فهرست آئین نامه ۲/ شیوه نامه مصوب و در حال تصویب


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.
ردیفعنوان آئین نامه/ شیوه نامهتاریخ تصویبمدت اعتبار
1آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۳۸۹/۰۶/۳۰*
۲شیوه نامه اجرایی اعطای ترفیع۱۳۹۳/۰۹/۰۸*
۳آئین نامه شورای پژوهشی پژوهشگاه۱۳۹۳/۱۰/۲۰*
۴آئین نامه تشکیل قطب علمی۱۳۹۵/۱۰/۰۷*
۵شیوه نامه اعطای اعتبار پژوهشی؛ گرنت۱۳۹۶/۱۰/۲۴۲ سال
۶شیوه نامه انتخاب رئیسان پژوهشکده ها۱۳۹۷/۰۱/۱۹۲ سال
۷شیوه نامه طرح های پژوهشی غیر موظف۱۳۹۷/۰۴/۱۰*
۸شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده و جایزه ویژه سال۱۳۹۷/۰۵/۲۱*
۹آئین نامه همایش های علمی۱۳۹۷/۱۰/۲۲*
۱۰شیوه نامه طرح های موظفدر حال تصویب*