ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


کارگاه آموزشی  بررسی و تحلیل روایات منع حضور اجتماعی زنان در حکومت و قضاوت(براساس روش نوین تاریخ گذاری روایات)

کارگاه آموزشی تفسیر و کاربردهای بالینی مقیاس هوش وکسلر


کارگاه آموزشی شیوهٔ تدوین طرح نامه ( پروپوزال )


کارگاه آموزشی شیوهٔ تدوین گزارش و مقاله علمی


کارگاه آموزشی مراحل تدوین گام به گام نگارش مقاله علمی -پژوهشی


کارگاه آموزش کاربرد عملی لاتک برای حروفچینی

درسگفتار حافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ

کارگاه آموزشی نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان


کارگاه آموزشی مکالمه به زبان عربی فصیح


کارگاه آموزشی استانداردسازی نشریات علمی و نمایه سازی پایگاه های بین المللی دنیا


کارگاه آموزشی نظام­ها و شاخص­های ملی و بین ­المللی اعتباربخشی بروندادهای علمی و نحوه تشخیص نشریات و منابع معتبر


کارگاه آموزشی جایگاه فلسفه در جهان امروز


درسگفتار آئین نگارش سخنرانی سیاسی


کارگاه آموزشی روش شناسی علوم انسانی اسلامی


کارگاه آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی )


کارگاه آموزشی انسان شناسی انتقادی


کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش


درسگفتار اصول الفقه


کارگاه آموزشی روش تحقیق تخصصی (تطبیقی) با رویکرد مطالعات قرآنی


کارگاه آموزشی جایگاه فلسفه در جهان امروز


0


loading