ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مناسبات جنسیتی در سینمای ایران (٢٩/٠٨/١٣٩٥)

شابک

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : فاطمه بدوی
مترجم
مدیر مسئول
ناشر
صاحب امتیاز
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

اطلاعات تماس

صندوق پستی
آدرس
تلفن
نمابر
پست الکترونیک
وب سایت
کتب اعضای گروه
0


loading