ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام زهره
نام خانوادگي زرشناس
سال تولد 1330
مدارک تحصيلي
 • دکترای فرهنگ و زبان های باستانی از دانشگاه تهران در سال 1365
بخشی از فعالیت های علمی و فرهنگی
 • ریاست گروه ( دپارتمان ) فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1371
 • ریاست پژوهشکدهٔ ( دانشکدهٔ ) زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1375
 • ریاست گروه (دپارتمان) ایرانشناسی در بنیاد ایرانشناسی از سال 1384
 • عضویت هیئت تحریریهٔ فصلنامهٔ علمی ـ پژوهشی فرهنگ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1375
 • عضویت هیئت تحریریهٔ مجلهٔ مطالعات ایرانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 1384
 • عضویت هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات هنر اسلامی از سال 1388
 • عضویت هیئت تحریریه مجله علمی – پژوهشی پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) از سال 1388
 • دبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرهنگ ویژه زبانشناسی
 • عضویت هیئت تحریریه فصلنامه پازند ، نشریه علمی زبان
 • عضویت هیئت تحریریه فصلنامه نامه پژوهشگاه در سازمان میراث فرهنگی
 • عضو شورای عالی واژه‌گزینی فرهنگستان از سال 1384
 • دبیر منتخب کمیته ارتقاء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1379
 • عضو شورای علمی بنیاد حکمت اسلامی صدرا از 1386
 • عضو شورای علمی آکادمی المپیک جمهوری اسلامی ایران از 1385
 • عضو هیئت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1387
گزیده ای از تألیفات
 • 1380 شش متن سغدی . انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1380 جستارهایی در زبان های ایرانی میانه شرقی . انتشارات فروهر
 • 1382 زبان و ادبیات ایران باستان. دفتر پژوهش‌های فرهنگی (چاپ دوم 1384، چاپ سوم 1390)
 • 1384 میراث ادبی روایی در ایران باستان . دفتر پژوهش‌های فرهنگ
 • 1385 زن و واژه. انتشارات فروهر
 • 1387 دستنامه سغدی . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبانشناسی در سال 1388) و (کتاب برگزیده گروه ادبیات پژوهشی از سوی بنیاد پروین اعتصامی در سال 1389)
 • 1387. جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب. به کوشش زهره زرشناس و ویدا نداف. طهوری
 • نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار دیگر. زهره زرشناس و لیلا عسگری. فرهنگستان زبان و ادب فارسی (کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبان‌شناسی در سال 1389)
 • 1389. تیشتریشت. زهره زرشناس و فرزانه گشتاسب. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1389. قصه‌هایی از سُغد. زهره زرشناس وآناهیتا پرتوی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • نمادها و ارزشها در آیین زردشتی . (زیر چاپ)
 • تاریخ سغد. ویراستار علمی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( زیر چاپ)
مقاله‌ها
 • 1365 . «یک داستان سغدی»، چیستا، سال چهارم ، شماره 5 . صص 322 - 325
 • 1366 . « بن مایه های کهن ایرانی در دیوان حافظ »، چیستا، سال پنجم ، شماره 1. صص 12 - 16
 • 1366 . «داستان سغدی سه ماهی»، چیستا، سال پنجم ، شماره 3 . صص 239 – 244
 • 1369 . «رساله ای سغدی در نکوهش نوشابه مستی آور »، فرهنگ، کتاب ششم، موسسهٔ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. صص 233 تا 242
 • 1369 .« داستان سغدی مروارید سنب »، سیمرغ، سال اول، شماره 7 ـ 9. صص 37 - 39
 • 1369 . «چند وام‌واژه سغدی در شاهنامه فردوسی »، فرهنگ، کتاب هفتم، موسسهٔ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. صص 293-269
 • 1369 . «حافظ و شکسپیر، رو یا رویی شرق و غرب »، نشر دانش، سال یازدهم ، شماره 2 . صص 12 - 16
 • 1372. «داستان سغدی پیرمرد خوش اقبال »، یادیار ، موسسهٔ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، شماره 1 . صص 113 - 121
 • 1374 . «داستان سغدی بازرگان و روح دریا » ، نیمه دیگر . شماره 2 ، دانشگاه کلمبیا . صص 47- 8 5
 • 1374 . «معرفی فرهنگ سغدی »، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی) ، فصلنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال اول، شماره دوم.صص 126 -131. ( معرفی کتاب )
 • 1375 . «دستور تاریخی زبان فارسی »، فصلنامه فرهنگ (ویژهٔ زبان شناسی) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره اول ، شماره مسلسل 17 . صص 441 - 446
 • 1375 . «داستان سغدی میمون و روباه »، فصلنامه فرهنگ (ویژهٔ زبان شناسی) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره اول ، شماره مسلسل 17 . صص 349 - 358
 • 1375 . «زبان خوارزمی »، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی)، فصلنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال دوم . شماره 1. صص 53- 65
 • 1376 . « از مینو تا گیتی به روایت بهار » ، جهان کتاب، سال دوم ، شماره 13 و 14. صص 8 - 9
 • 1376 . «بخش کردن روز به سه پاره به روایت سغدی » ، مجموعه یاد بهار، انتشارات آگاه. صص 213 - 220
 • 1376 . «زبان بلخی »، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی) ، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال سوم، شماره اول.صص 12- 40
 • 1376 . «عناصری از یک قصه سغدی مانوی » ، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی) ، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال سوم، شماره سوم. صص98 - 112
 • 1377 . «زنی هست آرایش روزگار »، نامه پارسی ، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال سوم، شماره سوم ، صص 175 تا 180(سخنرانی چاپ شده)
