کمیسیون دائمی ، اعضا و وظایف

کمیسیون دائمی:

به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امناء، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیأت امناء» تشکیل می‌شود که نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امناء در دستور کار هیأت امناء قرار خواهد گرفت.


اعضای کمیسیون دائمی:

اعضای حقوقی:

۱.    جناب آقای دکتر سید ضیاء هاشمی، معاون محترم وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
۲.    جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی، رئیس محترم پژوهشگاه و دبیر کمیسیون دائمی
۳.    جناب آقای دکتر سعید رضائی، نماینده محترم مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم
۴.    جناب آقای دکتر غلامرضا گرائی نژاد، رئیس محترم امور بودجه آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اعضای حقیقی:

۱.    جناب آقای دکتر علیرضا دلیری
۲.    جناب آقای دکتر ابوالحسن ریاضی
۳.    جناب آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی
۴.    سرکار خانم دکتر لیلی بروجردی
۵.    جناب آقای دکتر سید سجاد علم الهدی

وظایف کمیسیون دائمی:

۱.    بررسی کارشناسی موضوعاتی پیشنهاد شده
۲.    بررسی بودجه تفصیلی
۳.    بررسی ساختار تشکیلاتی
۴.    بررسی اصلاحیه‌های بودجه تفصیلی
۵.    ارزیابی گزارش عملکرد سالانه