ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتمشخصات فردی
نام محمد سالار
نام خانوادگی کسرایی
سال تولد 1347
رتبه دانشیار در رشتهٔ جامعه شناسی(گرایش جامعه شناسی سیاسی)، پایهٔ 20
پست الکترونیک

  Mohammadsalar.kasraie@gmail.com

Mohammadsalar_kasraie@yahoo.com

سمت شغلی
 • معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی نظری - فرهنگی، پژوهشکده علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو کمیته تخصصی و استاد میهمان ، گروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس
مدارک تحصیلی
 • فوق دیپلم علوم اجتماعی، دانش سرای تربیت معلم.
 • لیسانس علوم سیاسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 • فوق لیسانس روابط بین الملل،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 • دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران
عضویت در انجمن ها
 • عضو انجمن علوم سیاسی ایران
 • عضو انجمن جامعه شناسی ایران
 • رئیس گروه جامعه شناسی سیاسی، انجمن جامعه شناسی ایران
 • رئیس کمیته تخصصی جامعه شناسی سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران
 • عضو کمیتۀ جامعه شناسی سیاسی، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی
سوابق پژوهشی / اجرایی
 • رئیس گروه خلیج فارس در مرکز تحقیقات استراتژیک 1370 لغایت 1372، مدیریت  و  انجام چندین پروژه تحقیقی در خصوص مسائل خلیج فارس.
 • همکاری با مرکز تحقیقات علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه 1372 به بعد - تالیف چند پژوهش در زمینه های:روابط ترکیه و کردها ؛ روسیه و مسائل دریای خزر؛عربستان، ثبات و دگرگونی؛ اسلام گرائی درترکیه
 • انجام پژوهش های مختلف در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1376- 1374. تحت عنوان :توسعه اقتصادی و اجتماعی  در جهان؛ارزیابی فقر در جهان؛روابط ایران و اروپای غربی؛سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی
 • عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش تهران 1376 لغایت 1378.
 • مشاور پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش، 1377 لغایت 1378.
 • قائم مقام پایگاه دانش مرکز مطالعات و برنامه ربزی شهر تهران ، 1378 لغایت 1389
سوابق اجرایی
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم، شهریور 1393 تا کنون
 • معاون پژوهشی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، از سال 1392 تا شهریور 1393.
 • معاون آموزشی، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، از سال 1388 - 1392.
 • مدیر امور اداری و پشتیبانی شرکت بیمهٔ آتیه سازان حافظ، 1389 - 1390
 • مشاور معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 1384 -1385.
 • مشاور اجرایی معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1388.
 • رئیس پژوهشکده فناوری های نوین، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1383 – 1384.
 • مدیرکل تحقیق، توسعه و آموزش پست بانک ایران، سال 1382 - 1383.
 • مدیرکل بودجه، تشکیلات، روش ها و آموزش پست بانک ایران، سال 1381 -1382.
 • مدیرآموزش، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، سال 1378 - 1379.
 • مدیرکل آموزش،  شرکت پست، سال 1376 - 1380.
 • معاون دفتر بین الملل،  سازمان برنامه و بودجه، سال 1374 - 1376.
 • معاون آموزش، سازمان ثبت احوال، سال 1372 - 1374 .
 • معاون اداری و مالی اداره کل پست تصویری،  شرکت پست، 1370 - 1372 .
 • کارشناس امور بین الملل دفتر بین الملل،  شرکت پست، سال 1369 -1370.
 • پژوهشگر نمونه در سال 1384، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • مدیرکل نمونه سال 1383، پست بانک ایران.
عضویت‌ ها در انجمن ها
 • عضو انجمن علوم سیاسی ایران
 • عضو انجمن جامعه شناسی ایران
 • رئیس گروه جامعه شناسی سیاسی، انجمن جامعه شناسی ایران
 • رئیس کمیته تخصصی جامعه شناسی سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران
 • عضو کمیته جامعه شناسی سیاسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی
انتشارات
مقالات 
 • تبیین جامعه شناختی انقلاب اسلامی ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فصلنامه پژوهش، سال سوم و چهارم شماره 12 و 13.
 • نظریه های انقلاب (کوشش برای تطبیق با انقلاب اسلامی)، فصلنامه متین، شماره اول ، سال اول، زمستان 1377.
 • از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی،(ترجمه) تالیف احمد اشرف، فصلنامه متین، 1382.
 • درباره جهان گستری ( جهانی شدن)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجله زمانه، شماره 10، 1382.
 • تحلیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از نظریة گفتمان لاکلا و موفه (1376 - 1358)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، تابستان 1390.
 • حکومت مندی و سوژه سازی: چگونگی مسئله شدن رفتارها، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه جامعه شناسی تاریخی، پاییز 1390.
 • فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی، پاییز 1391.
 • انقلاب و جنگ ایران و عراق، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، بهار 1392.
 • گفتمان جنسیت از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، زمستان 1391.
 • Examining the status of democracy and its expansion in Arab countries, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (ISI), ISSN: 2051-0853, 2013.
 • مطالعه تأثیر کنش ارتباطی بر وفاق نخبگان سیاسی درون حکومت، پژوهشگاه تحقیقات راهبردی، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 9، زمستان 1392.
 • 12- گونه شناسی جریانهای فکری از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، سال نهم، شماره 37، زمستان 1386.
 • نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در تحلیل پدیده های سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، پاییز 1388.
 •  Sources of Political Legitimacy in Iranian Ancient Inscriptions, ISBN 978-1-84626-xxx-x, Proceedings of 2009 International Conference on Social Science and Humanities, Singapore: 9-11 October, 2009, pp. xxx-xxx, Thomson ISI Proceeding (ISSHP), IACSIT Database, British Library, and Nielsen,  Paper ID: U342
 • جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی متین،  شماره 44، پاییز 1388 .
 • مطالعة سیر تغییر در دفتر تحکیم وحدت(1376 - 1358)، انجمن علوم سیاسی ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهشنامه علوم سیاسی،  شماره 16، سال چهارم، شماره 4،  پاییز 1388.
 • فرمانروایی تؤامان: حکومت و مشروعیت در ایران باستان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، دوره چهل، شماره2، تابستان 1389.
 • انقلاب ؛ تحول مفهومی یک واژه، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره چهارم، پاییز 1389.
 • تحلیل نگرش گروه های سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره پنجم، زمستان 1389.
 • Geopolitical Elements of Political Legitimacy in the Bisotun Inscription. دانشگاه تربیت مدرس ، Geopolitics Quarterly ، (به زبان انگلیسی)، ، زمستان 1389.
 • توسعه فرهنگی و سیستم اطلاع رسانی، در کتاب؛ اطلاع رسانی و فرهنگ، به کوشش سید محمود نجاتی حسینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،بی ت.
 • مسائل کاربردی دسترسی همگانی به اطلاعات جهانی، در کتاب؛ اطلاع رسانی فرهنگ، به کوشش سید محمود نجاتی حسینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،بی ت.
 • اسلام گرایی در ترکیه، مرکز مطالعات و تحقیقات خاور میانه، ویژه نامه اسلام سیاسی در ترکیه، تیر ماه 1376.
 • اندیشه سیاسی عبدالحمید کاتب، در جلداول (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، 1390.
 • اندیشه سیاسی محمدحسین تبریزی، در جلد نهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 • اندیشه سیاسی سید احمد خان هندی، در جلد هشتم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 • اندیشه سیاسی رضا دهخوارقانی، در جلد پانزدهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 • اندیشه سیاسی میر سید علی همدانی، در جلد پنجم (کتاب)؛  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 • اندیشه سیاسی ابوالحسن نجفی مرندی، در جلد دهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 • اندیشه سیاسی محمد صادق مروزی، در جلد یازدهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 • اندیشه سیاسی فردوسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، شماره 8 ، تابستان 1386.
 • Examining the status of democracy and its expansion in Arab countries, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2014.
 • تحلیل جامعه شناختی پدیده دولت اسلامی (داعش)، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، تابستان 1394(در نوبت چاپ).
 • راهکارهای روش­شناختی در تحلیل گفتمان فوکو، لاکلا و موفه و فرکلاف، روش شناسی علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تابستان1394،(در نوبت چاپ).
