برنامه های پاییز 1395

رخداد

سخنران

موضوع محل برگزاری

زمان

نشست علمی

مهدی بنایی

نشستی درباب اومانیسم

با حضور جناب آقای دکتر داوری

(سالن حکمت)

26 آبان 1395

ساعت 10

کارگاه‌های علمی

مریم صانع‌پور

اسطوره شناسی یونانی

(سالن اندیشه)

شنبه3 مهر 1395

ساعت 9

مهدی بنایی

تاملی در نسبت اومانیسم با علم و تکنولوژی مدرن

(سالن اندیشه)

یکشنبه 2 آبان 1395

ساعت 14

سید مجید کمالی

نظر و عمل از دیدگاه هایدگر

(سالن اندیشه)

چهارشنبه 26آبان - دوشنبه 1 آذر 1395

ساعت 14 و 10

عبدالرحیم‌زاده

مبانی نوشتاری و مفهومی افلاطون

(سالن اندیشه)

چهارشنبه ها:

 17 و 24آذر-

18و15 دی1395

ساعت 14

شهریار شفقی

هایدگر ۱: پدیدارشناسی، کانت، و هستی شناسی بنیادین

(سالن فرهنگ)

سه شنبه‌ها

ساعت 16

از 11 آبان 1395

سخنرانی‌های علمی

مریم صانعپور

تاریخچه عقل مذکر

(سالن اندیشه)


فیلم

یکشنبه

8 آبان 1395

ساعت 10

مریم صانعپور

چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

(سالن اجتماعات گروه فلسفه علم دانشگاه شریف)

چهارشنبه 26 آبان 1395 ساعت 13:30