معرفی پژوهشکده

از زمانی که فرهنگ ایرانی-اسلامی با فرهنگ و تمدن غربی آشنا شده است تحولات مهمی در عرصه معرفتی،علمی و فناوری، اجتماعی و سیاسی در جامعه ایرانی بوجود آمده است که علی الاغلب با مناقشات جدی همراه بوده است. گذر  از این مناقشات فهم نقادانه فرهنگ و تمدن غرب را می طلبد. پژوهشکده غربشناسی و علم پژوهی قصد دارد از این منظر به فهم تمدن غرب بپردازد یعنی با توجه به دغدغه ها و نیازهای موجود به بررسی فرهنگ و تمدن غرب بپردازد تا بتواند راهکارهایی برای حل مشکلات فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه کنونی ایران ارائه دهد. در این روند فلسفه غرب – به عنوان بنیاد معرفتی تمدن غرب- و علم و تکنولوژی – به عنوان بارزترین نمود تمدن غرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این دغدغه ها این پژوهشکده در حال حاضر دارای سه گروه فعال فلسفه علم و فناوری ، تاریخ و تمدن غرب ، و تاریخ علم و تمدن است. اهداف و استراتژی کلی پژوهشکده به شرح زیر است:

اهداف :

-         نقد و ارزیابی تلقی خام از فلسفه و علم و تکنولوژی در تمدن غربی

-         فهم نسبت فلسفه و علم و تکنولوژی غرب با فرهنگ، جامعه و دین در ایران معاصر

-         مطالعات میان رشته ای

استراتژی ها:

-         مطالعات بنیادین هستی شناختی ومعرفت شناختی درباره  فلسفه و علم و تکنولوژی در تمدن غربی

-         نقد و ارزیابی آرای فیلسوفان غربی

-         مطالعه بسترهای جامعه شناختی ، روانشناختی و انسان شناختی فلسفه،علم و تکنولوژی در تمدن غرب

-         بررسی نسبت علوم انسانی و اجتماعی با علوم طبیعی

-         برگزای طرح های مشترک میان گروهی

-         برگزاری نشست ها، کارگاه ها، کنفرانس های ملی و بین المللی

گروه‌های پژوهشکده:

گروه پژوهشی تاریخ و تمدن غرب

گروه پژوهشی فلسفه علم و فناوری

گروه پژوهشی تاریخ علم و تمدن