سخنرانی‌های شش ماه نخست سال 93


جدول سخنرانی و نشست‌های تخصصی گروه تاریخ و تمدن غرب

در شش ماهه  اول سال  1393


 

سخنران

موضوع

تاریخ

سخنرانی‌های علمی

سرکار خانم دکتر صانعپور

ردگیری شاخصههای اجتماعی دوره روشنگری اروپا تا اسطورههای یونان باستان

1393/3/26

ساعت 16-14

جناب آقای دکتر طباطبائی

درنگی بر مفهوم غربزدگی

1393/4/16

ساعت 12-10

جناب آقای دکتر رجبی

نسبت میان فهم و کنش: دیدگاه هرمنوتیکی

فیلم                        متن

1393/4/23

ساعت 12-10