 • 1377 . «سغدی زبان میانگان برای انتقال قصه های کهن »، فصلنامه انگلیسی موسسه فرهنگی اکو، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شماره 3. صص 1 - 15
 • 1377 «یک داستان سغدی »، مجموعه مهر و داد و بهار ( یادنامه استاد دکتر مهرداد بهار ). صص 197- 208
 • 1378 . «اصطلاحی فلسفی در ادبیات سغدی بودایی » ، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی) ، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، سال چهارم، شماره اول ، مهر 77 انتشار، 87 . صص 84 - 94
 • 1378 . «تیر آرش در دست زو پسر طهماسب» ، جهان کتاب، سال چهارم ، شماره 23 و 24.صص 2 - 4
 • 1379 . «واژه اهریمن در ادبیات سغدی بودایی» ، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، سال چهارم ، شماره چهارم ، زمستان 77، انتشار 79 . صص 42 - 51
 • 1379 . «پیام آور نور و شعری در رثای او » ، ایران شناخت ، شماره 18 و 19 . صص 21 - 37
 • 1379 . «ذکر علی (ع) در شاهنامه »، فصلنامهٔ فرهنگ (ویژه امام علی (ع)) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سیزدهم، شماره اول ـ چهارم، شماره مسلسل33-36. صص 43 - 54
 • 1379 . «کارنامه ای پر بار»، جهان کتاب، موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، سال پنجم، شماره 23 ـ 24، صص 24 تا 25
 • 1379 . «این نمایشنامه ی کهن ایرانی»،کتاب ماه هنر ( ویژه هنر و اسطوره )، خانه کتاب ایران، شماره 25 - 26 . صص 32 - 34
 • 1379 . «واژه فارسی کشاورز» ( ترجمه از زبان فرانسه). نامه فرهنگستان ( علمی ـ پژوهشی )، فصلنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال چهارم ، شماره 16، زمستان 77 ، انتشار آذر 79 . صص 161 – 166
 • 1380 . «به‌یاد ‌مانی ( نگاهی به شعر پارتی) » ، جشن نامه دکتر اسلامی ندوشن . صص 44 - 64
 • 1380 . «نام دژی در شاهنامه»، نامه فرهنگستان ( علمی ـ پژوهشی ) ، فصلنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال پنجم ، شماره اول. صص 30 - 34
 • 1380 . «قصه اصحاب کهف به روایت سغدی »، نامه فرهنگستان ( علمی ـ پژوهشی )، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال پنجم ، شماره دوم. صص 21- 40
 • 1380 . «اصطلاحی بودایی در زبان سغدی » ، ارج نامه پرویز شهریاری .صص 308 - 314
 • 1380 . «دگرگونی مفهوم فر در ادبیات سغدی»، فصلنامهٔ فرهنگ (ویژه زبانشناسی) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شماره اول ـ دوم ، شماره مسلسل 37 - 38 . صص 388 - 403
 • 1380 . «تاریخ ادبیات باستانی ایران »، نامه پارسی ، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال ششم، شماره دوم. صص 5 - 17
 • 1380 . «ادبیات ایران پیش از اسلام »، دایره المعارف بزرگ اسلامی (البیری ـ باباطاهر)، جلد دهم. صص 557 - 564
 • 1380 . «اسطوره های امریکای وسطا»، کتاب ماه ( هنر) ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره 35 و 36. صص 62- 63
 • 1381 . « چند واژه مونث در ادبیات دینی سغدی» ، نخستین همایش ملی ایران شناسی (چکیده مقالات) بنیاد ایرانشناسی. ص 208
 • 1381 . «القاب زنان اشرا فی در نوشته های سغدی »، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی) ، فصلنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، سال پنجم ، شماره چهارم . شماره مسلسل 20 . صص 76 - 84
 • 1381 .«کهن ترین متن سغدی»،مجموعه سروش پیرمغان (یادنامه جمشید سروشیان)،به کوشش کتایون مزداپور. صص325-333
 • 1381 .«مانویت، آموزه دو بُن، مجموعه سروش پیرمغان (یادنامه جمشید سروشیان)،به کوشش کتایون مزداپور. صص217-236
 • 1381 .«مانویت، آموزه دو بُن، مجموعه سروش پیرمغان (یادنامه جمشید سروشیان)،به کوشش کتایون مزداپور. صص217-236
 • 1381 . «شواهدی از ساخت امکانی در گویش بلوچی»، مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران، به کوشش حسن رضایی باغ بیدی. صص 259 - 270
 • 1381 . «تا ژرفای نخستین نوشته های ایرانیان شرقی »، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال هفتم، شماره دوم. صص 5 - 20
 • 1381 . «شهریاری پیروزاشه »، کتاب ماه (ویژه اسطوره و آیین)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره47 – 48. صص 56 - 59
 • 1382 . «واژگان زبان سغدی در یک نگاه» ، دومین هم اندیشی مسائل واژه گزینی و اصطلاح شناسی (چکیده مقالات)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ص 62
 • 1382 . «چیستا» ، دایره المعارف زن ایرانی . صص 367 - 368
 • 1382 . « دین ـ زنان در نوشته های سغدی »،کتاب زن و فرهنگ ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (پژوهشکده مردم شناسی). صص 319-330
 • 1382 . «واژه ای از میانرودان »، نامه فرهنگستان (علمی ـ پژوهشی)، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال ششم، شماره اول، شماره مسلسل 21 . صص 179 ـ 183
 • 1382 . « سخنی در باره ی زن در نوشته های سغدی » ، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی ، شماره 3 . صص 31 ـ 38
 • 1383 . «زبان سغدی در یک نگاه »، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال نهم، شماره اول. صص 5 ـ 26
 • 1383 . « چند واژهٔ مونث در نوشته های دینی سغدی » ، مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی ایرانشناسی، بخش 1. صص 295 ـ 310
 • 1383 . « نخستین نوشته های ادبی ایرانی میانهٔ شرقی »، نامهٔ پژوهشگاه ( فصلنامهٔ پژوهش های ایرانشناسی) ، سال چهارم، شمارهٔ ششم ، شهر دوشنبه. صص 47 ـ 64 ( به زبان تاجیکی)
 • 1383 . « تداوم سنتی کهن در میان اقوام ایرانی » ، فصلنامه فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال هفدهم ، شماره های سوم و چهارم ، شماره مسلسل 51 ـ 52.صص 59 ـ 74