 • تحلیل گفتمان عدالت در دهه سوم انقلاب؛ با تاکید بر سال‏های 1380-1384، پژوهشنامه جامعه شناسی تاریخی، تابستان 1394(در نوبت چاپ).
کتاب ها و پروژه های پژوهشی
 • چالش سنت و تجدد در ایران با تاکید بر زمینه های اجتماعی از مشروطیت تا 1320، نشر مرکز، 1379 و  چاپ مجدد 1382.
 • طبقه، سیاست و ایدئولوژی، منصور معدل، مرکز بازشناسی اسلام، انتشارات باز، 1382.
 • جهانی شدن یا استعمار مجدد، علی محمدی و محمد احسان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
 • سیاست های فرهنگی در هلند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
 • انقلاب: مفاهیم بنیادی، جلد دوم از مجموعه چهارجلدی، ویرایش رز ماری اوکین، زیر چاپ در دو جلد 1000 صفحه، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی روحانیت شیعه(از مشروطیت تا انقلاب اسلامی)، پژوهشکدهٔ امام خمینی(س)، 1389.
 • پروژه پژوهشی نظریه های انقلاب، (کتاب درسی برای دوره کارشناسی ارشد)، پژوهشکدهٔ امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، 1388.
 • پروژه پژوهشی تدوین اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • پروژه پژوهشی مشروعیت سیاسی در ایران باستان، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • پروژه پژوهشی؛ تهیه و تدوین متون آموزشی و استاندارد کردن آنها ( شامل 17 عنوان پودمان آموزشی در 17 مجلد) مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان ثبت احوال.
 • پروژه  پژوهشی؛ بررسی جرائم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و علل و عوامل ارتکاب آنها از سوی کارکنان سازمان ثبت احوال.
 • پروژه پژوهشی، تعلیم و تربیت از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی، فرهنگ عاشورا از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی، فرهنگ توسعه  از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی، قانونمندی از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی، آرمان های انقلاب از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی، اعتبارات خرد و نقش ICT در توسعه روستایی، با توجه به تجربیات هند، اندونزی و بنگلادش، مطالعه موردی روستاهای ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1385-1387.
 • پروژه پژوهشی مطالعه و سنجش شهرهای زیبا در جهان، مقایسه موردی و الگو یابی برای شهر تهران، شهرداری تهران، تابستان 1391.  
 • راهنمایی پایان‌نامه‌ها دکتری و کارشناسی ارشد
  •   گونه شناسی گفتمان های اسلامی و نقش آنها در فرایند انقلاب اسلامی
  •   بررسی چالش های بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون با قدرت دولتی
  • کاربست نظریه الگوهای انقلاب هانیتینگتون در مورد انقلاب اسلامی
  • بررسی چگونگی طرح انقلاب اسلامی در کتاب های درسی دوره دبیرستان
  •  بررسی روند تحولات توسعه سیاسی ایران در دوره های پس از انقلاب
  • بررسی نگرش گروههای سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی
  • نمونه آرمانی تبیین سیاسی انقلاب
  • بررسی عوامل موثر بر چرخش سیاست تعدیل در ایران
  • مقایسه انقلاب فرهنگی در ایران وچین
  • ریشه های اجتماعی گفتمان اسلامی فقهای نو اندیش عصر انقلاب اسلامی و مقایسه آن با عصر مشروطه
  •  مطالعه توصیفی گفتمانهای دینی پس از انقلاب
  • جایگاه انرژی در خاورمیانه و کنترل آن توسط آمریکا در قرن بیست و یکم
  • بررسی تطبیقی زمینه های ظهور اسلامی سیاسی در ایران و ترکیه ­
  • تاثیر مسئله تروریسم بر روابط ایران و ترکیه پس از 11 سپتامبر
  • مطالعه تطبیقی توسعه پایدار در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و خاتمی
  • بررسی مقایسه ای گفتمان جنسیت در ایران از منظر نویسندگان قبل و پس از انقلاب
  • کشمکش میان جامعه مدنی و جامعه توده­ ای در ایران
  • بررسی تحول مواضع دولتهای تعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران
  • تبیین انقلاب اسلامی با تأکید بر نظریه رفتار جمعی (نیل اسملسر)
  • میزان تحقق جامعه پذیری سیاسی رسمی در نسل جدید انقلاب (مورد دانش آموزان سال سوم اصفهان)
  • بررسی تحقق عدالت اجتماعی پس از انقلاب اسلامی
  • بازشناسی و تحلیل و تمایز نقش ساختار و کار گزار در تبیین فرهنگی انقلاب اسلامی ایران
  • بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی شهدای انقلاب اسلامی شهر تهران (سالهای 56/57)
  • مطالعه توصیفی گفتمان های فرهنگی منبعث از انقلاب اسلامی
  • تحلیل هرمنوتیکی انقلاب اسلامی ایران، بررسی معنای انقلاب از دیدگاه نیروهای انقلابی مسلمان
  • رابطه بین انقلاب و جنگ (مطالعه موردی جنگ ایران و عراق)
  • بازنمایی ابعاد نارضایتی در سینمای قبل از  انقلاب» (از سال1348-1357)
