ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام مهشيد
نام خانوادگي ميرفخرايي
سمت عضو هيات علمي
مرتبه استاد پايه 31
آشنايي با زبان ها انگليسي (خوب)، فرانسه و آلماني (متوسط)
مدارک تحصيلي
 • دکتري: فرهنگ و زبانهاي باستاني، دانشگاه تهران
 • کارشناسي ارشد: فرهنگ و زبانهاي باستاني، دانشگاه تهران
 • کارشناسي: زبان انگليسي، مدرسه عالي ترجمه
سوابق پژوهشي
 • مترجم زبان انگليسي، سازمان زمين شناسي کشور (1354- 1348)
 • عضو هيأت علمي فرهنگستان زبان ايران،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (از 1354 تاکنون)
 • عضو شوراي واژه‌گزيني فرهنگستان زبان ايران (از فروردين 1378 به بعد)
 • عضو گروه زبان‌شناسي گروه واژه‌گزيني فرهنگستان زبان ايران (از 1389)
 • همکاري با بنياد حکمت اسلامي صدرا (از 1389 به بعد)
 • همکاري با مراکز علمي دايره‌المعارفها: دائره المعارف بزرگ اسلامي، دانشنامه ادب فارسي
 • عضو هيأت تحريريه مجله نامه پارسي (تا 1387)
 • عضو هيأت تحريريه مجله باژ، نشريه فرهنگسراي فردوسي، مشهد
سوابق آموزشي
 • تدريس فرهنگ و زبانهاي باستاني، پژوهشکده بنياد فرهنگ، کارشناسي ارشد
 • تدريس زبانهاي اوستايي، فارسي ميانه ترفاني، ‌دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد و دکتري
 • تدريس زبانهاي اوستايي، فارسي ميانه ترفاني، پهلوي، دانشگاه شهيد بهشتي، کارشناسي ارشد
 • تدريس زبانهاي اوستايي، فارسي ميانه ترفاني، پهلوي، ختني، پژوهشگاه علوم انساني، کارشناسي ارشد، دکتري
 • تدريس زبانهاي اوستايي، پهلوي، ختني، دانشگاه آزاد اسلامي، کارشناسي ارشد، دکتري
فرصت مطالعاتي
 • گذراندن يک دوره تکميلي درباره زبان ختني در دانشگاه هامبورگ (1358-1357)
سوابق اجرايي – آموزشي
 • مدير گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني، پژوهشگاه علوم انساني (1357-1371)
کتاب هاي منتشر شده
 • روايت پهلوي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1390
 • اصل خلاء يا تهيگي بنابرآموزه بودا، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1388
 • درآمدي بر زبان ختني: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1383
 • فرشته روشني، ماني و آموزه‌هاي او: انتشارات ققنوس، تهران، 1383
 • بررسي هفت‌ها: انتشارات فروهر، تهران، 1382
 • بررسي بغان يسن: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1382
 • بررسي هادخت نسک، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، چاپ اول 1371، چاپ دوم 1386
 • فرهنگ کوچک زبان پهلوي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،تهران،چاپ اول 1372،چاپ دوم 1379،چاپ سوم 1383،چاپ چهارم1388
 • روايت پهلوي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، 1367
 • آفرينش در اديان، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، 1366
