ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی پژوهشکده زبان شناسی

 

نظر به گسترش و پیشرفت قابل ملاحظه دانش زبان‌شناسی نوین و اهمیت دستاوردهای نظری و کاربردی آن و باتوجه به پیشینة غنی و طولانی ادبی و زبانی ایران به عنوان یک کشور چندزبانه با تنوع گویشی بی‌نظیر، و شناخت نیازهای پژوهشی و آموزشی جامعه در این زمینه، پژوهشکدة زبان‌شناسی هدف اصلی خود را آموزش و تربیت زبان‌شناسان متخصص و پژوهشگران ورزیده و اجرای طرح‌های پژوهشیِ بنیادی برای حل مسائل زبانی کشور و تقویت و گسترش زبان فارسی و ارتقاء دانش زبان‌شناسی در ایران قرار داده‌ است. زبان‌شناسی را یکی از شاخه‌های علوم انسانی تعریف کرده‌اند که به مطالعه علمی زبان و توصیف قواعد حاکم بر آن می پردازد. در این رشته، زبان از جنبه های ساختاری، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و آموزشی، روانی، زیستی و دیگر زمینه های مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد. این علم مانند همة علوم نوین، دارای حوزه‌های نظری، کاربردی و میان‌رشته‌ای است و بر پایة همین اصل، در پژوهشکدة زبان‌شناسی سه گروه پژوهشیِ زبان‌شناسی نظری، زبان‌شناسی کاربردی و فرهنگ و زبان‌های باستانی تشکیل شده‌است. امید است با توجه به نیازهای جامعه و امکانات گسترش سازمانی و نیروی انسانی پژوهشکده، گروه‌های تخصصیِ کاربردی و میان‌رشته‌ای جدیدی تشکیل گردد. هدف از تاسیس دوره‌های آموزشی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، بهره‌گیری از ظرفیت و توان علمی بسیار بالای پژوهشکده برای تربیت زبان‌شناسان متخصصِ مورد نیاز کشور در همة زمینه های یادشده است .


هدف ها و فعالیت های پژوهشکده زبان شناسی :


نظر به گسترش و پیشرفت قابل ملاحظه دانش زبان شناسی نوین و اهمیت دست‌آوردهای نظری و کاربردی آن و با توجه به نیاز کشور به تربیت زبان‌شناسان متخصص برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی بیشتر به لحاظ وجود مسائل زبانی در ایران به عنوان یک کشور چندزبانه پژوهشکده زبان‌شناسی هدف اصلی خود را آموزش و تربیت پژوهشگران ورزیده و اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی برای حل مسائل زبانی کشور، و تقویت و گسترش زبان فارسی و ارتقاء دانش زبان‌شناسی در ایران قرار داده‌است .

زبان شناسی را یکی از شاخه های علوم انسانی تعریف کرده‌اند که به مطالعه علمی زبان و توصیف قواعد حاکم بر آن می پردازد. در این رشته، زبان از جنبه ها


برنامه دوساله پژوهشکده زبان شناسی :


در چارچوب طرح پنج ساله فعالیت های پژوهشکده زبان شناسی که پیشتر تهیه و ارائه گردیده است، فعالیت های زیر را می توان برای گروه زبان شناسی ظرف دو سال آینده پیش بینی کرد :


الف: فعالیت های جاری :


1 .         پی گیری، گزارش گیری، ارزیابی و مشاوره برای پیشبرد طرح های کنونیِ در دست اجرا و کوشش در به سرانجام رساندن آنها برابر برنامه زمانبندی .

2 .         بررسی و تصویب طرح های تازه و جایگزینِ طرح های پایان یافتههمکاران پژوهشی و ارائه آنها به رده های بالاتر برای تصویب و اجرای آنها

3 .         برنامه ریزی و برگزاری همایش‌ها و کارگاه های تخصصی زبان شناسی

4 .         طراحی و اجرای دوره های آموزشی- کاربردی در زمینه های تخصصی مورد نیاز از جمله: آموزش مقدمات گویش شناسی و روش های گردآوری داده های زبانی و گویشی، فرهنگ نگاری با کمک روش های رایانه ای، نرم افزار های مهم تحلیل زبانی

5 .         همکاری با بخش های دیگر پژوهشگاه وکمک به ایجاد، به روز رسانی و نگهداری وبگاه پژوهشگاه (بخش زبان شناسی) و پرتال علوم انسانی

6 .         پی گیری و انجام امور اداری روزمره گروه، تشکیل جلسات مورد نیاز

7 .         همکاری با بخش آموزشی زبان شناسی

 

ب: فعالیت های راهبردی گروه :


1 .         تلاش برای جهت دادن به فعالیت های پژوهشی به سوی هدف های برنامه پنج ساله

2 .         برنامه ریزی برای تبیین جایگاه دانش زبان شناسی در ایران، معرفی توانمندی های این دانش نوین و حوزه های نظری و کاربردی آن

3 .         بررسی زمینه های مهم کاربردی زبان شناسی و نیاز سنجی آنها در جامعه برای حل مسائل مرتبط

4 .         پیشنهاد و به اجرا در آوردن طرح های بزرگ ملی و بنیادی زبانی که تنها از عهده سازمان های پژوهشی بزرگ مانند پژوهشگاه علوم انسانی بر می آید از جمله :


        4.1 برنامه ریزی زبانی در مورد خط فارسی و مشکلات آن، زبان فارسی معیار و کاربرد های آن، گویش های ایرانی

        4.2 ایجاد، گسترش، تکمیل و نگهداری پایگاه داده های زبانی، گویشی، پیکره‌های موازی، شبکه واژگانی

        4.3   کاربرد روش ها و نرم افزارهای پردازش زبان طبیعی و پیاده سازی آنها برای زبان فارسی

        4.5 ترجمه ماشینی برای زبان فارسی

        4.6 تدوین فرهنگ های جامع فارسی، فرهنگ های تخصصی و اطلس های گویشی

        4.7 ایجاد بانک های بزرگ اطلاعات زبانی، بانک منابع علمی و آثار ادبی و زبان شناسی

        4.8 کمک به انتشار نشریه تخصصی و علمی- پژوهشی زبان شناخت

1


loading