 • 1384 . « جستاری در ادبیات شفاهی ایرانی میانهٔ شرقی » ، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ،سال دهم، شماره اول. صص 45 ـ 59
 • 1384 . «جستاری در ادبیات دوران هخامنشی» جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی ، انتشارات هرمس. صص 273-286
 • 1384. « ادبیات ایران پیش از اسلام» ، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، ج 1، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص 251-258
 • 1384. « دارو و درمان درسنت اوستایی »، مجلهٔ آیینه میراث (ویژه‌نامه تاریخ علم)، دوره جدید، سال سوم، شماره اول ، شماره مسلسل 28. صص 217-224
 • 1384. « قصهٔ کرماهی »، نامه انجمن ، فصلنامهٔ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سال پنجم، شماره اول. صص 23-32
 • 1384. «قصه حضرت ایوب» ، نامهٔ پارسی ، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال دهم ، شماره سوم، صص 57-65
 • 1385. «ادبیات ایران پیش از اسلام»، ایران (تاریخ، فرهنگ و هنر)، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. صص 155-173
 • 1385. « مفهوم دو گانهٔ دیو » ، نامهٔ فرهنگستان ( علمی ـ پژوهشی)، فصلنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دوره هشتم، شماره سوم، پیاپی 31. صص 140-148
 • 1385. «دئنا در نوشته‌های سغدی»، نامه انجمن، فصلنامه انجمن آثار مفاخر فرهنگی، سال ششم، شماره اول، شماره مسلسل 21. صص 51-60
 • 1386. «تخاری، زبان و آثار»، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج 2، تهران. صص 275-279
 • 1386. «بلخی، زبان و آثار » ، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،ج 2، تهران. صص 33-36
 • 1386. «پزشکی در ایران باستان» ، مجموعه مقالات کنفرانس توسعه دانش و فناوری در ایران، ج 1، به اهتمام دکتر مهدی گلشنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صص 3-27
 • 1386. «رستم پهلوان در سغد»، تاریخ‌نامه ورزش ایران زمین (1)، مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها و گزارش‌های نخستین هم‌اندیشی بین‌المللی تاریخ ورزش ایران، به کوشش حسن باستانی راد با همکاری سید امیر حسینی و دکتر هایده صیرفی، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. صص 147-161
 • 1386. « جستاری در ادبیات سکایی » ، شاخه‌های شوق، یادگار نامهٔ بهاء‌الدین خرمشاهی، به کوشش علی دهباشی، 2 ج، نشر قطره و نشر شهاب، ص ص 1689-1700
 • 1387. «اندرزی به زبان سغدی»، جشن‌نامه استاد اسماعیل سعادت، زیرنظر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.ص ص 385- 396
 • 1387. «نگاهی به نحو زبان سغدی»، یادنامه یحیی ماهیار نوابی (بنیاد دایره‌المعارف بزرگ اسلامی)، ص ص43 -56
 • 1387. «ساخت‌واژه در زبان سغدی»، آفتابی در میان سایه‌ای،(جشن‌نامه استاد دکتر بهمن سرکاراتی)، به کوشش علیرضا مظفری، دکتر سجاد آیدانلو، ص نشر قطره، ص ص 240-250
 • 1387. «واژه سغدی xwtʼw ، جشن نامه دکتر بدرالزمان قریب، به کوشش دکتر زرشناس، دکتر نداف، طهوری، ص ص 103-111
 • 1388. «جلوه‌ای از هنر سغدی»، فصلنامه ‌فرهنگ مردم (ویژه‌نامه علی بلوکیاشی)، س هفتم، ش 27و 28، ص ص 221-228
 • 1388. « خوارزمی، زبان و آثار»، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد 3، ص ص
 • 1388. «سکایی، زبان و آثار»، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، جلد 3، ص ص
 • 1388. «پزشکی در ایران باستان»، فصلنامه تاریخ پزشکی (آموزشی – پژوهشی)، س اول، ش اول، ص ص 11- 34
 • 1389. «ضمیر در زبان سغدی»،تابه خورشید به پرواز برم (یادنامه دکتر محامدی). تهران ، کتاب روشن ، ص ص 271-281
 • 1389. «کتیبه‌ای سغدی»، دو فصلنامه علمی – تخصصی زبان‌شناخت (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، س اول، ش اول، ص ص 23-36
 • 1390. «کتایون»،فردوسی و شاهنامه سرایی (به مناسبت همایش بین المللی هزاره شاهنامه ) فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص ص 651-658
 • 1390. «کاووس در ایران و هند». دانشنامه شبه قاره، ص ص
 • «بلخی، زبان و خط » ، دانشنامه بزرگ ایران ( زیر چاپ)
 • «زبان خوارزمی »، دانشنامه ایران و اسلام (زیر چاپ)
 • «آفُرشِن»، دانشنامه بزرگ ایران (زیر چاپ)
 • «اندرگاه »، دانشنامه بزرگ ایران (زیر چاپ)
 • «فارسی باستان، زبان و آثار»، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (زیر چاپ)
 • «وام واژه خدیو در شاهنامه فردوسی»، دو فصلنامه علمی – تخصصی زبان‌شناخت (زیر چاپ)
 • 2001. " Sogdian Language (a lingua franca for transferring the old stories)" , English Quarterly Eco Cultural Institute. Tehran, Foreign ministry of Islamic Republic of Iran., No.3, pp. 72-88
 • 2003 . " Sogdian ̉wzyy " , The Spirit of Wisdom {Mēnōg ī Xrad} ( Essays in memory of Ahmad Tafazzoli), U.S.A: Mazda publisher. pp. 244-248
 • 2004 . " The Double Sense of Sogdian δyw " , Turfan Revisited (The first Century of Research into the Arts and Cultures of the Silk Road ), ed. Desmond Durkin- Meisterernst, Simone Christiane Raschmann, Jens Wilkens, Marianne Yaldiz, Peter Zieme, Berlin . pp. 416 – 417
 • 2004 . " HAXYCTИH HABИШTAXOИ AДAбИИ ЭРОНИИ МИЁНАИ ШАРҚӢ" (The earliest Eastern Middle Iranian Literary Writings), НОМАИ ПАЖЎХИШГОХ (фАСЛНОМАИ ПАЖЎХИШГОИ ЭРОНШИНОСИ), соли чахорум, шумораи шашум, бахор ва тобистони 2004. pp. 47-64