طرح در دست اجرا
 • بررسي دينکرد ششم
مقالات منتشر شده
 • «زندگي و مرگ در آيين بودا» (بنابر يک قطعه به زبان ختني»، فصلنامه پژوهشي ـ آموزشي پازند، بهار و تابستان 1389، صص 103-118
 • کاربرد نادري از مصدر «خوستن (xwastan) در زبان پهلوي»، در «چون من در اين ديار، جشن‌نامه استاد دکتر رضا اترابي‌نژاد، انتشارات سخن – قطب علمي فردوسي‌شناسي و ادبيات خراسان، دانشگاه فردوسي مشهد، 1389، صص 159- 163
 • «درباره يک واژه فارسي ميانه»، در «تا به خورشيد به پرواز برم»، يادنامه دکتر حميد محامدي، کتاب روشن، 1389، صص 312، 314
 • «خرد بهتر از هر چه ايزدت داد»، فصلنامه پاژ، ويژه‌نامه فردوسي، صص 7-8،سال 2، شماره 3و4، پاييز و زمستان 1388 (انتشار 1389) ،صص 7-19
 • «درباره چند اصطلاح فارسي ميانه»، فصلنامه علمي – پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شماره 19، دوره60، 1389
 • مدخل «روايت پهلوي»، در دانشنامه زبان و ادب (403ـ 404) فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 • «سبب زمين لرزه به باور ايرانيان باستان»، آفتابي در ميان سايه‌اي، جشن‌نامه‌ي استاد دکتر بهمن سرکاراتي، به کوشش دکتر عليرضا مظفري ـ دکتر سجاد آيدنلو، نشر قطره، 1387، صص 437 ـ 443
 • «زال زر و دستان سام»، فصلنامه پاژ، ويژه‌نامه پاژ (زادگاه فردوسي) ، سال اول، شماره اول، بهار 1387، صص 53 ـ 41
 • «گاهشماري دوازده حيواني در متني به زبان ختني»، جرعه برخاک، يادنامه استاد دکتر يحيي ماهيار نوابي، مجموعه پژوهش‌هاي ايران باستان، به کوشش محمود جعفري دهقي، مرکز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي، تهران، 1387، صص 119-128
 • «ارکان گاهشماري و تقسيمات آن در زبان ختني»، ارج‌نامه صادق کيا، زندگي، آثار، جستارهاي متن- پژوهي، به کوشش عسگر بهرامي، ميراث مکتوب، تابستان 1387، صص 233 ـ 241
 • «اين جهان کوه است و فعل ما ندا سوي ما آيد نداها را صدا»، ويژه مولانا جلال الدين بلخي، فصلنامه فرهنگ، سال بيستم، شماره‌هاي سوم و چهارم پياپي 63 و 64، پاييز و زمستان 1386، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص 691-697
 • «بررسي ريشه شناختي واژه? دستان و کاربرد هاي آن»،شاهنامه پژوهي،دفتر نخست،انتشارات فرهنگسراي فردوسي،بهار 1385،صص 247-254
 • «سروش غيب»، نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي، دوره سوم، شماره دوم، تابستان 1384، صص 55- 58
 • «سپندمد گاه و بي مرگان مقدس»، يشت فرزانگي، جشن‌نامه دکتر محسن ابوالقاسمي، به اهتمام سيروس نصرالله زاده و عسگر بهرامي، چاپ اول، 1384
 • انتشارات هرمس (با همکاري شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي) ، صص 483-494
 • «تمثيل‌ پيل‌ و خانه‌ تاريک‌ و خرد همه‌ آگاه‌ در شعري‌ به‌ زبان‌ ختني»‌، نامه‌ پارسي‌، سال‌دهم‌، شماره‌ اول‌، بهار 1384، صص‌ 3 - 12
