ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

تفاهم نامه های جدید

موسسة طرف تفاهم

تاریخ امضاء

مدت تفاهم

نمایندة پژوهشگاه

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

1396/3/06

۵

 

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

1396/02/19

۵

محمدرضا موحدی 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

1395/10/25

۵

سید مصطفی عاصی و یوسف محمد نژاد 

کمیسیون حقوق بشر اسلامی

1395/10/18

۵

بشیر معتمدی


سایر تفاهم نامه ها
هفته پژوهش در پژوهشگاه

loading