ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتفراخوان مقاله

   دوفصلنـامه علمـی تخصصی جستـارهای سیـاسی معـاصربه استحضار می‌رساند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوفصلنامه علمی تخصصی (در شرف علمی پژوهشی) جستارهای سیاسی معاصر را منتشر می‌کند. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های تألیفی خود را در موضوعات پیشنهادی یا سایر موارد مرتبط با رویکرد پژوهشی معاصر، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

 

برخی از موضوعات پیشنهادی این نشریه :


1. اندیشه سیاسی
- نظریه و نظام سیاسی در اسلام
- جریان‌های فکری در اندیشه سیاسی اسلام
- جریان‌های فکری در اندیشه سیاسی غیردینی
- متفکرین و نظریه پردازان سیاسی در اسلام
- دیدگاه‌های مستشرقین در موضوع اندیشه سیاسی اسلام
- مکاتب سیاسی در اسلام
- اندیشه سیاسی و پیدایش تمدن‌های غیر اسلامی
- اندیشه سیاسی: پیدایی، پویایی و پایایی تمدن اسلامی
- معرفت شناسی اندیشه سیاسی اسلام
- اندیشه سیاسی اسلام معاصر
- اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی
- اندیشه سیاسی و جنبش های اسلامی معاصر
- تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام

2.کلیات فقه سیاسی
- جایگاه فقه سیاسی در فقه اسلامی
- روش شناسی فقه سیاسی
- مسأله شناسی فقه سیاسی در اسلام
- مطالعات تاریخی و جامعه شناختی فقه سیاسی
- قواعد فقهی در فقه سیاسی
- آموزه ها و پیش فرض های فقه سیاسی
- نظریه های فقه سیاسی
- مطالعه تطبیقی فقه سیاسی اسلام با نظام های حقوقی
- ماهیت احکام حکومتی(اولیه و ثانوی)
- تعاملات معرفتی فقه سیاسی با سایر علوم
- جریان شناسی معرفتی فقه سیاسی
- تعاملات فقه سیاسی با عینی تهای اجتماعی – سیاسی

3. مسائل فقه سیاسی
- انتخابات و همه پرسی، اقلیت و اکثریت در نظام سیاسی اسلام
- مصلحت و نفع عمومی
- امر به معروف و نهی از منکر
- حقوق اقلیت در نظام تصمی مگیری دولت اسلامی
- دارالاسلام و مرزهای حکومت اسلامی
- روابط بی نالمللی دولت اسلامی
- نظام نظارتی و قضایی در دولت اسلامی
- شهر و شهروندی در نظام و دولت اسلامی
- تروریسم و دفاع مشروع
قراردادها در نظام اسلامی

4. کلام سیاسی
- جریان شناسی های فکری در کلام سیاسی
- موضوع و مسائل کلام سیاسی
- آموزه های کلام سیاسی
- دلایل عقلانی ولایت فقیه: نظریه ها و مکاتب
- مبانی کلامی انقلاب اسلامی
- کلام و الهیات سیاسی
- کلام سیاسی در ادیان
- فرهنگ واژگانی کلام سیاسی در اسلام
- قدرت و الزام سیاسی
- تسامح، مدارا و تکثر سیاسی
- حوزه عمومی و خصوصی در اسلام
- متکلمین سیاسی در اسلام
- بیعت و شورا
- امامت و خلافت در اسلام

5. دین وسیاست
- سیاست دینی و دین سیاسی
- مفاهیم، واژگان و منابع دین و سیاست
- روش شناسی مطالعات سیاسی اسلام و رهیافت ها
- رویکردهای مطالعاتی در دین و سیاست (بنیادی، معرفت شناسانه، نظری، انتقادی، تطبیقی، مسأله کاوانه، تبیینی – تحلیلی و...)
- تاریخ سیاسی ادیان، فرق و مذاهب
- تعامل دینی و سیاست در تجربه تمدنی بشر
- جنبش های دینی – سیاسی معاصر
- دیدگاه های اندیشمندان در تفسیر رابطه دین و سیاست

6. فلسفه سیاسی
- مبانی مشروعیت نظام های سیاسی
- فرهنگ واژگانی فلسفه سیاسی
- ماهیت مسائل فلسفه سیاسی
- فلسفه سیاسی در ایران پس از اسلام
- فلسفه سیاسی و علم سیاست
- فلسفه سیاسی در خاور دور
- تاریخ فلسفه سیاسی
- فیلسوفان سیاسی در اسلام
- نظریه در فلسفه سیاسی
- نقد و پارادوکس های فلسفه سیاسی معاصر
- فلسفه سیاسی در تمدن اسلامی
- فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی
- فلسفه سیاسی جنبش های معاصر
- فلسفه سیاسی جنبش های اسلامی
- فلسفه سیاسی در یونان باستان
- فلسفه سیاسی در قرون وسطای مسیحی
- فلسفه سیاسی در ایران پیش از اسلام

