ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


 گروه بررسی مسائل زنان، فعالیت‌های پژوهشی خود را از سال 1364 آغاز نمود؛ این گروه در سال 1372، نظر به ویژگی‌های خاص در اهداف و فعالیت‌ها، با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی به رسمیت درآمد و به صورت گروهی مستقل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت خود را دنبال نمود.

اهداف گروه بررسی مسائل زنان:

اهداف اصلی:
 • آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل برای مسائل زنان بوسیله مدلی جامع و هماهنگ با جهت تکاملی اسلام
 • ایجاد هماهنگی و انسجام طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف مسائل زنان، از طریق طراحی شبکه ارتباطی زنان پژوهشگر

 

اهداف فرعی:

 •  دستیابی به شاخصه‌های ارزیابی و تصمیم‌گیری در حل معضلات زنان در سطح توسعه
 • دستیابی به معادلات کاربردی در تنظیم نظام مطلوب، شناخت وضع موجود و برنامه‌زمان‌بندی‌شده مرحله انتقال
 • پژوهش در موضوعات اساسی زنان به شکل سازمانی  
   

اهداف تبعی:

 •  ارائه برنامه عینی برای فعالیت‌های اجتماعی زنان متناسب با برنامه‌ریزی کشور
 • شناسایی نیازمندی‌های زنان در جریان توسعه نظام اسلامی

گروه‌هایی که در ارتباط بیشتر با گروه بررسی مسائل زنان هستند  

 • پژوهشکده علوم اجتماعی
 • پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد

0


loading