فرم ها

تعداد بازدید:۳۳۰

 

ردیف

عنوان فرم

دانلود

1

طرح‌نامه پژوهشی

2

درخواست استمهال

3

صورتجلسه برگزاری کمیته ارزیابی طرح پژوهشی

4

فرم نهایی تأیید ارزیابی طرح پژوهشی

5

طرح‌نامه ترجمه

6

طرحنامه تصحیح متون

7

کاربرگ ارزیابی طرحنامه‌های پژوهشی

8

کاربرگ ارزیابی طرح‌های پژوهشی