معرفی گروه

موضوع اصلی تاریخ علم و تمدن، بررسی تاریخی شکل گیری و تحول علم و فناوری می باشد. با توجه به اینکه تمدن اسلامی قرون متمادی رهبری بخش وسیعی از جهان را در اختیار داشته است، آشکار است که چنین تمدنی لزوما بر پایه دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی مهمی استوار بوده است. از این رو بررسی این دستاوردها در حوزه هایی همچون طبیعیات، نجوم، کیمیا، پزشکی و داروسازی از مهمترین حوزه های پژوهش در این گروه می باشند.
در حوزه فناوری نیز موضوعات مرتبط با ابزار آلات مکانیکی، تکنولوژی ساختمان (راه ها و پل ها)، تکنولوژی نظامی، تکنولوژی ذوب فلزات و شیمیایی و نهایتا تکنولوژی های مرتبط با کشاورزی از موضوعات مطرح برای پژوهش در این گروه می باشد.
بنا بر اهداف گسترش پژوهش در حوزه تاریخ علم و تمدن،
 این گروه تلاش کرده تا آموزش آکادمیک را هم مطمح نظر قرار دهد. از این رو رشته دکترای تاریخ علم دوره اسلامی برای اولین بار در کشور در این گروه تاسیس شده است و سعی شده تا دانشجویان با گرفتن رساله هایی در موضوعات مطروحه به غنای علمی در این حوزه بیش از پیش بیفزایند.