سخنرانی‌های سال 92


جدول سخنرانی و نشست‌های تخصصی گروه تاریخ و تمدن غرب

در شش ماهه  دوم سال  1392


 

مسؤل نشست ( سخنران اصلی)

موضوع

تاریخ

نشست‌های تخصصی

دکترطباطبائی (دکتر طالبزاده)

تفسیر علامه از ادراکات اعتباری؛ مبنایی برای گفتگو با غرب

1392/10/7

دکتر بنائی (دکتر مصلح)

ادراکات اعتباری علامه طباطبائی و فلسفه فرهنگ

1392/12/13

سخنرانی‌های علمی

دکتر طباطبائی

مفهوم گزاره نظرورزانه نزد هگل

1392/8/11

دکتر رجبی

مبانی باز تعریف انسان در اندیشه فلسفی دوره نوزایی

1392/10/9

دکتر صانعپور

نقش تجرد خیال در گشودن معضلات فلسفی

1392/11/14

دکتر رجبی

مبانی معرفت شناسی نسبت میان احکام نظری و احکام عملی

1392/12/5