ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی گروه

اهداف و شرح وظایف گروه:

گروه مطالعات نظری سیاست،درپی فهم بنیادین فلسفی موضوعات و مساله موجود و قابل طرح در حوزه سیاست است. این گروه تلاش دارد یافته های پژوهشی خود را به اشتراک گذاشته تا سهمی در تعالی وجوه سیاست داشته باشد.مطالعه وجوه مختلف اندیشه سیاسی اسلام از اهداف اساسی این گروه است.پرداختن به جنبه نظری وجوه سیاست مشارکت علمی در معظلات سیاسی، مشارکت علمی درحل مسائل نظری نظام سیاسی اسلام، فراهم آوردن زمینه هم اندیشی ملی و فراملی مشارکت در آموزش عمومی و تخصصی دانش سیاست ازجمله وظایف گروه مطالعات نظری سیاست است.

تازه های نشر
خبر و اطلاعیه

نشست 76:نگاهی به وجوه سیاسی دفاع مقدس

خلاصه سخنرانی دکتر مهدوی زادگان :
خلاصه سخنرانی" هویت یابی عاشورایی دردفاع مقدس، با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی ره "
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ 11 مهر 96

بحث هویت یابی عاشورایی دردفاع مقدس درسه بخش تنظیم شده است:روایت های ناسیونالیستی اندیشمندان غربی بحث هویت و ناسیونالیسم را مدرن می دانند .
احمد اشرف در کتاب " هویت ایرانی " از سه روایت ناسیونالیستی یاد می کند: روایت ناسیونالیسم رومانتیک یا تعصب ملی روایت ناسیونالیسم مدرن یا ضد تعصب ملی روایت ناسیونالیسم تاریخی گرا هر سه روایت مدرن است و روایت غیر مدرن و دینی در این تقسیم بندی لحاظ نشده است. با وصف این، احمد اشرف در پایان کتاب خود به روایت مذهبی استاد مطهری اشاره می کند. خلط مبحثی که در گفتار مدرن ها پیش آمده است مربوط به وجود هویت و کشف هویت است. تعریف هویت: وقتی جامعه‌ای خود را در قالب مضمونی از معانی تعریف می کند، اشاره به هویت دارد. هویت ملی یعنی تعریفی که جامعه از خود ارایه می کند. وقتی جامعه قادر به تعریف خود نباشد، دچار بحران هویت می شود. جوامع کهن بحران زده در تکاپوی هویت یابی خود بر می آیند. هویت یابی ایرانیان با فرض اینکه جامعه ایرانی از دویست سال اخیر به این سو با بحران هویت مواجه شده است. نخبگان مشروطه خواه غرب گرا سعی کردند با گفتمان مدرن از این بحران عبور کنند. لذا روایت های ناسیونالیستی را بر جامعه ایرانی مسلط کردند. دولت پهلوی در همین راستا عمل می کرد. روایت هاي مدرن هویت با شکست مواجه شدند و دستاورد آن غربزدگی بود. در نتیجه بحران هویت در ایران تشدید شد. تشدید بحران هویت موجب استقبال از روایت مذهبی هویت شد. امام خمینی ره کاملا به مساله بحران هویت جامعه ایرانی توجه داشت. لذا هویت ایرانی را در چاچوب آیین اسلامی و فرهنگ عاشورایی تفسیر کرد. دستاورد پاسخ هویتی امام ره را در سرنگونی حکومت طاغوت و دفاع مقدس می توان مشاهده کرد. جلوه های گسترده‌ای از فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس دیده می شود ؛ شعارها و پرچم ها، رمزهای عملیاتی، نام گذاری واحد های نظامی، ساختمان ها، وصیت نامه ها و غیره کاملاً متاثر از فرهنگ عاشورایی بود.

مسئله محیط زیست

نظام سیاسی اسلام
loading