 • 2005 . " Sogdian xwt ̉w " ,Proceedings of the 5tth Conference of the Societas Iranologica Europaea, eds. Antonio Panaino and Andrea Piras, Vol. 1. pp. 757-762
 • 2009 . “Sogdian γntʼk”, CAJ, Central Asiatic Journal, 2 (53), pp-296-304. ) ISI(با نمایه
 • 2011 . “Women in Sogdian Literature”, CAJ, , Central Asiatic Journal, pp. ) ISI(با نمایه
جوایز علمی
 • کتاب دستنامه سغدی . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبانشناسی در سال 1388) (کتاب برگزیده گروه ادبیات پژوهشی از سوی بنیاد پروین اعتصامی سال 1389)
 • کتاب نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار دیگر زهره زرشناس و لیلا عسگری. فرهنگستان زبان و ادب فارسی (کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبان شناسی در سال 1389) (کتاب قابل تقدیر سال 1389)
تقدیر نامه ها
 • تقدیر از پژوهشهای اینجانب در جلسه ای با عنوان "کارنامه سغدی پژوهی زرشتاس" در شهر کتاب با حضور استادان دانشگاه
 • تقدیر از پژوهشهای اینجانب در جلسه ای با عنوان " علی پژوهی " در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی
سخنرانی در کنفرانس ها و مجامع علمی
 • 1377 . «زنی هست آرایش روزگار »، مراسم نکوداشت سرکار خانم دکتر قریب در انجمن مفاخر فرهنگی ( پاییز 1377)
 • 1379 . «سغدی زبان میانگان برای انتقال قصه های کهن »،پنجمین کنفرانس زبانشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی. سخنران و رئیس جلسه ( اسفند 1379)
 • 1380 . «ساخت امکانی در گویش بلوچی »، نخستین هم اندیشی گویش شناسی ایران در فرهنگستان زبان و ادب پارسی ( 9 ـ 11 اردیبهشت 1380 )
 • 1381 . « چند واژه مونث در ادبیات دینی سغدی »، نخستین همایش ایرانشناسی در بنیاد ایرانشناسی. عضو هیأت علمی، سخنران و عضو هیأت رئیسه در جلسات (27 ـ 30 خرداد 1381 )
 • 1382 . .« زن در نوشته های سغدی »، پژوهشکده مردم‌شناسی. سازمان میراث فرهنگی ( مرداد 1382 )
 • 1383 . مراسم بزرگداشت سرکار خانم دکتر قریب در سرای اهل قلم در نمایشگاه بین المللی کتاب به مناسبت تجدید چاپ کتاب فرهنگ سغدی ( بهار 1383 )
 • 1383 . «پزشکی در ایران باستان »، کنفرانس علم، توسعه وفن آوری، دانشگاه صنعتی شریف (آبان 1383)
 • 1383 .«تداوم سنتی کهن در میان اقوام ایرانی»، دومین همایش ایرانشناسی ، بنیاد ایرانشناسی (آذر 83 )
 • 1385. «رستم پهلوان در سغد»، نخستین هم‌اندیشی بین‌المللی تاریخ ورزش ایران، آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (آبان 85 )
 • 1387. «مانی فیلسوف عهد باستان»، همایش تاریخ فلسفه (4) (تفسیر تفکر فلسفی در ایران)، (15 مهر 1387)، مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه (بنیاد حکمت اسلامی صدرا)
 • 1387. «بدر سُغدیانه»، رونمایی کتاب جشن‌نامه بدرالزمان قریب، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، (زمستان 1387)
 • 1388. «درباره زبان سغدی»، برنامه تلویزیونی اردیبهشت، شبکه 4 سیما (17/3/88)
 • 1388. «زن و واژه در زبان سغدی»، برنامه تلویزیونی اردیبهشت، شبکه 4 سیما (22/6/88)
 • 1388. «قصه‌های سغدی در سنجش با قصه‌های ملل»، برنامه تلویزیونی اردیبهشت، شبکه 4 سیما (22/10/88)
 • 1388. «زن در نوشته‌های سغدی»، پژوهشگاه علوم انسانی (17/9/88)
 • 1389. "منشور کورش از نگاهی دیگر" موزه ملی ایران به مناسبت نمایش عمومی منشور کورش در ایران (آبان 1389)
 • 1389. "افراز یا آوازه" همایش بین المللی راه ابریشم در موزه ملی ایران (بهمن 1389)
 • 1390. "کارنامه زرشناس" رادیو گفتگو (اسفند90)
 • 1390. "کارنامه سغدی پژوهی زرشناس " شهر کتاب (10/3/90 )
 • 2002. "The Double Sense of Sogdian δyw" , Turfan Revisited, The First Century of Research into the Arts and Cultures of the Silk Road,8 - 13 September, Berlin
 • 2004. "Sogdian xwt’w", 5th Conference of the Societa Iranologica Europa, 6-11 Octobr, Ravenna
 • 2006. “Sogdian γntʼk”, The Sixth Biennial of Iranian Studies(SOAS), 3-5 August, London
 • 2007. “Women in Sogdian Litrature”, 6th Conference of Societa Iranologica Europa, 18-22 September, Vienna
 • 2010. “A Sogdian Tale”, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo, (30April)
 • 2010. “Women in some sogdian Writings” Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo, (25 April)
مشاغل اجرایی
 • دبیر و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرهنگ (ویژه زبانشناسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1375
 • عضو هیئت تحریریهٔ مجلهٔ مطالعات ایرانی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان، از سال 1384
 • مدیر بخش ( دپارتمان ) فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1371 تا 1381
 • رییس پژوهشکده ( دانشکده) زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1375
 • نماینده منتخب پژوهشگاه در کمیته ارتقاء در پژوهشگاه علوم انسانی، از سال 1383
 • مجری و برگزارکننده دوره های دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و زبانشناسی همگانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( برای نخستین بار )
 • مدیر بخش (دپارتمان) ایرانشناسی در بنیاد ایرانشناسی، از سال 1384
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
 • راهنمایی و مشاوره 18 پایان نامه دکترا در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( در فاصله سال های 1370 تا 1387 )
 • راهنمایی پیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی در دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) و بنیاد ایرانشناسی ( در فاصله سالهای 1368 تا1387 )