 • «زمان حال و گذشته در جريان در زبان ختني و گويش بخارايي»، نامه پارسي، سال نهم، شماره دوم، تابستان 1383، صص 6-15
 • «فصل‌ 51 و 52 از کتاب‌ دادستان‌ ديني»‌، نامه‌ پارسي‌، سال‌ هفتم‌، شماره‌ چهارم‌، زمستان‌ 81، صص‌ 69-72
 • «در باره‌ يک‌ واژه‌ فارسي‌ ميانه»‌، نامه‌ پارسي‌، سال‌ هفتم‌، شماره‌ اول‌، بهار 1381، صص‌22-19
 • «گرنشيند فرشته‌اي‌ با ديو»، سروش‌ پير مغان‌، يادنامه‌ جمشيد سروشيان‌، تهران‌، انتشارات‌ ثريا، 1381، صص‌ 381-384
 • «هنر و اساطير زردشتي»‌، کتاب‌ ماه‌ هنر، مرداد و شهريور 1380، صص‌ 34-41
 • « سرنوشت‌ روان‌ پس‌ از مرگ »‌ ارج‌ نامه ايرج‌ شهرياري‌، به‌ خواستاري‌ و اشراف‌ پرويز رجبي‌، به‌ کوشش‌ محسن‌ باقرّزاده‌، نشر توس‌ تهران‌، زمستان‌ 1380 ؛ صص 442-444
 • «ايرانويج‌، شهر آزادگان»‌، ز دفتر نوشته‌ گه‌ باستان‌ (در باره‌ تناور درخت‌ داناي‌ توس‌)، مجموعه‌ مقاله‌ به‌ کوشش‌ گروه‌رجال‌ و مفاخر فرهنگي‌ مرکز خراسان‌شناسي، مشهد، ارديبهشت‌ ماه‌ 79 (روز بزرگداشت‌ فردوسي‌)، صص 217-223
 • «آفرينش‌ در آيين‌ ماني»‌، يادنامه‌ استاد احمد احمدي‌ بيرجندي‌، از شمار دو چشم‌. . . به‌ کوشش‌ مرکز خراسان‌شناسي‌، بنياد پژوهشهاي‌ اسلامي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌، چاپ‌ اول‌ 1377، صص‌234 - 321
 • «در باره‌ دو واژه‌ اوستايي‌» مجله‌ دانشکده‌ ادبيات‌ و علوم‌انساني‌، دانشگاه‌ فردوسي‌مشهد، شماره‌ سوم‌ و چهارم‌، سال‌ سي‌ام‌، شماره‌ مسلسل‌ 118 - 19، پاييز و زمستان‌ 1376 هجري‌شمسي‌، تاريخ‌ انتشار اين‌ شماره‌ پاييز 1375، صص‌ 379-384
 • «قسمت‌ و کنش‌،بخت‌ و سپهر»،جشن‌نامه‌ استاد ذبيح‌الله‌ صفا،به‌ کوشش‌ دکتر سيد محمد ترابي‌، نشر شهاب‌، پاييز 1377،تهران،صص 268-276
 • «در باره‌ سه‌ واژه‌ فارسي‌ ميانه‌ (پهلوي‌)»، يادنامه‌ مفاخر کرمان‌، شاه‌ شجاع‌ کرماني‌، زير نظر دکترجوادبرومند سعيد، به‌ کوشش‌ داريوش‌ کاظمي‌، انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگي‌، شماره‌ 179، تهران‌، 1376، صص‌ 339-343
 • «آفرينش‌ در دين‌ زردشتي‌ بر پايه‌ متنهاي‌ ديني‌»، بيرشک‌نامه‌، مرکز چاپ‌ و انتشارات‌دانشگاه‌شهيد بهشتي‌، 277، تهران‌، 1377، صص‌ 443-451
 • «توبه‌ و رستگاري‌»، يادبهار، مجموعه‌ مقالات‌، چاپ‌ اول‌، زمستان‌ 1376، نشرآگه‌، صص‌413-423
 • «مهر و خويشکاريهاي‌ او در يزدان‌شناسي‌ مانوي‌» چيستا، سال‌ پانزدهم‌، شماره‌4 - 5، 145 - 144 دي‌ و بهمن‌ 1376، صص‌ 295-299
 • «پاداش‌ نيکوکاران‌ و پادافراه‌ بدکاران‌»، مجله‌ دانشکده‌ ادبيات‌ مشهد سال‌ 29، شماره‌ اول‌ و دوم‌ بهار و تابستان‌ 1375، صص‌ 161-166
 • «در باره‌ چند واژه‌ فارسي‌ ميانه‌»، مجله‌ دانشکده‌ ادبيات‌ مشهد، سال‌ 28، شماره‌ سوم‌ وچهارم‌، پاييز و زمستان‌ 1374، صص‌ 333-336
 • «پيشينه‌ تاريخي‌خراسان»‌ در «خبرنامه‌ مرکز خراسان‌شناسي‌» شماره‌ اول‌، تيرماه‌ 1376، صص13-16
