ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

اجرای طرح های پژوهشی در حوزه مطالعات زبانشناختی و نشانه شناختی قرآن کریم :


۱..طرح تحلیل انتقادی نظریه های زبان شناختی معاصر( حسین عبدالرؤف-نویورث- مستنصر میر، دکتر صالحی، ایزوتسو)
۲.نظریه دلالت در میراث دانشمندان مسلمان [مثل: ابوحیان، زمخشری، ابوحیان قرناطی، ابن عطیه، عصام الدین اسفراینی، سید مرتضی، نجم الدین کبری] در حیطه های علوم قرآنی و اصول فقه  [ در ۴ مرحله]
  • دوره اول قبل از سده ۴
  • دوره دوم از سده ۴ الی ۶
  • دوره سوم از قرون میانه تا سده ۱۲
  • دوره چهارم از ۱۳ تا دوره معاصر

۳- تحلیل گفتمان برخی سوره های قرآن کریم نظیر (سور مفصلات ، ۴- سور حوامیم، مسبحات، طواسین ، سوره های اسری، کهف، مریم ) از منظر زبانشناسی
۴- نشانه شناسی گونه های سبکی قرآن با تکیه بر الگوی تنشی
5- آشنا سازی و آشنا زدایی در نشانه های قرآنی مربوط به معاد (تحلیل نشانه شناختی معاد در قرآن با تاکید بر نماد های آن)
0


loading