سال

مقطع

سمت

دانشجو

مقاله

68

ارشد

مشاور

گلناز قلعه خانی

بررسی فرگرد 15 وندیداد ...

74

ارشد

مشاور

کامروز خسروی جاوید

بررسی فرگرد 12 وندیداد...

74

ارشد

مشاور

سهیل سعدونی

فرهنگ اویم ـ  ایوک

74

ارشد

مشاور

لیلا عسگری

قطعه‌های سغدی موزه شرق شناسی لنینگراد

74-75

ارشد

مشاور

محمد رضایی راد

مبانی اندیشه سیاسی در ایران پیش از اسلام

75

ارشد

مشاور

پوپک سبطی

بازنمون اسب در اساطیر ایرانی

76

ارشد

راهنما

حوریه باقی نژاد

بررسی یسن 4 در اوستا

76

ارشد

مشاور

رستم وحیدی

بررسی یسنای 62

76

ارشد

راهنما

شهرزاد شریفی

بررسی یسنای7و 8 ادبی

76-75

ارشد

مشاور

ماندانا سکوتیان

ساخت اشتقاقی واژه در فارسی میانه ترفانی

75-76

دکتری

مشاور

احترام‌السادات حسینی

بررسی نقش اعداد از باستان تاکنون

75-76

ارشد

مشاور

شیرین ملکی

اهریمن وشیطان

75-76

دکتری

راهنما

خواجهنظام‌الدین کامیاب

اخبار تاریخی در چند متن سغدی مسیحی

75-76

ارشد

راهنما

مریم بدیعی

جشن های زردشتی

76-77

ارشد

مشاور

شروین معظمی گودرزی

بررسی افعال در متن مینوی خرد

76-77

ارشد

مشاور

سیاوش سلطانی

ایزد باران (تیشتر)

76-77

ارشد

مشاور

سالومه رستم‌پور

مهرپرستی در ایران، هند و روم

76-77

ارشد

مشاور

سعیده انصاری

جنس در دستور زبان و فرهنگ ایرانی

76-77

ارشد

راهنما

مهرنوش ملایری

وندهای زبان سغدی

76-77

ارشد

مشاور

حسینعلی خاوری

اسطوره آتش و آتشکده‌ها در ایران ...

