ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

طرح های پژوهشی
اجرای چند طرح پژوهشی در حوزه مطالعات تاریخی و انسان شناختی قرآن کریم


۱- لایه شناسی تاریخی متن قرآن کریم، بر اساس پارامترهای ذیل:
  • زبان
  • سبک های ادبی
  • نظام واره های مطرح در متن
  • نام های خاص
۲- مطالعه تطبیقی جایگاه تأویل در تفاسیر شاخص شیعه و سنی از سده های میانه تا عصر حاضر
۳- بررسی تطبیقی رویکرد های معاصر مطالعات قرآنی در جهان اسلام و غرب در حوزه تاریخ قرآن
۴- قرآن  کریم ( عبده – سید قطب – امین الخولی – ارگون – ابوزید –  عابد الجابری)
loading