وظایف مدیریت

 

شرح وظایف مدیریت پژوهشی

 

 1. 1-  تهیه و تنظیم برنامه پژوهشی پژوهشگاه در قالب سیاستها و خط مشی های مصوب و ارائه اهداف وتعیین اولویتهای پژوهشی در قالب برنامه های  کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی پژوهشگاه
 2. 2-  نظارت مستمر بر اجرای برنامه های پژوهشی گروه ها و پژوهشکده ها و گزارشات فعالیت های پژوهشی آنان
 3. 3-  بررسی و بر آورد اعتبارات مورد نیاز واحد های پژوهشی پژوهشگاه با توجه به برنامه های تعیین شده
 4. 4-  بررسی اعتبارات پژوهشی اعضای هیات علمی (امور ترفیع و کمیته اتقاء)
 5. 5-  نظارت و  اجرای امور دبیرخانه طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه شامل:

دریافت طرحهای پژوهشی پیشنهادی و اماده سازی برای طرح در شورا

- بررسی کیفیت و هزینه های پیش بینی شده  مالی طرحهای پژوهشی ارائه شده

- برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی و دبیری شورای پژوهشی پژوهشگاه

-  تنظیم و تدوین مصوبات شورای پژوهشی پژوهشگاه و نظارت و پیگیری مصوبات آن

تهیه گزارشهای لازم جهت طرح در شورای پژوهشی پژوهشگاه

نظارت بر داوری طرحهای پژوهشی و اعلام اختتام قرار داد و ارسال به شورای انتشارات پژوهشگاه

 1. 6- نظارت بر انعقاد قرار دادهای پژوهشی برون سازمانی و گزارشات و خروجی قرار دادها
 2. 7- بررسی و تایید خروجی و محصول قرار دادهای پژوهشی برون سازمانی برای انجام مراحل تسویه حساب  و اعلام اختتام قرار داد و ارسال به شورای انتشارات پژوهشگاه
 3. 8- برقراری ارتباط با قطبهای علمی کشور و نهاد های داخلی و خارجی به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و مبادله خدمات علمی
 4. 9- دعوت از محققین و دانشمندان داخلی وخارجی برای شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی پژوهشی در پژوهشگاه
 5. 10- برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل  نشست ها - سمینارها- کارگاه ها- همایش های علمی و تخصصی در پژوهشگاه
 6. 11- برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات وکتب ترجمه شده
 7. 12- برنامه ریزی و نظارت بر  انتشار مجلات علمی – پژوهشی در پژوهشگاه
 8. 13- انجام امور مربوط به سفرهای علمی اعضای هیات علمی با هماهنگی حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین الملل پژوهشگاه
 9. 14- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط و مقررات
 10. 15- نظارت بر محتوای علمی سایت معاونت پژوهشی
 11. 16- نظارت بر محتوای علمی پرتال جامع علوم انسانی
 12. 17-ایجاد بانک اطلاعات علمی و پژوهشی به منظور ایجاد تسهیلات در امر پژوهش
 13. 18- انجام کلیه امور ارجاعی از حوزه معاونت پژوهشی