وظایف معاونت پژوهشی

1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیهٔ امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی پژوهشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط
2- برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی
3- اولویت بخشی به نوآوری در حوزهٔ نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
4- توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه و نقشهٔ جامع علمی کشور
5- کنترل و نظارت بر فرایندهای پژوهشی پژوهشگاه بر اساس زمان بندی طرح نامه های مصوّب
6- مطالعات لازم در زمینهٔ ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه برای ارائه به رئیس پژوهشگاه
7- ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادلهٔ خدمات علمی
8- همکاری در ارائهٔ خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیهٔ امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی‌بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات
9- همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی
1-  ‌برنامه‌ریزی برای استفادهٔ اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور(اعم از مراکز علمی- پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوّب
11- تهیهٔ برنامهٔ پژوهشی پژوهشگاه و ارائهٔ اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت
12- بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعهٔ کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه و نقشهٔ جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه
13-  شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی ـ پژوهشی مشترک و برنامه ریزی برای تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی
14-  پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه
ٔ مناسب برای نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی متناسب با حوزهٔ تخصصی پژوهشگاه