تاریخچه معاونت

 

پژوهش، یکی از مهم­ترین ابزارهای انسان برای کسب آگاهی و کشف حقیقت است و رشد و توسعه جوامع بشری در طول تاریخ، به ویژه در قرون متأخّر، نتیجه پژوهش بوده است. امروزه نیز اغلب برنامه ­ریزی­ ها و فعالیت­های معمولِ انسانی بر پایه انواع پژوهش ­ها صورت می­گیرد. بنابراین، پیشرفت و پویایی دانش بشری در گرو انجام پژوهش است. بدون انجام پژوهش، امور علمی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته را می­ توان رویکرد ویژهٔ آنان به پژوهش دانست. خوشبختانه در سال­های اخیر مجموعهٔ مدیریت کشور نگاه ویژه­ای به امر پژوهش داشته است. در این میان، مسئولان و مدیران دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به منزلهٔ کانون اصلی پژوهش در کشور، در صدد برآمده­ اند تا از این فرصت به وجود آمده بهره ببرند و بر کمّیت و کیفیت پژوهش در این مؤسسات بیفزایند.

 پژوهشگاه علوم­ انسانی و مطالعات­ فرهنگی نیز با برخورداری از حدود سه دهه فعالیت علمی و پژوهشی کوشیده است به وظیفهٔ خود در زمینهٔ پژوهش در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی عمل کند و با نخبگان این حوزه تعاملی سازنده برقرار سازد. چنانکه می­ توان گفت در کارنامهٔ علمی بسیاری از استادان برجسته حوزهٔ علوم­ انسانی فعالیت­های پژوهشی وجود دارد که نتیجهٔ ارتباط مؤثر آنان با این پژوهشگاه است .