ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

زبان و ادبیات فارسی در بوسنی و هرزگوین

وام واژه های ایرانی میانه غربی در زبان ارمنی

در آمدی بر زبان شناسی تاریخی

گویش کلیمیان اصفهان (یک گویش ایرانی )

وند های رایج در زبان انگلیسی

گویش ساری (مازندرانی )

واژه نامه گویش بهدینان شهر یزد

گویش کلاردشت(رودبارک )

مجموعه مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی

فرهنگ کوچک زبان پهلوی

ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز

شش متن سعدی -  بخش نخست

برگزیده شاهنامه فردوسی

ریشه یابی نام های خاص ارمنی (برگرفته از زبان های ایرانی )

فرهنگ دبستانی (دوجلد )

استاد هداچیا آچاریان و ایران شناسی

سروش یسن

واژه نامه توصیفی خاتم سازی

واژه نامه توصیفی شیروانی کوبی و حلبی سازی

گویش کلیمیان یزد (یک گویش ایرانی

درآمدی بر زبان ختنی

گویش کردی مهاباد

زند بهمن یسن

گزیده های زاد اسپرم

فارسی اصفهانی

روایت پهلوی

بررسی هادخت نسک

درآمدی بر جامعه شناسی

گویش اختری

بندهش هندی

واژه نامه زبان شناسی و علوم وابسته

شایست ناشایست

هیتی ها

فرهنگ، کتاب ششم

فرهنگ، کتاب سیزدهم

زبان اوستایی

1


loading