جدول نشست های هیأت امناء پژوهشگاه طی سه دوره

جدول نشست­ های هیأت امناء پژوهشگاه طی سه دوره

 

دوره

سال

تعداد نشست ها

تعداد مصوبات

رئیس هیأت امناء

دبیر هیأت امناء

عادی

فوق العاده

اول

۱۳۸۳

۱

 

۷

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر مهدی گلشنی

اول

۱۳۸۵

۲

۲

۲۸

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر مهدی گلشنی

اول

۱۳۸۶

۱

 

۲۷

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر مهدی گلشنی

اول

۱۳۸۷

۲

۱

۱۳

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر مهدی گلشنی

اول

۱۳۸۸

۱

۱

۱۵

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر حمیدرضا  آیت اللهی

دوم

۱۳۸۹

۲

۳

۲۴

دکتر کامران دانشجو

دکتر حمیدرضا  آیت اللهی

دوم

۱۳۹۰

۱

۱

۱۴

دکتر کامران دانشجو

دکتر حمیدرضا  آیت اللهی

دوم

۱۳۹۱

۱

۲

۲۲

دکتر کامران دانشجو

دکتر حمیدرضا  آیت اللهی

دوم

۱۳۹۲

 

۱

۲

دکتر رضا فرجی دانا

زنده یاد دکتر صادق آئینه وند

سوم

۱۳۹۳

۱

 

۲۴

دکتر محمد  فرهادی

زنده یاد دکتر صادق آئینه وند

سوم

۱۳۹۴

۴

 

۷۳

دکتر محمد فرهادی

دکتر حسینعلی قبادی

سوم

۱۳۹۵

(نیمه اول)

۱

 

۱۰

دکتر محمد فرهادی

دکتر حسینعلی قبادی