ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر سوره‌های دهر، مدثر، ق، مرسلات، مطففین (١٠/٠٧/١٣٩٥)

شابک

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : زینه عرفت پور
مترجم
مدیر مسئول
ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

کتاب «تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر سوره‌های دهر، مدثر، ق، مرسلات، مطففین» در قالب شش بخش تنظیم شده است، نگارنده در بخش اول کتاب به تبیین مفاهیم و تعاریف مربوط به تصویر و تصویر‌پردازی و به طور خاص به تصویر‌پردازی هنری از دیدگاه سید قطب می‌پردازد، و در پنج بخش بعدی پنج سوره از قرآن کریم (دهر، مدثر، ق، مرسلات و مطففین) را براساس نظریة سید قطب در باب تصویر‌پردازی هنری، بررسی می‌نماید. در این اثر عناصر اصلی تصویرپردازی، یعنی تخییل حسی، تجسیم، تشخیص، هماهنگی هنری، تقابل، و هم‌چنین عناصر فرعی تصویر‌پردازی هنری یعنی توصیف، حرکت، رنگ، گفت‌وگو در سوره‌های منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از این رهگذر، زیبایی‌های هنری این سوره‌ها بیش از پیش نمایان و آشکار شود و به‌عنوان الگویی برای کار‌برد روشمند نظریة سید قطب در بررسی سوره‌های قرآنی در اختیار قرآن‌پژوهان قرار گیرد.

اطلاعات تماس

صندوق پستی
آدرس
تلفن
نمابر
پست الکترونیک
وب سایت
کتاب جدید
فایلهای مرتبط
1


loading