 • «دو نامه‌ از زبان‌ پارتي‌» چيستا، سال‌14 شماره‌هاي‌ 8 و 9 ارديبهشت‌ و خرداد 1376 صص13-16
 • «زبان‌شناسي‌ تاريخي‌» (نقد و معرفي‌ کتاب‌) » فرهنگ‌، شماره‌7، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهار 1375
 • «شعر در ايران‌ باستان‌» (معرفي‌ کتاب‌) ، جهان‌ کتاب، شماره‌ 20 و 21، شهريور 1375
 • «روان‌ در سه‌ شب‌ پس‌ از مرگ‌»، فروهر، شماره‌ 5 - 6، مرداد و شهريور 1375، صص 21-19
 • «روان‌ در سه‌ شب‌ پس‌ از مرگ‌»، فروهر، شماره‌ 5 - 6، مرداد و شهريور 1375، صص 21-19
 • «گويش‌ لري‌»، کوير، نشريه‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌، بيرجند، شماره‌1
 • «بلخ‌ باستاني‌»، مجله‌ دانشکده‌ ادبيات‌ مشهد، شماره‌ سوم‌ و چهارم‌، سال‌ 26 پاييز و زمستان‌1372، صص 860-851
 • «گردونه‌هاي‌ آيين‌ بودا»، فرهنگ‌، شماره‌ هفدهم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهار 1375
 • «رنج‌ جهاني‌درآيين‌ بودا، سرودي‌ به‌ زبان‌ ختني‌»، فرهنگ‌ کتاب‌ سيزدهم‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ فرهنگي‌، زمستان ‌ 1371، صص237-217
 • «چرا بدي‌ به‌ نيکان‌ بيش‌ از بدان‌ مي‌رسد»، نامگاني‌ استاد علي‌ سامي‌، شيراز، 1370، صص‌309 - 305
 • «مقدمه‌اي‌ در باره‌ نظريه‌ يوگاها»، مجله‌ چيستا، سال‌8، شماره‌3، آذر 1369، صص‌ 373 -369
 • «اسطوره‌ کاووس‌ درگذر زمان‌»، فرهنگ‌، کتاب‌ هفتم‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات و تحقيقات فرهنگي‌، پاييز 1369، صص‌ 215 - 197
 • «هدف‌ آفرينش‌ بنابر پرسش‌ ششم‌ (6) متن‌ فارسي‌ ميانه‌ دادستان‌ ديني‌»، فرهنگ‌، کتاب‌ششم‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ فرهنگي‌، بهار1369، صص‌ 67 - 63
 • «قطعه‌ شعري‌ به‌ زبان‌ ختني‌»، فرهنگ‌، کتاب‌ اول‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ فرهنگي‌، پاييز 1366، صص‌ 229 - 219
 • «پرسش‌ 31 از متن‌ فارسي‌ ميانه‌ دادستان‌ ديني‌» مجله‌ چيستا، سال‌ 4، شماره‌ 4، آذر 1365، صص‌ 264 - 262
 • «پرسش‌ 30 از متن‌ پهلوي‌ دادستان‌ ديني‌»، مجله‌ چيستا، سال‌3، شماره‌4، ديماه‌ 1364، صص‌248- 245
 • «آوانويسي‌ و برگردان‌ فارسي‌ پرسش‌ 39 از کتاب‌ فارسي‌ ميانه‌ دادستان‌ ديني‌»،مجله‌ فروهر،سال‌1،شماره‌2 و 3،بهمن‌ و اسفند 1363،صص‌89 - 86
 • «روايتي‌ از اسطوره‌ آفرينش‌ در ايران‌»، مجله‌ چيستا، سال‌ 3، شماره‌2، مهر 1364، صص‌141 - 136
 • «آوانويسي‌ و برگردان‌ فارسي‌ پرسش‌ 22 از کتاب‌ فارسي‌ ميانه‌ دادستان‌ ديني‌»، مجله‌ فروهر، ال‌، شماره‌1، صص‌ 43 - 40
 • «آفرينش‌ از ديدگاه‌ کتاب‌ روايت‌ پهلوي‌»، مجله‌ فروهر، سال‌، شماره‌6 و 7، آبان‌ و آذر1362، صص‌ 626 - 622
 • «باورهاي‌ کهن‌»، مجله‌ چيستا، سال‌ 2، شماره‌ 5، ديماه‌ 1361، صص‌ 580 - 574
