ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات با توجه به پیش بینی صورت گرفته در ساختار مصوب سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه از سه گروه :
 ۱. مطالعات نظری فرهنگ و ارتباطات
 ۲. مطالعات راهبردی فرهنگ و ارتباطات
 ۳. مطالعات بین رشته ای فرهنگ و ارتباطات
تشکیل شده است. فعالیتهای پژوهشکده در چهار قالب: الف) پژوهشی، ب)آموزشی، ج) فصلنامه علمی-پژوهشی "مطالعات میان رشته ای فرهنگ و رسانه" و د) همایش ها و نشست های علمی-تخصصی پیش بینی شده است.

اعضاء

رئیس پژوهشکده:

محمود کریمی علوی

 

هیات علمی پژوهشکده:

امیر عبدالرضا سپنجی

سیده زهرا اجاق

 


نشریات پژوهشکده
طرح های پژوهشی در دست اجرا


آقای دکتر کریمی: سیاست گذاری سواد رسانه ای در ایران

آقای دکتر سپنجی:تحلیل موضوعی کتب و پژوهش های حوزه سواد رسانه ای در ایران

خانم دکتر اجاق: سواد رسانه ای و کودک: شناخت شاخص های تدوین محتوا


کتب اعضای پژوهشکده
loading