7. مطالعات تطبیقی در دانش سیاسی
- مطالعه تطبیقی فرهنگ سیاسی در جهان اسلام و غرب
- مطالعه تطبیقی فلسفه های سیاسی معاصر
- تاریخی گری و تاریخی گرایی سیاسی
- تمدن ها و فلسفه سیاسی
- مطالعه تطبیقی دانش سیاسی در اسلام و غرب
- مطالعه تطبیقی کلام سیاسی در ادیان
- مطالعه تطبیقی کلام سیاسی در مذاهب
- مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی اسلام و غرب
- مطالعه تطبیقی روش شناسی سیاسی
- معرفت شناسی تطبیقی اندیشه سیاسی اسلام و غرب
- جامعه شناسی تطبیقی اسلام و غرب
- روان شناسی تطبیقی رهبران، کارگزاران و نخبگان
- روان شناسی تطبیقی جوامع سیاسی

8. سیاست و علوم انسانی
(جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، روانشناسی سیاسی، مدیریت سیاسی و...)
- نظارت و نهادهای کنترلی در جامعه اسلامی
- نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی در دولت اسلامی
- نظام هدف گذاری و تصمیم گیری در دولت اسلامی
- نظریه پردازی در مدیریت سیاسی اسلام
- اخلاق سیاسی دولت در اسلام
- فرهنگ سیاسی دولت در اسلام
- اسلام و جهانی شدن؛ نظریه ها و رویه ها
- جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
- رهبری سیاسی در جامعه اسلامی و مدیریت سیاسی اسلام
- نظریه های اقتصاد سیاسی
- اقتصاد سیاسی در اسلام
- روان شناسی سیاسی جوامع و اقشار اجتماعی
- جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
- آسیب شناسی اقتصاد در نظام سیاسی
- تاریخ تحولات سیاسی در اسلام و ایران
- تاریخ تحولات سیاسی معاصر
- روان شناسی سیاسی حاکمان و کارگزاران سیاسی
- روان شناسی سیاسی رهبران انقلاب

 

نشانی:

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419، تلفکس 88036320، نشانی الکترونیک   cont. politicalstudies@ihcs.ac.ir
 

 

 

 

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله :

 1. نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیل که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین و غیر اقتباسی ارائه شده باشد، به‌ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده‌ باشد، استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.

 2. صرفاً مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.

 3. حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

 4. انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

 5.  مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.

   

نویسنده(گان) محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند:

 • نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی؛

 • میزان ‌تحصیلات، رتبه علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛

 • معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛

 • درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛

 • نشانی، کدپستی، ‌شماره تلفکس نویسنده مسئول؛

 

 1. نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌های ارسالی را به‌همراه درخواست انتشار و مشخصات بالا از طریق پست عادی (در قالبCD) و یا پست الکترونیک، به نشانی مجله ارسال کنند.

 2. پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

 3. صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه باشد و درمجموع از8000 کلمه تجاوز نکند. درضمن، مقاله با قلم بی‌لوتوس 13 در برنامه 2007 Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

 4. داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ مقاله‌ها الزامی است.

 5. مقاله‌ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

 6. معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گیرد.


 

شیوه استناد ارجاعات مقاله‌، درون متنی و به‌شیوه زیر باشد:

 1. برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل ‌قول مستقیم (داخل گیومه)، نام‌ خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/210)

 2. برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول غیرمستقیم، نام ‌خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار و شماره جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/ 21 ـ 25)

 3. ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به‌شیوهٔ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (115 Nelson, 2003:)

 4. اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و ...، در زبان فارسی و حروف a،b ، و...، در زبان‌های خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

 5. در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه‌ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده ‌شود. اگر به مقاله خاصی ارجاع داده می‌شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده ‌شود.

 6. ارجاعاتِ تکراری، کامل و مانند بار نخست آورده ‌شود و از کاربرد واژه‌های «همان»، «پیشین» و «مانند آن» در متن و یا ترسیم خط به‌جای نام مؤلف در منابع خودداری شود.

 7. در ارجاع به قرآن، (نام سوره/ شماره آیه) آورده شود. مثال: (بقره/251) در ارجاع به کتاب مقدس، (نام کتاب، باب/آیه) آورده شود. مثال: (یسنا/141) یا (یوحنّا،21/185) اگر از ترجمه خاصی استفاده شده باشد، مشخصات آن در کتابنامه آورده شود.
   

منابع:

در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

کتاب:

نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارهٔ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.
 

مقاله:

نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله.
 

منابع اینترنتی:

نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وبگاه (یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

0


loading