 • «آيينهاي‌ کهن‌ ايراني‌»، مجله‌ چيستا، سال‌ 2، شماره‌ 3، آبان‌ 1361، صص‌ 292 - 290
 • «گناه‌ و تاوان‌ آن‌ در نوشته‌هاي‌ پهلوي‌»، پژوهشنامه‌ فرهنگستان‌ زبان‌ ايران‌، سال‌ 1، شماره‌2، آبان‌ 2536 صص‌ 136 - 125
 • «در باره‌ pi?a اوستايي‌ و pim فارسي‌ ميانه‌»، مجله‌ سخن‌، دوره‌ ششم‌، تيرماه‌ 1354، صص‌ 594- 590
سخنراني ها
 • درباره فرهنگ ايران باستان، ‌کتاب ماه هنر، 1384، تهران
 • زال زر و دستان سام، همايش حکمت فردوسي، ارديبهشت 1386 مشهد
 • اهوره مزدا و حکمت مزدايي، بنياد حکمت اسلامي صدرا، 1387، تهران
پايان نامه ‌ها
کارشناسي ارشد- راهنما
 • 1372 فضل‌الله پاکزاد ، درباره زبان ختني
 • 1374 حميدرضا صدر رضايي ، بررسي يسن 65
 • 1377 سيروس نصرالله زاده ، بررسي يسن 68 (اوستا – زند)
 • 1377 کامروز خسروي ، بررسي متن گزارش گمان شکن
 • 1378 محمدرضا خسروي ، يسن 16 و زند آن
 • 1378 زهره برادران حسيني ، بررسي وندها در آبان يشت
 • 1379 بهمن مراديان ، بررسي يسن پنجاه و سه (اوستا- زند
 • 1380 عاطفه فرقدان ، بررسي يسن 17 (اوستا-زند)
 • 1381 فاطمه جهان پور ، تقابل واژه هاي اهورايي و اهريمني در گستره اوستا
 • 1381 صديقه عليزاده ، بررسي مقابله‌اي نظام آوايي فارسي ميانه و فارسي معاصر
 • 1381 فرخنده سلطانيه ، بررسي وندها در فروردين يشت
 • 1381 گيتا اتفاق ، بررسي يسن 12
 • 1382 حسين شيخ بستان آباد ، تراژدي سه گانه رستم و اسفنديار، رستم و شغاد و داستان پادشاهي بهمن
 • 1385 فرح رستمي گوهري ، بررسي ويژگي‌هاي ايزدارويسور اناهيد و ايزداشي و جايگاه هر يک در ايران باستان
 • 1385 سمرا آذرنوش ، ارديشت (حرف نويسي، برگردان فارسي، واژه‌نامه و يادداشت‌ها)
 • 1388 مجيد طامه ، بررسي درواسپ يشت
 • 1388 سلمان علي ياري ، بررسي رام يشت
 • 1388 سميرا طيبي ، بررسي ارديبهشت يشت
 • 1388 سميه احمدي ، بررسي کرده 11 ويسپرد
کارشناسي ارشد- مشاور
 • 1371 خسرو قليزاده ، وندهاي فارسي ميانه براساس کتاب گزيده هاي زاداسپرم
 • 1374 محمدرضا ارشاد ، جستاري در سنگ نبشته‌هاي پهلوي
 • 1375 کيانوش سيد حسيني ، بررسي پيشوندها و پسوندها در کارنامه اردشير بابکان
 • 1375 ابوالفضل خطيبي ، بررسي آثار اسدي توسي و ارتباط آن با فرهنگ و زبانهاي باستاني
 • 1376 پدرام اسکويي ، يادگار جاسبي
 • 1381 آزاده حيدرپور ، تجلي بخت و تقدير در زندگي پهلوانان شاهنامه
 • 1381 يلدا شکوهي ، آوانويسي و ترجمه پرسش‌هاي 88 تا 92 متن پهلوي دادستان ديني
 • 1385 محمد اسديان ، عناصر کهن ايراني در فرهنگ مردم لرستان
 • 1381 سيد عباس آل طيب ، بررسي صرفي و نحوي ضميرها و افعال در فصلهاي 34 و 35 وزيدگيهاي زاداسپرم
 • 1389 فاطمه موسوي ، بررسي عناصر داستاني در متون فارسي ميانه
دکتري - مشاور
 • بررسي ساختاري و مفهومي بهگودگيتا مهدي علايي 1387
دانشگاه تهران مشاور - دکتري
 • بررسي ويسپرد اوستا –گلنار قلعه خاني – 1373
