در سوگواره‌ها و مراسم آئینی و عاشورایی،  پیش همایش سمینار ملی زن در تاریخ محلی جنوب ایران، 94/8/6 ، دانشگاه اصفهان، انجمن زنان پژوهشگرتاریخ، بنیاد ایرانشناسی
 • روندایجاد وگسترش امورخیریه نوین در ایران(2)،سلسله نشست های تخصصی خیرماندگار، 94/8/19،دانشگاه فرهنگیان، بنیاد خیریه راهبری آلاء
 • عملکرد زنان نماینده مجلس پس از انقلاب اسلامی ایران (مطالعه موردی مجالس اول تا ششم)، سمینار ملی زن در تاریخ مجالس ایران، 94/9/17، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 • سیر تحولات وقف در دوران معاصر، سلسله نشست های تاریخ وقف، ضرورت و امکان همکاری واقفین و دانشگاه، 94/9/18، دانشگاه تهران دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
 • زیارت بدون حضور مردان، مطالعه موردی: زیارتگاه بی بی دوست در منطقه سیستان، همایش ملی زن در تاریخ محلی ایران (منطقه جنوب)، 3 دی 1394/ تهران.
 • قانون خدمات اجتماعی و نقش زنان نماینده در مجلس بیست و دوم(1346 تا1350)، ششمین همایش تخصصی مجلس،3 دی1394/ تهران
 • Women, politics and ideology of the government in Iran and Turkey (A Comparative Study of the Reza Shah and Ataturk, The Economic and Social History of the Republic of Turkey,26-28  نوامبر 2015 ,Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ,Izmir.Turkey
 • نوروز در میان اقوام بلوچ، همایش ملی نوروز، میراث صلح، 18 اسفند 1394/ تهران.
فعالیت های آموزشی
تدریس در مقطع کارشناسی
 • تدریس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. از 1379 الی 1389
 • تدریس گاهشماری و تقویم/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 1382 الی 1388
 • تدریس تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 1381 الی 1388
 • تدریس تاریخ دیپلماسی ایران/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. 1379 الی 1389
 • تدریس تاریخ ایران از انقراض قاجارتا کودتای 28مرداد32 / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. 1385 الی 1389
 • تدریس تاریخ خلیج فارس و کشورهای همجوار/ دانشگاه الزهرا. نیمسال اول 1385 و نیمسال اول 1389 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری . نیمسال دوم 1386
 • تدریس تاریخ نفت در ایران و کشورهای خاورمیانه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. از 1380 الی 1389
 • تدریس تاریخ ملل مشرق / دانشگاه الزهرا. نیمسال دوم 1390- 1389
 • تدریس تاریخ انقلاب مشروطه/ 1383 الی 1386
 • تدریس تاریخ نفت / دانشگاه الزهرا. نیمسال اول 1392-1391
تدریس در مقطع کارشناسی ارشد
 • تدریس تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز . از 1388 الی 1388
 • تدریس نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول1390-1391
 • تدریس تاریخ بررسی جنبشهای یکصدساله اخیر ایران (به طور خاص انقلاب اسلامی)، نیمسال دوم 1391- 1392
 • تدریس ماًخذ شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی (بنیاد ایرانشناسی). نیمسال دوم 1391- 1392
 • تدریس نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول 1393- 1392
 • بررسی جنبش های یکصدساله اخیر (به طور خاص انقلاب اسلامی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیمسال دوم 1391- 1392
 • تاریخ خلیج فارس و کشورهای همجوار/ دانشگاه الزهرا/ نیمسال دوم 1391- 1392
 • آشنائی با اسناد و نسخ خطی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ نیمسال دوم 1392- 1393
 • ماخذ شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی(بنیاد ایرانشناسی) / نیمسال اول 1393- 1394
 • سمینار/ دانشگاه شهید بهشتی(بنیاد ایرانشناسی)/ نیمسال اول 1393- 1394
 • نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول 1393- 1394

تدریس در مقطع دکتری
 • مطالعه اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول 1395- 1394