77

ارشد

مشاور

کتایون نمیرانیان

سنجش زراتشت‌نامه با روایت‌های ...

77-78

ارشد

مشاور

زهرا باستی

سیاوش در منابع مکتوب...

77-78

ارشد

راهنما

شیدا جلیلوند صدفی

داستان تمثیلی دو مار در ادبیات ...

78

ارشد

مشاور

مهران قربانی هویه

بررسی تطبیقی کمدی الهی با...

77-78

ارشد

راهنما

للی یوحنا

اوزان و مقادیر در ایران باستان

77-78

دکتری

مشاور

داریوش اکبر زاده

مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه ...

77-78

دکتری

راهنما

موسی محمود زهی

مقایسه گویش بلوچی با ...

77-78

ارشد

مشاور

زهرا تبریزی

بررسی متن پرسشینها

77-78

ارشد

مشاور

منیژه جامه بزرگی

فروهر و سیر تطور آن در فرهنگ ایران

77-78

ارشد

مشاور

مریم مدرس زاده

بررسی تطبیقی ملائکه و شیاطین در ...

77-78

ارشد

راهنما

زهرا معجری کسمایی

انسان مزد یسنایی براساس ...

77-78

ارشد

راهنما

صدیقه دانشور

تحقیق پیرامون یسن 17

77-78

ارشد

مشاور

حمیرا رنیسیان زاده

سروش و جبرئیل

78-77

ارشد

مشاور

آزیتا رفیعی سرشکی

نام خاص در متون فارسی میانه

77-78

ارشد

راهنما

ویدا نداف

بررسی چند متن سغدی مسیحی

78

ارشد

مشاور

کیانوش یحیوی

شرح نامهای خاص و موضوعات اساطیری ...

78

ارشد

راهنما

قاسم عباس نتاج

توصیف اولوکی تیشوره...

79-78

ارشد

راهنما

فاطمه راست خدیو

بررسی فعل در دو متن اوستایی تیشتر یشت و ...

78-79

ارشد

مشاور

حسین سرشار

عناصر مشترک فرهنگی ایران

78-79

ارشد

مشاور

سید مرضیه مولایی

جم در اساطیر ایران

78-79

ارشد

راهنما

حسین کفاشیان

بررسی متون سغدی مسیحی

78-79

ارشد

راهنما

فاطمه راست خدیو

بررسی فعل در 2 متن اوستایی ...

79-78

ارشد

راهنما

حمیده بحرانیان

بررسی متون سغدی مانوی ...

78-79

ارشد

راهنما

فریده صالحیان

افعال در آبان یشت و خورشید ...

79

ارشد

مشاور

شاهرخ قنبری

مراسم مردگان در آیین زرتشتی

80-79

دکتری

راهنما

محمد مهدی اسماعیلی

گویش سدهی

79-80

ارشد

راهنما

آنوشیک ملکی بخشمندی

بررسی متن سغدی بودایی 6...

79-80

ارشد

مشاور

سید جلیل شاهری

نگاهی زبان شناختی به مسئله‌ی ویرایش ...

79-80

ارشد

راهنما

عاطفه مصطفوی

بررسی متون سغدی مسیحی ...

79-80

ارشد

مشاور

رعنا باحجب حبیبی

اشارات کهن به اقوام ساکن نجد ایران

79-80

ارشد

مشاور

عاطفه فروهر

فرهنگ و زبان ایران و یونان ...

79-80

ارشد

راهنما

مژگان صادقی

جنسیت در آثار مانوی ...

79-80

ارشد

راهنما

زهرا ذوالفقاری

اسم و صفت در آبان یشت

79-80

ارشد

راهنما

فیروزه آقا محسنی

بررسی فعل در متن اوستایی مهریشت

79-80

ارشد

راهنما

شراره جراحی

بررسی متون سغدی مسیحی ...

79-80

ارشد

راهنما

آنوشیک ملکی بخشمندی

بررسی متن سغدی بودایی6 ...

79-80

ارشد

راهنما

ژینوس خسروی پور

بررسی متن اوستا (وندیداد 7)

79-80

ارشد

مشاور

شهلا علی‌محمدی

بزرگمهر در اسطوره و تاریخ

80

ارشد

راهنما

فاطمه فروزانی

بررسی اسم- صفت در متن اوستایی شهریشت

80

ارشد

راهنما

لیلا زرشکن

بررسی فعل در متن اوستایی زامیاد یشت

80

ارشد

مشاور

سعید نظری

بزم و میزد در فارسی میانه زردشتی

80-81

ارشد

مشاور

سکینه رستمخانی

بررسی یک تمثیل سغدی مانوی...