 • سروش درون (بررسي يسنا 8-3) –فاطمه جدلي- 1379
راهنما - کارشناسي ارشد
 • بررسي يسن 19 همراه با متن زند- کارشناسي ارشد – مسعود گلستان حبيبي – 1371
 • بررسي يسن‌هاي 20 و 21 - کارشناسي ارشد – حمزه ساجدي صبا-1371
 • ترجمه زند خرده اوستا – کارشناسي ارشد – حاجي بابا عارفي-1371
 • واژه‌هاي اوستايي، پارسي باستان و پهلوي در گويش کردي- کارشناسي ارشد – علي داراب بيگي-1371
 • عيسي در مانويت- کارشناسي ارشد – مهرنوش کيا-1371
 • بررسي رشن يشت اوستا- کارشناسي ارشد- مرضيه منصوري زاده- 1375
داوري رساله‌هاي دکتري
 • واژه‌نامه پهلوي، زند، سعيد عريان، 1371
 • بررسي فصل اول پنجه تنتره، حسن رضايي باغ بيدي، 1374
 • بررسي فروردين يشت، چنگيز مولايي، 1377
 • پازند، آژيده شبگرد مقدم، 1378
 • واژه‌سازي در متن‌هاي فارسي ميانه، يدالله منصوري، 1381
 • بررسي يسن‌هاي 34-30 (اوستا- زند) ، معصومه باقري، 1385
 • پزشکي به روايت کتابهاي سوم و هشتم دينکرد، نرجس بانوصبوري، 1385
 • ترکيبات در زبان اوستايي، آذين ازدجيني، 1387
 • تحول مفاهيم گاهاني در ادبيات زردشتي، محسن قائم مقامي، 1387دانشگاه شهيد بهشتي
 • تحليل ساختاري و واژگاني تيشتر يشت- کارشناسي ارشد- فاطمه حائري، 1384دانشگاه آزاد اسلامي
راهنما- دکتري
 • بررسي‌هاي 27-22) يسنا (اوستا- زند) - محمدتقي فاضلي – 1378
 • بررسي سپندمدگاه – فرنگيس درويشي- 1382
 • دادستان ديني (پرسش‌هاي 80-60) _ هايده صيرفي- 1382
 • بررسي انواع فعل در چهار متن فارسي ميانه- روشنک آذري- 1384
 • مضامين حماسي در متن‌هاي ايران باستان و مقايسه آن با شاهنامه - ژيلا ده بزرگي- 1386
 • بررسي متن ختني زمبسته (100 بيت از فصل 2) – مهدي کارگر – 1387
 • بررسي موضوع خلأ يا تهيگي بنابر فصلهاي هفتم و هشتم متن ختني زمبسته – فريبا شريفيان – 1388
مشاور- دکتري
 • بررسي ويسپ يشت- تاج‌نما گويري- 1377
 • بررسي پرسش‌هاي اول تا بيستم دادستان دينيگ- محمد حسن دوست- 1378
 • بررسي هوخشتره گاه (يسن) - روزبه دهگان- 1380
 • اسناد سغدي هند علياي پاکستان، ويدا نداف، 1382
 • مقابله و مقايسه متن اوستايي- زند- سنسکريت يسن 44- رستم وحيدي - 1383
 • پيشداديان و کيانيان در متون باستاني- مرتضي تهامي- 1386
راهنما- کارشناسي ارشد
 • بررسي سروش يشت سرشب- روشنک آذري – 1374
 • بررسي برسم يشت- نسرين توکلي- 1375
 • بررسي درون سروش – شهلا جعفري- 1375
 • بررسي نوع و نقش افعال در ارداويرافنامه – يونس وحدتي هلان- 1375
 • بررسي يسن 65، وستا و زند آن، فرنگيس درويشي- 1376
 • بررسي يسن 29 اوستا – سيما حق نظري- 1376
 • ايزد بانوان در اساطير ايران – معصومه قاسمي- 1377
 • جاودانان در اساطير ايران – بهروز سروش نيا- 1380
 • بررسي يسن 62- معصومه اميري - 1380
 • ررسي وندها در ونديداد2و 3- مژگان کريمي ايوانکي- 1381
 • راستي و دروغ در ايران باستان – فرانک عيني- 1382
