ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

اسطوره شناسی یونانی و مدرنیته غربی (٢٣/٠٩/١٣٩٢)

شابک

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : دکتر مریم صانع پور
مترجم
مدیر مسئول
ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

اطلاعات تماس

صندوق پستی
آدرس
تلفن
نمابر
پست الکترونیک
وب سایت
کتب اعضای گروه
0


loading