82-81

ارشد

راهنما

طاهره رضایی

مقایسه دستوری فارسی میانه باگویش بندرعباس(پشت شهر)

81-80

ارشد

مشاور

حسین ساعدی

بررسی دستوری 8 فصل از کتاب شایست ناشایست

81-80

ارشد

راهنما

فاریا جنیدی

گاه‌شماری در ایران

81-80

ارشد

راهنما

سودابه عبدالهی‌پور

اسم و صفت در تیشتر در یشت

81-80

ارشد

مشاور

مریم اخوان حریری

کیومرث و انسان قدیم

81-80

ارشد

راهنما

نازلی پارسا

بررسی فعل در متن اوستایی ارت یشت

81

ارشد

راهنما

فاطمه ولی‌پور‌کانی

تأثیر فرهنگ و زبان یونان بر فرهنگ ایران

81

ارشد

مشاور

عبدالکریم زمانی اصل

فر در ایران باستان

81

ارشد

راهنما

نادره نفیسی

بررسی اسم و صفت در متن اوستایی زامیاد یشت

82-81

ارشد

راهنما

عذرا عزیزی تابش

بررسی افعال سوتره علت و معلول عمل به زبان سغدی

82-81

ارشد

مشاور

منوچهر احقر

کتیبه‌ها و نقشهای اماکن باستانی در استان همدان

82-81

ارشد

راهنما

زهرا حسینی

بررسی اسم و صفت در متن اوستایی ارت یشت

82-81

ارشد

مشاور

سهیلا یاقوت

انوشیروان در افسانه و تاریخ

82-81

ارشد

مشاور

ماندانا معاونت

نیایش‌های کنونی زرتشتیان و بنیادهای کهن آن

82

ارشد

مشاور

مهدی سبزواری

بررسی پیدایش و تحول افعال کمکی فارسی ...

82

ارشد

راهنما

مرجانه الهی

نگاهداری عناصر طبیعی از نظرگاه ایرانیان باستان

82

ارشد

مشاور

مستانه الهی

حقوق گیاهان و جانوران در ایران باستان

82

ارشد

راهنما

مهرانگیز کیانی هفت لنگ

بررسی دستوری متن اوستایی وندیداد 2 ...

82

ارشد

مشاور

نازیلا فتح‌زاده

بهرام گور در آثار ادبی پیش از اسلام و پس از اسلام

83-82

ارشد

راهنما

زهرا کریم‌فرد اردستانی

ضحاک

83-82

ارشد

مشاور

لیلا رامین اصل

هند در روزگار هخامنشی

83-82

ارشد

راهنما

رسام منفرد

بررسی نحوی متن‌های فارسی میانه ترفانی

83-82

ارشد

راهنما

شهرزاد کلیشادی

شرح احوال خشایارشا

83-82

دکتری

راهنما

زهرا پیرایه مشفق

نجوم و اسطوره در متن اوستایی تیشتریشت

83-82

دکتری

راهنما

ویدا نداف

کتیبه‌های سغدی سند اولیای پاکستان

83

ارشد

راهنما

فرناز هوشمند رجبی

اسامی نامهای خاص اوستایی

83

ارشد

مشاور

مژده مؤمن‌زاده

میراث معنوی زنده زرتشتی و نقش آن در طرح دهکده ...

83

ارشد

راهنما

نیلوفر شاهرخی

بررسی صرفی چند متن فارسی میانه ترفانی

83

ارشد

راهنما

پریا رضایی

بررسی سه مقوله اسم – صفت – فعل در متن اوستایی ...

83

ارشد

مشاور

بهرام برومند امین

بررسی دستنوشته‌های پهلوی و اوستایی از دیدگاه کتابت و خوشنویسی

83

ارشد

مشاور

راحله اشک‌ریز

سنجش چند روایت کارنامه اردشیر بابکان

83

ارشد

راهنما

مهین احمدی معز

بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی ترفانی

83

ارشد

مشاور

نیما یاربد

کاربرد سیاسی نقش برجسته‌ها و کتیبه‌های ایران باستان

84-83

ارشد

مشاور

اسفندیار شاداب

بررسی دستوری 9 فصل از کتاب شایست ناشایست

84-83

دکتری

راهنما

سید محسن میرزاده

زبور سغدی و سنجش آن با زبور پهلوی اشکانی

84-83

ارشد

راهنما

لادن جعفری تهرانی

بازسرایی داستانهای داریوش ونگاهی به میراث فرهنگی ایرانیان

84-83

ارشد

راهنما

سیده سعیده سنجری

بررسی دستوری فرگرد سوم وندیداد

84-83

دکتری

راهنما

پریسا درخشان مقدم

بهمن بزرگ در متن‌های پهلوی اشکانی و سغدی

84-83

ارشد

راهنما

آزاده احسانی چمبلی

مقایسه دستوری فارسی میانه با زبان کردی امارلویی گیلان

84

ارشد

مشاور

سکینه رسولی

نامهای خاص اشخاص و مکان‌های جغرافیایی در بندهش

84

ارشد

راهنما

سعیده محمدی

بررسی دستوری چند متن فارسی میانه ترفانی

85-84

دکتری

راهنما

سعید نظری

بررسی نامه‌های باستانی سغدی

85-84

ارشد

راهنما

زهره بختیاری وارسته

بررسی دستوری فرگرد نوزده وندیداد

85-84

دکتری

راهنما

سالومه رستم‌پور

بررسی متن اوستایی زامیاد یشت

85-84

ارشد

مشاور

اعظم‌السادات آقامیری

پیوند دین و شهریاری در شاهنامه و در منابع فارسی میانه

85-84

ارشد

مشاور

فرید قاسملو

تقویم در ایران

85-84

ارشد

مشاور

اشکان تقی‌پور

پهلوان در 3 چهره

85-84

ارشد

راهنما

مریم دارا

بهرام در سنجش با ایندره و رستم

85

دکتری

راهنما

محمد مطلبی

بررسی گویش رودباری

85

ارشد

مشاور

همایون برادران نصیری

بررسی دستوری چند متن فارسی میانه ترفانی

85

ارشد

راهنما

محمد صادق رییسی

حقوق در ایران باستان

85

دکتری

مشاور

زهرا تبریزی شهروی

بررسی متن پهلوی نامه‌های منوچهر

85

ارشد

راهنما

رامینا نصیر دوست

بررسی دستوری فرگرد ششم وندیداد

85

ارشد

مشاور

اکرم برزگر

محوطه‌های باستانی هخامنشی

85

ارشد

مشاور

غلامرضا برزگر

محوطه‌های باستانی ساسانی

85

ارشد

راهنما

فاطمه صالحی طالقانی

متن اوستایی یسنای 37...

