سمینار تکثر فرهنگی و هویت ایرانی


سمینار علمی

«تکثر فرهنگی و هویت ایرانی»

دوشنبه 27/11/1393 -ساعت: 9 تا 12

خیر مقدم به حضار و معرفی نشست توسط مدیر گروه تاریخ و تمدن غرب

ساعت 09:10 09:00

پنل نخست: رویکرد شناختی و بنیادین   (فیلم)        (گزارش)

سخنران

عنوان سخنرانی

ساعت

محمدتقی طباطبائی

هویت ایرانی یا عقلانیت ایرانی؟

09:30 – 09:10

مزدک رجبی

بنیانهای هرمنیوتیکی فهم و گفت‌وگو

09:50 09:30

مهدی بنایی جهرمی

تجدد و امکان تعدد هویت

10:10 -09:50

پرسش و پاسخ مربوط به سخنرانی «هویت ایرانی یا عقلانیت ایرانی؟»

10:25 10:10

پرسش و پاسخ مربوط به سخنرانی «بنیانهای هرمنیوتیکی فهم و گفت‌وگو»

10:40 10:25

پرسش و پاسخ مربوط به سخنرانی «تجدد و امکان تعدد هویت»

10:55 10:40

پنل دوم: رویکرد کاربردی در حوزه‌های خاص شناختی و کرداری    (فیلم)         (گزارش)

سخنران

عنوان سخنرانی

ساعت

مریم صانع‌پور

رسانه جهانی و تکثر فرهنگی 

11:20 – 11:00

امیر صادقی

امکان گفت‌وگوی ادیان در بستر تکثر فرهنگی

11:40 – 11:20

پرسش و پاسخ مربوط به سخنرانی «رسانه جهانی و تکثر فرهنگی»

11:55 – 11:40

پرسش و پاسخ مربوط به سخنرانی «امکان گفت‌وگوی ادیان در بستر تکثر فرهنگی»

12:10 – 11:55