 • آب و آبياري در ايران باستان- آتوسا احمدي- 1384
 • بررسي يسن 10 (از هوم يشت) - محمد رضا رضايي- 1385
 • ايرانشناسان ارمني و بررسي آثار ايشان- آناهيتا يحيي– 1385
 • فريدون در فرهنگ اساطيري ايراني- نازيلا خرمي- 1385
 • بررسي تحليلي اسطوره‌هاي کهن و اسطوره‌هاي نو در شعر شاملو – احسان مرادي کوچي- 1386
 • بررسي يسن 11 (اوستا – زند) – سيد علي محمدي- 1386
 • دعاي فرورانه (اوستا – زند) فاطمه سيدي- 1386
 • بررسي دستوري زند بهمن يسن – مهسا ثاقب تهراني- 1386
 • آفرين پيامبر زرتشت (اوستا-زند) پريسا وطن دوست- 1387
 • زناشويي در ميان زرتشتيان ايران از زمان ساسانيان تا امروز – عباسعلي خيرخواه- 1387
 • بررسي خورشيد نيايش- سارا عباسي- 1387
 • «بررسي دين يشت» شهرزاد صالحي، 1389
 • «بررسي هفت تن يشت»، مهدي طايفه، 1389
مشاور- کارشناسي ارشد
 • بررسي تطبيقي مفهوم رستاخيز در آيين‌هاي ايران باستان- رضا صديقي- 1373
 • بررسي تعليم و تربيت در ايران در دوره هاي باستان و ميانه – فرهاد افتخارزاده- 1373
 • بررسي يسن 71- محمد حسين ثقفي-1373
 • بررسي وندها در ارداويرافنامه – احمد عابدپور- 1375
 • مرغان در ادبيات ايران باستان- سپيده ساعتي- 1375
 • ساختمان اسم و صفت و تحول آن از دوره باستان تا دوره نو- عليرضا محمدي- 1375
 • بررسي متن اوستايي يسن 60 و زند آن – محمد حسين شريعت- 1376
 • واژه سازي در اندرزهاي پهلوي، سيد محسن قائم مقامي، 1376
 • ساخت نام در زند بهمن يسن- علي اصغر نقابي- 1377
 • بررسي دستوري چند اندرزنامه ‌هاي پهلوي- ماندانا ظرافت- 1379
 • بازتاب آيين‌هاي باستاني در منظومه ويس و رامين- فاطمه کاکاوند- 1382
 • ايران و انيران- فاطمه اروجلو- 1382
 • بررسي يسن 15و 16 (اوستا-زند) - افشين شهرابي- 1383
 • بررسي دستوري چهار فصل اول گزيده‌هاي زاداسپرم- فرشيد اميني- 1385
 • نام‌هاي اهوره مزدا در اوستا- مينا سليمي- 1386
 • بررسي آفرينگان گاهنبار- نيوشا شهنواز- 1387
 • بررسي آفرينگان گاهان – افسانه شکاري يمين - 1387
داوري رساله‌هاي دکتري
 • آيين بودا در آسياي ميانه و ايران براساس متن‌هاي بودايي- شهناز شاهنده- 1374
 • تاريخ نهادها و تشکيلات ديني مانويان براساس متن‌هاي سغدي- اميد ملاک بهبهاني- 1374
 • اسفنديار و رويين تني- آمنه طاهري عبدوند- 1374
 • واژه‌نامه زند خرده اوستا- فيروزه قندهاري- 1375
 • اخبار تاريخي در چند متن سغدي مسيحي- نظام الدين کامياب- 1375
 • مقايسه داستاني و زباني شاهنامه، منابع بازمانده از زبان پهلوي- داريوش اکبرزاده - 1378
 • گويش سدهي – مهدي اسماعيلي- 1379
 • بررسي ايينهاي ايران باستان بر پايه متن‌هاي فارسي ميانه- ناهيد توسلي- 1380
 • زبور سغدي و سنجش آن با زبور پهلوي اشکاني- سيد محسن ميرزا زاده -1383
 • بهمن بزرگ در متن هاي پهلوي اشکاني – پريسا درخشان مقدم- 1383
1


loading