ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی واحد


دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دفاتر مجموعه معاونت پژوهشی است که ضمن انجام امور اداری روزمره در اموری که به تعاملات پژوهشگاه با نهادهای پژوهشی، آموزشی، و اجرایی داخلی و خارجی مربوطند، طراح و پی‌گیر سیاست ها و برنامه هایی به منظور توسعه مناسبات با دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و بهره‌برداری مؤثر از این مناسبات است. هدف اصلی و کلیدی دفتر عبارتست از کمک به تقویت علمی و اعتبار پژوهشگاه در عرصه داخلی و بین‌المللی. این دفتر تا به حال متولی انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلفی با نهادهای علمی و اجرایی داخل و خارج بوده است. اهم وظایف دفتر در یک دسته‌بندی کلی به شرح زیر می‌باشند:

امور اداری: این دسته از وظایف دربرگیرنده امور اداری جاری پژوهشگاه از جمله پی‌گیری مسافرت‌های خارجی رئیس پژوهشگاه و هیأت همراه، هماهنگ سازی فعالیت های مربوط به گردهم‌آیی‌های علمی پژوهشگاه، پرداخت حق عضویت پژوهشگاه در نهادهای علمی داخلی و خارجی، ترجمه مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان پژوهشگاه، و هماهنگ سازی تعاملات داخلی یا خارجی پژوهشگاه با چارچوب‌های نهادی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری می‌باشد.

امور نظارتی: امور نظارتی دربرگیرنده فعالیت‌هایی چون مطالعه و رصد تحولات علمی-پژوهشی داخلی یا خارجی و شناسایی زمینه‌های بهره‌برداری پژوهشگاه از آنها و همچنین انعکاس فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی پژوهشگاه در عرصه داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

همکاری‌های داخلی: در چارچوب این دسته از وظایف، دفتر با توجه به اولویت‌های پژوهشگاه زمینه‌های همکاری مؤثر با دانشگاه‌ها و مراکز علمی یا اجرایی داخلی را فراهم می‌کند که خروجی آن به صورت تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری بین پژوهشگاه و نهادهای داخل کشور می‌باشد.

همکاری‌های بین‌المللی: همکاری‌های بین‌لمللی نیز با این انگیزه انجام می‌گیرد که ضمن معرفی پژوهشگاه در محافل و مؤسسات علمی خارجی، از ظرفیت‌های آنها برای تقویت اعتبار و جایگاه علمی پژوهشگاه بهره گرفته شود. خروجی این دسته از فعالیت‌ها نیز به صورت تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری بین پژوهشگاه و نهادهای خارجی می‌باشد.

رئیس دفتر همکاری ها


 
رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
loading