تدریس در کارگاه های آموزشی
 • برگزاری دوره و تدریس تاریخ معاصر ایران در مناطق 1- 3- 7 آموزش و پرورش استان تهران. زمستان 1387
 • برگزاری کارگاه اموزشی روش تحقیق با گرایش شناسایی و بهره گیری از منایع اطلاعاتی/ تهران /سازمان زندان ها. 24 و 25 آذر 1386
 • برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نسخ خطی و اسناد در مطالعات تاریخی/ بیرجند/ دانشگاه بیرجند. 14 اردیبهشت 1391
 • برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نسخ خطی و اسناد در مطالعات تاریخی/ تهران/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – انجمن ایرانی تاریخ. 4 تیر 1392
 • برگزاری کلاس آموزشی سیاق با مشارکت عمادالدین شیخ الحکمائی/ ماربورگ، آلمان/ دانشگاه فیلیپ، بنیاد گِرِدا هِنکل/ 19- 23 آگوست 2013
پایان نامه های دانشجوئی
 • مشاور: پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی اول در کرمانشاه با تکیه بر اسناد/ دانشگاه بیرجند. بهمن 1391
 • راهنما: تصحیح نسخه خطی تحفه المظفریه/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع شهریور 1389
 • مشاور: تاریخ تحولات ایران در طی جنگ اول و دوم ایران و روس/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع آبان 1389
 • راهنما: بررسی حیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع بهمن 1389
 • مشاور: زندگی سیاسی میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلچی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع آذر 1389
 • مشاور: بررسی مطبوعات ایران در دوران استبداد صغیر/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع بهمن 1389
 • راهنما: مدارس نظامی در ایران بر پایه نسخه خطی حسنعلی افشار( قانون نظامیه)/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. شهریور 1390
 • راهنما: تاریخ تحولات شهرکرد در دوران پهلوی با تکیه بر اسناد / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. در حال انجام
 • مشاور: حضور اشکانیان در بین النهرین و سوریه/ خدیجه رشیدی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ تاریخ دفاع آذر 1390
 • مشاور: سلطنت های متقارن و متناوب در سلسله اشکانی/ مریم کاشف نیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ تاریخ دفاع بهمن 1390
 • راهنما: رقابت های سیاسی اجتماعی رجال حکومتی عصر قاجار و تأثیرآن بر مناسبات اجتماعی این دوره/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب/ تاریخ دفاع شهریور 1392
 • مشاور: تربیت بدنی از 1299 تا انقلاب اسلامی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ تاریخ دفاع بهمن 1392.
 • راهنما: تأثیر جنگ روسیه و ژاپن بر تحولات سیاسی- اجتماعی ایران بر اساس نسخه خطی مجیرالدوله/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع تیر 1392
 • مشاور: بررسی وضعیت اصلاحات ارضی در بیرجند در عصر پهلوی دوم (روند، پیامد)/ دانشگاه بیرجند/ تاریخ دفاع مهر 1392.
 • راهنما: فعالیت های عام المنفعه یزد در دوران قاجار و پهلوی اول/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/ تاریخ دفاع شهریور 1392
 • راهنما: بررسی اوضاع اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و تجاری بندرلنگه از پایان صفویه تا پایان دوره رضا شاه/ نشگاه آزاد اسلامی واحد داراب/ تاریخ دفاع دی 1392
 • مشاور: بررسی نقش متفقین در کمبود مواد غذائی از شهریور 1320 تا آذر 1324 هـ.ش / دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی/ تیر 1393
 • راهنما: بررسی روند اعطای القاب در دوران قاجار. مطالعه موردی مشیرالدوله ها / دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی/ در حال انجام
 • راهنما: تصحیح نسخه خطی جنگ عثمانی و یونان/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ در حال انجام.
