ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


عنوان نشستی با عنوان معناشناسی اسم «فاطر» در قرآن کریم/ دکتر محمدعلی خوانین زاده/ ۵-۱۰-۹۵
گروه مطالعات قرآنی

1


loading