  • انقلاب و توسعه روستایی: بررسی سیاستهای توسعه روستایی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه و ارزیابی نسبت آنها با اهداف انقلاب اسلامی
  • هنر و انقلاب: بازنمایی شرایط انقلابی در ترانه‌ها و سرودهای مخالفان رژیم پهلوی
  • تبیین جامعه‌شناختی انقلاب رنگی در گرجستان و اوکراین و مقایسه آن با شرایط کنونی جامعه ایران
  • تحلیل نشانه شناختی انقلاب اسلامی ایران (جستجوی معنای انقلاب در تصاویرآن )
  • بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی ایثارگران و شهدای انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر مطالعه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی در سالهای 1357-1350
  • حکومت گری و بازسازی فرهنگی جامعه: شرایط امکان سوژه پوشش پس از انقلاب اسلامی – همایون مرادخانی – تربیت مدرس
  • توصیف بر ساخت زنانگی در مواضع تشکل‌های زنان وابسته به جناح اصول‌گرا – طاهره خزاعی – تربیت مدرس
  • اندیشه سیاسی شریعتی – اسماعیل زاده – تربیت مدرس
  • بررسی مقایسه ای نظریه مدینه فاضله فارابی و نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) – عقیل مدنی - تبریز
  • اسلام سیاسی در ترکیه – سعید سمندر - تبریز
  • علل ظهور و گسترش گفتمان های دینی دهه های 40 و50 در ایران – زینب فرجی - بابلسر
  • چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح طلبی(صانعی، بجنوردی) – مرضیه صمصامی
  • مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در انقلاب فرانسه1789، روسیه1917، ایران1979 – سودابه صاحبقرانی
  • بررسی فرهنگ سیاسی روحانیون مخالف رژیم پهلوی دوم – ایمان نیکزاد
  • مطالعه بین نسلی نوع دینداری و ارزش های سیاسی در دهه سوم انقلاب اسلامی(بررسی مناطق 2 و 6 شهراصفهان) – علی رضا آزادی
  • مطالعه گفتمان های اصول گرایی واصلاح طلبی در ایران: آیت الله مصباح یزدی و مجتهد شبستری – اسماعیلی - تبریز
  • بررسی و مقایسه عوامل نفوذ رهبران انقلابی بر پیروان(امام خمینی- نلسون ماندلا -گاندی- کاسترو) – زهرا معدنی پور
  • تحلیل گفتمان عدالت (سالهای1380 تا 1384) – بنت الهدی سعیدی
  • مطالعهٔ مقایسه ای سبک زندگی جوانان ایرانی  در دو  دهه  پس از انقلاب(1360 و 1380 در آیینه مطبوعات) – زهرا بادامبرجاه
  • جریان‌های فکری سیاسی بین دانشجویان دانشگاه مازندران 90- 86 – علی حسن رجبی – دانشگاه فارابی
  • مطالعه هیات های عزاداری پس از انقلاب اسلامی ایران ؛ مطالعه موردی : شهرستان کاشان – حوریه شیواپور
  • بازنمایی ابعاد نارضایتی درسینمای قبل از انقلاب (سال48 تا 57)  - سمیه فروزانفر
  سوابق تدریس
  • دبیر آموزش و پرورش، مدارس راهنمایی و دبیرستان های تهران.
  • تدریس درمراکز تربیت معلم.
  • تدریس در دوره های بلند مدت کاردانی و کارشناسی مراکز آموزش: سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ( جامعه شناسی سیاسی؛جنبش های اجتماعی ؛تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ؛ توسعه و دگرگونی اجتماعی ؛ اندیشه های سیاسی در غرب؛ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم؛اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران )
  • تدریس در دانشگاه رازی کرمانشاه (استاد مدعو) دروس :جامعه شناسی سیاسی؛اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

  • تدریس در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی(کارشناسی ارشد  و دکترا ) دروس :جامعه‌شناسی سیاسی؛جنبش های اجتماعی؛ نظریه‌های انقلاب؛تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر؛تحلیل انقلاب اسلامی ایران؛اندیشه سیاسی دراسلام و ایران
  • تدریس در دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی(ارشد و دکترا ) دروس :تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر دوره ؛جامعه شناسی توسعه؛نظریه های انقلاب

  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دروس :توسعه، نوسازی و دگرگونی سیاسی؛ انقلاب اسلامی ایران و بازتاب های آن ( ارشد)

  سایر
  • ارزیابی طرح های تحقیقاتی مختلف.
  • تلخیص و ارزیابی کتب متعدد
  • دبیر اولین همایش پست و فرهنگ مکاتبه، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 23 آبان 1384.
  • عضو کمیتهٔ علمی اولین همایش اخلاق و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرت ایران، 3  مرداد 1384 .
  • دبیرعلمی دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرت ایران، 22 و 23  آذر 1385 .
  • مدیر اجرایی دومین همایش پژوهش های برتر ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر تهران، شهرداری تهران ، آذرماه 1387
 • 0


  loading