ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معاونت فرهنگی و اجتماعی >> مقالات و اخبار فرهنگی و اجتماعی

مقاله علمی: مطالعات فرهنگی و آینده علوم اجتماعی در ایران، مطالعات فرهنگی ایرانی: انواع و آسیب ها/ محمد رضایی-عباس کاظمی-آزاده ناظرفصیحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٥ ١٢:٣٧ ب.ظ
تاریخ وقوع

چکیده:

مقاله حاضر ضمن بحث پیرامون شرایط شکل گیری مطالعات فرهنگی در ایران به خصیصه های مطالعات فرهنگی ایرانی اشاره می کند. افزون بر این، سعی شده تا دلالت ها و کاربردهای مطالعات فرهنگی برای علوم اجتماعی ایرانی تشریح شود. مبانی فکری و معرفتی، سرچشمه های آکادمیک، نهادی شدن و مناقشات و گفتمان های مطالعات فرهنگی در ایران، محورهای عمده بحث در این مقاله اند. آسیب های مطالعات فرهنگی ایرانی، آخرین محور بحث این مقاله است: نویسندگان تشریح می کنند که چگونه مطالعات فرهنگی در ایران می تواند علوم اجتماعی را به مطالعات بومی نگر نزدیک سازد و در عین حال در دام انتزاعیات نظری صرف و همچنین آمارگرائی اجتماعی گرفتار نیابد. به علاوه، در این مقاله نشان داده می شود که توجه به مطالعات فرهنگی در ایران، رشته های علوم اجتماعی را به یکدیگر نزدیکتر خواهد ساخت و تحقیقات اجتماعی میان رشته ای را تقویت می کند. فرهنگ در ایجا حکم ریسمان وحدت بخش میان رشته های علوم اجتماعی ایفا خواهد کرد.
 
کلید واژه:
انواع مطالعات فرهنگی، بین رشته ای شدن، جامعه شناسی شبه پوزیتویستی، مطالعات بومی، مطالعات سیاستگذاری فرهنگی، مطالعات فرهنگی ایرانی، مطالعات مقاومت فرهنگی

منبع: نشریه برگ فرهنگ، بهار و تابستان 1390، شماره  23

0


loading