ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی گروه

اهداف و شرح وظایف گروه:

گروه مطالعات نظری سیاست،درپی فهم بنیادین فلسفی موضوعات و مساله موجود و قابل طرح در حوزه سیاست است. این گروه تلاش دارد یافته های پژوهشی خود را به اشتراک گذاشته تا سهمی در تعالی وجوه سیاست داشته باشد.مطالعه وجوه مختلف اندیشه سیاسی اسلام از اهداف اساسی این گروه است.پرداختن به جنبه نظری وجوه سیاست مشارکت علمی در معظلات سیاسی، مشارکت علمی درحل مسائل نظری نظام سیاسی اسلام، فراهم آوردن زمینه هم اندیشی ملی و فراملی مشارکت در آموزش عمومی و تخصصی دانش سیاست ازجمله وظایف گروه مطالعات نظری سیاست است.

تازه های نشر
مسئله محیط زیست

نظام سیاسی اسلام
loading