85

ارشد

مشاور

راضیه آذرمی

بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی

85

ارشد

مشاور

محمدرضا حجت شمامی

بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی

86-85

دکتری

مشاور

فریبرز خادم حجتی

بررسی چند متن سغدی کتابخانه بریتانیا و کتابخانه...

86-85

ارشد

مشاور

حورا نیکبخت

واژه‌سازی در فارسی دری با توجه به فارسی میانه و ...

86-85

دکتری

مشاور

محمد علی روشن‌نژاد

بررسی بهرام یشت

85-86

ارشد

مشاور

محمدصادق رئیسی

حقوق در ایران باستان

86-85

ارشد

راهنما

فرزانه احمدی

بررسی فعل در متن اوستایی وندیداد18

86-85

ارشد

راهنما

منیره صدیقی

بررسی دستوری 8 کرده نخست مهریشت

86

ارشد

مشاور

مهرداد زرین جویی

بن مایه‌های اساطیری مفرق‌های لرستان ...

86

ارشد

راهنما

محبوبه صوفی

بررسی متن اوستایی یسنا (های67)

86

دکتری

راهنما

کتایون فکری‌پور

خویشکاری روحانیون در متون ایرانی میانه

86

ارشد

مشاور

محمد محمدی

بررسی کردی کرمانشاهی و مقایسه آن با کردی سنندج

86

دکتری

مشاور

ندا اخوان اقدم

روایت شاهنامه از تاریخ

87-86

ارشد

مشاور

شیدا اعتضادی

اصطلاحات خویشاوندی در ایران باستان

87-86

ارشد

مشاور

احمد رضوان دوست

بازتاب اساطیر کهن در ادب معاصر فارسی

87-86

ارشد

مشاور

سهیلا رضوانی

زن در دوره ساسانیان

87-86

ارشد

راهنما

راحله وطن‌پور

بررسی متن اوستایی یسنا هات 70 و زند آن

86-87

ارشد

مشاور

شیدا اعتضادی

اصطلاحات خویشاوندی در ایران باستان

87-86

ارشد

راهنما

نسرین پرویزی

بررسی الگوی ساخت‌واژه‌های مرکب شاهنامه

87-86

ارشد

مشاور

سید مهدی حریری

کتیبه‌های کرتیر و بررسی رابطه آنها با عقاید دین و دولت

87-86

ارشد

راهنما

معصومه کوه‌کن کهنگی

بررسی نامهای (اشخاص) فارسی براساس متون کهن

87-86

دکتری

راهنما

آزاده حیدرپور

بررسی آموزه‌های حواریون مسیحی براساس قطعات سغدی ...

87-86

ارشد

مشاور

مژگان ابراهیمی

بررسی چند متن سغدی مسیحی درباره شهدای ایرانی ...

86-87

دکتری

راهنما

لیلی خبازی

بررسی سندهای ترکی- سغدی دون- هوانگ

87

ارشد

راهنما

شیما جعفری دهقی

بررسی متن اوستایی اوگمدیچا

87

ارشد

مشاور

زهرا تبریزی نژاد

متن اوستایی و زند یسن 70 همراه با برگردان فارسی، واژه نامه...

87

ارشد

مشاور

آمنه باصری

بررسی چند شعر مانی

87

دکتری

مشاور

فرزانه گشتاسب

بازمانده‌های سنت کهن در اداب و رسوم زردشتیان ایران

88

ارشد

مشاور

فریده احمدی

بررسی و شناخت ترانه‌های عامیانه مازندران

«مطالعه موردی شهرستان بهشهر»

88

ارشد

راهنما

فرزانه مظاهری

بررسی یک صد بند از متن سوتره علت و معلول عمل (بند یک تا 100)

88

ارشد

راهنما

فرحناز شهنامه

بررسی دو متن سغدی مسیحی

88

ارشد

مشاور

شیما عامل هاشمی‌پور طوسی

گویش سبزواری

88

ارشد

راهنما

مهدی ستوده

بررسی یک صد بند (از 100 تا 200) ازمتن سغدی سوتره چم و پادافره کردار

88

ارشد

مشاور

نینا تقدسی

بررسی گویش آملی

88

ارشد

راهنما

سارا معصومی

کانی‌شناسی در ایران قدیم

89

دکتری

راهنما

سکینه رسولی

ادیان جاده ابریشم به روایت متون سغدی

89

ارشد

راهنما

الیکا بقائی

آفرینش تاریکی

89

ارشد

راهنما

روح‌الله کارگر شورکی

ایران در کتاب‌های درسی تاریخ از سال 1344 ه. ش تا 1357 ه. ش (مقطع متوسطه)

90

دکتری

مشاور

مریم انصاری

بررسی،‌شرح و ترجمه دو متن سغدی بودایی

0


loading