 • مشاور: بررسی وضعیت اصلاحات ارضی در بیرجند در عصر پهلوی دوم (روند، پیامد) /دانشگاه بیرجند/ شهریور 1392
 • مشاور: بررسی مناسبات اقتصادی ایران عصر صفوی با انگلستان و هلند از 996 – 1135 هـ.ق/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ اردیبهشت 1392
 • راهنما: مطالعه تطبیقی سیاست های فرهنگی پهلوی اول و دوم/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/26 /6/1393
 • راهنما: بررسی اسلام ‎پذیری ایرانیان در عصر اموی (41-132 ق) (بررسی موردی: نقش حجاج بن یوسف ثقفی/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ 23/6/1393
 • مشاور: بلدیه قم از تأسیس تا شهرداری در دوره رضاشاه/ دانشگاه الزهرا/ شهریور 1394
 • راهنما: فرهنگ و آداب و رسوم کشاورزی غرب ایران ( مطالع هٔموردی استان کرمانشاه)/ بنیاد ایرانشناسی/ 1394/10/6
 • مشاور: بررسی روند ایجادو گسترش سپاه بهداشت در ایران/ دانشگاه الزهرا 1394/12/11
موفقیتهای علمی و افتخارات
 • دریافت تقدیرنامه ازریاست پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، به پاس تحقیقات ومطالعات زنان در بزرگداشت روز زن، 1393
 • دریافت تقدیرنامه از فرمانداری جیرفت، به پاس مسئولیت به عنوان دبیری اجرائی کنگره ملی تاریخدانان در جیرفت، 18/11/1392
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس انجمن ایرانی تاریخ ، به عنوان مسئولیت برگزاری کنگره به عنوان دبیر اجرائی کنگره ملی تاریخدانان در جیرفت، 18/11/1392
 • دریافت تقدیرنامه از دبیر علمی سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصدساله اخیر، به پاس مسئولیت برگزاری سمینار به عنوان دبیر اجرائی/ تهران/30/9/1392
 • تقدیرنامه کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار/ رئیس کمیته علمی کنگره بین المللی پژوهشی پیش کنگره و کنگره بین المللی استاد شهریار / بنیاد شهریار/20 اردیبهشت1392
 • تقدیرنامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، عضویت در کمیته علمی نشست بررسی زندگی و آثار علمی علامه عبدالعلی بیرجندی/ 1391
 • تقدیرنامه ارائه سخنرانی و حضور در نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، پاریس /1391
 • رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال و دریافت لوح تقدیر پژوهشی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و 1سکه بهار آزادی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آذر1390.
 • برنده جایزه Barbara " Penny " Kanner Prize از بنیاد تحقیقاتی وآکادمیک Western Association of Women Historiansبرای مشارکت در نگارش کتاب Contesting Archives : Finding Women in the ources از دانشگاه سنت باربارا کالیفرنیا/ آمریکا 2011.
 • تقدیرنامه ارائه مقاله به صورت پوستر/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز و بسیج اساتید خوزستان. 8/12/1389
 • رتبه اول پژوهشگربرگزیده سال و دریافت لوح تقدیر پژوهشی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و3 سکه بهار آزادی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. 5/10/1389
 • دریافت جایزه(3سکه بهارآزادی) و تقدیرنامه برای کسب رتبه دوم مقاله پژوهشی تعامل دین و هنر هفتم: راهکاری برای مقابله با کارکردهای اقتدار گرایانه سینمای غرب مطالعه موردی: فرهنگ رضوی/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 14/7/1389
 • دریافت تقدیرنامه وجایزه دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه الزهرا/ سال های1384 الی 1388.
 • دریافت تقدیرنامه وجایزه پژوهشگر برتر واستعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا/ سال های 1385 الی1388.
 • پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و دریافت جایزه و لوح تقدیر/ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/سال های 1378 الی 1389
 • احراز رتبه اول در آزمون ورودی دکتری (1383)
 • دریافت تقدیرنامه پژوهشی و جایزه برای طرح پژوهشی« نگاهی به امورخیریه دردوره قاجاریه »، از طرف دبیرخانه انتخاب پژوهش های فرهنگی سال وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی 1383
فعالیت های اجرائی
 • پژوهشگر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1375- 1378
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 1377- 1389
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده تاریخ 1389 تاکنون
 • عضو پیوسته انجمن زنان پژوهشگر تاریخ 1380 تا کنون
 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ 1387 تا کنون
 • عضو بنیاد مطالعات بین المللی Iranian Studies از 2006 تا کنون
 • عضو وابسته The Global Ethics Forum از 2010 تا کنون
 • مسئول کمیته علمی سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر/ زنجان مهر تا اسفند 1383
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد وکتاب های تاریخی سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام از قرن 7 تا 13 / تهران آذر 1388
 • عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش بین المللی فارس درجنگ جهانی اول / شیراز آبان 1389
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد و کتاب های تاریخی همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران آذر 1389
 • عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20 / تهران 1390
 • مسؤل کمیته بین الملل سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20 / تهران 1390
 • عضو هیاًت علمی و کمیته داوران همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل 1390
 • عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش ایران و جنگ جهانی دوم / تهران 1390
 • عضو کمیته داوران فصلنامه فرهنگ خراسان جنوبی/ 1386 تا کنون
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ انجمن ایرانی تاریخ/ 1389 تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا / 1388 تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی گنجینه اسناد/ 1386 تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی جستارهای تاریخی 
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی 
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه زنان
 • عضو وابسته (International union for the scientific study of population (Iussp از 2012
 • عضو هیات علمی نکوداشت علامه نظام الدین عبدالعلی بیرجندی/ بیرجند 1391
 • دبیر علمی نشست تخصصی نکوداشت علامه نظام الدین عبدالعلی بیرجندی، تهران، اسفند1391.
 • دبیر علمی نشست تخصصی پیامدهای جنگ جهانی اول و قحطی در ایران، تهران، 17 اردیبهشت 1392.
 • مسئول کمیته علمی کنگره بین المللی بزرگداشت شهریار،18 اردیبهشت 1392، تهران
 • دبیر اجرائی ششمین سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصدساله اخیر، تهران، 27 و28 آذرماه 1392
 • دبیر اجرائی دومین کنگره ملی تاریخدانان، بهمن 1392.
 • دبیرعلمی سمپوزیوم بین المللی ایران درآستانهٔ جنگ جهانی اول، ازاولتیماتوم روس تا توپ پروس(1910–1914)، تهران، 16 مهر 1392.
 • دبیر علمی سمینار بین المللی یکصدمین سال جنگ جهانی اول، ایران در محاربهٔ عالم سوز، مهر 1393، تهران.
 • عضو هیئت علمی همایش اسناد ایرانی، تهران. آذر 1392.
 • دبیر اجرایی انجمن ایرانی تاریخ ، خرداد 1393 تا کنون
 • مسئول کمیته بین الملل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، تیر1393 تا کنون
 • دبیر علمی نخستین سمپوزیوم «نخستین سمپوزیوم تبادلات فرهنگی ایران و قفقاز در دوران معاصر»، 9شهریور 1394/ تهران.
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد وتصاویر همایش زنان در مجالس ایران، آذر1394، شورای همگرایی زنان اصلاح طلب
 • دبیر علمی نشست تخصصی روابط اجتماعی– فرهنگی ایران و قفقاز، 16 آذر 1394/ تهران.
 • عضو هیئت علمی ششمین همایش تخصصی مجلس، 3 دی1394/ تهران.
 • دبیر علمی دومین سمپوزیوم «مناسبات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ایران- قفقاز و مسیر آینده »، 4 بهمن 1394/ تهران.
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد سومین کنگره ملی تاریخدانان ایران با موضوع: « تاریخنگاری نوین در ایران (از عصر ناصری تا انقلاب اسلامی)»، 27 و28 بهمن1394/ تهران.
 • دبیر پنل تخصصی نوروز، تنوع قومی و وحدت ملی در ایران، همایش ملی نوروز، میراث صلح، 18 اسفند 1394/ تهران.

1


loading