آثار و آراء حسن بن زاهد کرمانی/(دانشمند کیمیایی سده هشتم هجری)/ علی کاووسی رحیم ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

آثار و آراء حسن بن زاهد کرمانی/(دانشمند کیمیایی سده هشتم هجری)/ علی کاووسی رحیم


چکیده      

عمل تقطیر به عنوان یکی از اعمال اساسی در کیمیا مورد توجه کیمیاگران دوره اسلامی و بطور خاص حسن بن زاهد کرمانی در نیمه اول سده هشتم هجری بوده است. اهمیت تقطیر موجب شده است تا فصلی از کتاب مقلادالکنوز نوشته حسن بن زاهد کرمانی که دارای عنوان «در صفت آلات تقطیر و کیفیت آن» بوده است، بصورت یک رساله مستقل کتابت شده و مورد استفاده و استنساخ قرار گیرد. این رساله که به زبان فارسی نگارش یافته است، عمل تقطیر و تجهیزات مربوط به آن را در دو نوع، شامل تقطیر به رطوبت و تقطیر به یبوست شرح داده است. در این پژوهش، رساله «در صفت آلات تقطیر و کیفیت آن»، به شیوه التقاطی و بهره­گیری یکسان از سه نسخه خطی که از آن در دسترس است، تصحیح انتقادی شده است. در ادامه تلاش شده است تا تحلیلی از نظر نویسنده درباره فرایند تقطیر به دست داده شود.

کلیدواژه­ ها: حسن بن زاهد غریب کرمانی، در صفت آلات تقطیر و کیفیّت آن، کیمیای اسلامی، تقطیر، تصحیح انتقادی.


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/29/42277.jpg